ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, January 18, 2011

ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားရက်ဳိး

၁။အရဟံပြား၊ထုိသူအား၊ေပါမ်ားလာဘ္မုိးေစြ။
၂။သမၼာသမၺဳဒၶံ၊ပြားမ်ားျပန္၊ထက္သန္ဥာဏ္ႀကီးေပ။
၃။၀ိဇၨာစရဏ၊ပြားမ်ားက၊ေအာင္ထၾကံစည္ေတြ။
၄။သုဂေတာဂုဏ္၊ပြားမ်ားထုံ၊ေျပာတုံေအာင္ျမင္ေပ။
၅။ေလာက၀ိဒူ၊ပြားမ်ားသူ၊သင္းၾကဴဂုဏ္ေထြေထြ။
၆။အႏုတၱရ၊ပြားမ်ားက၊ကင္းထၿပဳိင္ဘက္ေပ။
၇။သတၳာေဒ၀ါ၊ပြားမ်ားပါ၊ၾသဇာအာဏာေကာင္းလွေပ။
၈။ဗုဒၶဂုဏံ၊ပြားမ်ားျပန္၊စိတ္ၾကံသိရသေလ။
၉။ဘဂ၀ါဂုဏံ၊ပြားမ်ားျပန္၊ဘုန္းကံၾကီးမားေပ။
သက္ရွည္ၾကြယ္၀၊က်ဳိးမ်ားလ၊ပြားထေန႕စဥ္ေပ။

No comments:

Post a Comment