ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, January 17, 2011

ေအာင္ျမင္မႈလမ္းညြန္

စည္းေ၀းမျပတ္ အညြတ္အညီ
ေရွ႕ေဟာင္းက်င့္ထုံး ႏွလုံးမူျပီ
ၾကီးသူေလးျမတ္ ႏွိပ္စက္ကင္းစီ
ေရွ႕ထုံးပူေဇာ္ လုိက္ေလ်ာ္က်င့္ျပီ...။

သူေတာ္သူျမတ္    မျပတ္ပူေဇာ္
မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း အေပါင္းသူေတာ္
အပရိဟာနိယတရား မွတ္သားခုႏွစ္ေဖာ္
၀ဇၨီတုိင္းသား ေဟာၾကားတရားေတာ္...။
အံ၊သတၱကနိပါတ္၊
အရွင္ဥာဏ(ပန္းဦးေတာင္)

No comments:

Post a Comment