ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, January 18, 2011

Ancient Law

Hatred is, indeed, never appeased by hatred in this world. It is appeased only by loving-kindness. This is am Ancient Law.

အပၸမာေဒါ အမတ ပဒံ၊ ပမာေဒါ မစၥဳေနာ ပဒံ၊
အပၸမတၱာ န မီယႏၱိ၊ ေယ ပမတၱာ ယထာ မတာ။


Mindfulness is the way to the deathless,
Unmindfulness is the the way to death.


Those who are mindful do not die;
Those who are not mindful are as if already dead.

No comments:

Post a Comment