ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, March 17, 2014

The Unique Loving-kindness.Don't compare

loving-kindness of mother
 
with the moon,the sun,

the flower and the stream

because mother is not wane

it is not the same the moon;

mother is not cloud,

it is not the same sun;

mother is not dry,

it is not the same the stream;

and mother is not drooping ,

it is not the same the flower

that having grown with mother's milk all everything greenly,

and having born peacefully,

mother is mother of the world,

lights of the world,

tastes of the world

and new smell of the world.

nyanabodhi(saosengmong)

No comments:

Post a Comment