ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Saturday, August 27, 2011

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၂၅)၂၆။ ျဗာဟၼဏ၀ဂၢ Chapter 26

၃၈၃။ ဆိႏၵ ေသာတံ ပရကၠမၼ၊ ကာေမ ပႏုဒ ျဗာဟၼဏ။
သခၤါရာနံ ခယံ ဉတြာ၊ အကတညဴသိ ျဗာဟၼဏ။

၃၈၃။ သူေတာ္ေကာင္း တဏွာတည္းဟူေသာ အလ်ဥ္ကို ျဖတ္ေလာ့၊ လံု႔လျပဳ၍ ကာမတို႔ကို ပယ္ေလာ့၊ သခၤါရတို႔၏ ကုန္ရာကိုသိ၍ မျပဳျပင္အပ္ေသာ နိဗၺာန္ကိုသိေလာ့၊ ရဟႏၲာျဖစ္ေလေလာ့။

383. Cut off the stream of craving, O Bhikkhu, and drive away all sensual pleasures. Knowing the end of Sankharas all that is made and make to know Nibbana, this is not made. Be an Arahant.

၃၈၄။ ယဒါ ဒြေယသု ဓေမၼသု၊ ပါရဂူ ေဟာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
အထႆ သေဗၺ သံေယာဂါ၊ အတၳံ ဂစၧႏၲိ ဇာနေတာ။

၃၈၄။ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ႏွစ္ပါးေသာ သမထ၀ိပႆနာ တရားတို႔၌ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္၏၊ ထိုအခါ တရားမွန္ကိုသိေသာ သူေတာ္ေကာင္းအား အလံုးစံုေသာ ကာမရာဂသံေယာဇဥ္ စသည္တို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

384. With the help of two Dhammas, samatha and vipassana, a Bhikkhu has reached the other shore. With the knowledge he attains, all the attachments he has are broken.

၃၈၅။ ယႆ ပါပံ အပါရံ ၀ါ၊ ပါရာပါရံ န ၀ိဇၨတိ။
၀ီတဒၵရံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၈၅။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား စကၡဳစေသာ အတြင္းအာယတန ေျခာက္ပါးတည္းဟူေသာ ဤမွာဘက္ကမ္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ႐ူပါ႐ုံစေသာ အျပင္အာယတန ေျခာက္ပါးတည္းဟူေသာ ထိုမွာဘက္ကမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွာဘက္ ဤမွာဘက္ကမ္း ႏွစ္ပါးသည္လည္းေကာင္း မ႐ွိ၊ ပူပန္ျခင္းကင္းသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

385. For him, there is neither this side of the shore (internal sense spheres), nor that other end of the shore (external sense objects), nor both do not exist – being lack of all fears and worries, I call him a Brahmana.

၃၈၆။ စ်ာယႎ ၀ိရဇမာသီနံ၊ ကတကိစၥမနာသ၀ံ။
ဥတၱမတၳမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၈၆။ အနိစၥစေသာ လကၡဏာကို႐ႈ၍ ကိေလသာျမဴကင္းလ်က္ တစ္ကိုယ္တည္း ေနေလ့႐ွိေသာ ရဟန္းကိစၥ ျပီးျပီးေသာ အာသေ၀ါကင္း၍ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ေရာက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

386. He who is in contemplation, free from passions, staying by himself, who has done what has to be done and reached the perfection with no intoxicants (Arthawal taya), him – I call a Brahmana.

၃၈၇။ ဒိ၀ါ တပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတၱိမာဘာတိ စႏၵိမာ။
သႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာ တပတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗာဟၼေဏာ။
အထ သဗၺမေဟာရတၱႎ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။

၃၈၇။ ေနမင္းသည္ ေန႔အခါ၌သာ တင့္တယ္၏၊ လမင္းသည္ ညဥ့္အခါ၌သာ တင့္တယ္၏၊ မင္းသည္ မင္းေျမာက္ တန္ဆာဆင္မွသာလွ်င္ တင့္တယ္၏၊ ရဟႏၲာသည္ စ်ာန္၀င္စားမွသာလွ်င္ တင့္တယ္၏၊ အမွန္ေသာ္ကား ျမတ္စြာဘုရားသည္သာ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ အလံုးစံုေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး တင့္တယ္၏။

387. The sun shines by day, the moon shines by night, the King glows only with his regalia, the Brahman glows only when in meditation, but all day and night, the Buddha shines with His splendor.

၃၈၈။ ဗာဟိတပါေပါတိ ျဗာဟၼေဏာ၊ သမစရိယာ သမေဏာတိ ၀ုစၥတိ။
ပဗၺာဇယမတၱေနာ မလံ၊ တသၼာ ပဗၺဇိေတာတိ ၀ုစၥတိ။

၃၈၈။ မေကာင္းမႈကို အပျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဗာဟၼဏဟု ေခၚဆိုအပ္၏၊ မေကာင္းမႈကို ျငိမ္းေစတတ္ေသာ အက်င့္႐ွိေသာေၾကာင့္ သမဏဟုေခၚဆိုအပ္၏၊ မိမိ၏ ကိေလသာအညစ္အေၾကးကို ထုပ္ပယ္ေသာေၾကာင့္ ပဗၺဇိတဟု ေခၚဆိုအပ္၏။

388. One who has already abandoned evil is called Brahmana, one who stays quietly is called Samana, and one who tries to get rid of all sins is called a Pabbajita, a recluse.

၃၈၉။ န ျဗာဟၼဏႆ ပဟေရယ်၊ နာႆ မုေဥၥထ ျဗာဟၼေဏာ။
ဓီ ျဗာဟၼဏႆ ဟႏၲာရံ၊ တေတာ ဓီ ယႆ မုဥၥတိ။

၃၉၀။ န ျဗာဟၼနေႆ တဒကိဥၥိ ေသေယ်ာ၊ ယဒါ နိေသေဓာ မနေသာ ပိေယဟိ။
ယေတာ ယေတာ ဟႎသမေနာ နိ၀တၱတိ၊ တေတာ တေတာ သမၼတိေမ၀ ဒုကၡံ။

၃၈၉။ သူေတာ္ေကာင္း ျဗာဟၼဏကို မပုတ္ခတ္ရာ၊ သူေတာ္ေကာင္းသည္ မိမိကို ပုတ္ခတ္ေသာ ထိုသူအား အမ်က္မထြက္ရာ၊ သူေတာ္ေကာင္းအား ပုတ္ခတ္ျခင္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္၏၊ ပုတ္ခတ္သူအား အမ်က္ထြက္သူသည္ ထို႔ထက္သာ၍ပင္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္၏။

၃၉၀။ ခ်စ္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒါသစိတ္ကို မတားျမစ္ႏုိင္ခဲ့မူ ထိုမတားျမစ္ႏုိင္ျခင္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းအတြက္ အနည္းငယ္မွ်ပင္မျမတ္၊ အၾကင္အၾကင္၀တၳဳမွ ညႇဥ္းဆဲလိုေသာစိတ္သည္ ဆုတ္နစ္၏၊ ထိုထို ၀တၳဳမွ ဆင္းရဲမႈ ျငိမ္းသည္သာတည္း။

389. One should not hurt a Brahmana, but the Brahmana should not return a blow to his aggressor, as it is shameful for the person who hurts a Brahmana, but more shameful to him who returns a blow to his aggressor.

390. It is no good that a Brahmana gains if he holds back his mind from the pleasures of life. Whenever the desire to hurt stops a sorrow indeed is ceased.

၃၉၁။ ယႆ ကာေယန ၀ါစာယ၊ မနသာ နတၳိ ဒုကၠဋံ။
သံ၀ုတံ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၁။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈျပဳျခင္း မ႐ွိ၊ ကိုယ္ႏႈတ္ စိတ္သံုးပါးတို႔ျဖင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

391. If a person does not offend with his body, with his mind and with his words, and he guards them well, that one I call a Brahmana.

၃၉၂။ ယမွာ ဓမၼံ ၀ိဇာေနယ်၊ သမၼာသမၺဳဒၶေဒသိတံ။
သကၠစၥံ တံ နမေႆယ်၊ အဂၢိဟုတၱံ၀ ျဗာဟၼေဏာ။

၃၉၂။ အၾကင္ဆရာထံမွ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားကိုသိရာ၏၊ ပုဏၰားသည္ မီးကိုပူေဇာ္သကဲ့သို႔ ထိုဆရာကို ႐ုိေသစြာ ႐ွိခိုးရာ၏။

392. For the man who has learned Dhamma taught by Enlightened Buddha, from a person, then he should worship that person just as a Brahmana does to the fire of sacrifice.

၃၉၃။ န ဇဋာဟိ န ေဂါေတၱန၊ န ဇစၥာ ေဟာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
ယမွိ သစၥဥၥ ဓေမၼာ စ၊ ေသာ သုစီ ေသာ စ ျဗာဟၼေဏာ။

၃၉၃။ ဆံက်စ္ထံုးျခင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အႏြယ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏမျဖစ္ႏုိင္၊ သစၥဉာဏ္ႏွင့္ ေလာကုတၱရာတရား႐ွိသူသည္သာ စင္ၾကယ္သူလည္းျဖစ္၏၊ ျဗာဟၼဏလည္း ျဖစ္၏။

393. One does not simply become a Brahmana by his matted hair, or by his family or by birth; one in whom there is righteousness and Dhamma, he is thought to be pure and he is the Brahmana.

၃၉၄။ ကႎ ေတ ဇဋာဟိ ဒုေမၼဓ၊ ကႎ ေတ အဇိဏသာဋိယာ။
အဗၻႏၲရံ ေတ ဂဟနံ၊ ဗာဟိရံ ပရိမဇၨသိ။

၃၉၄။ ပညာ႐ွိေသာရေသ့ သင့္အား ဆံက်စ္ထံုးျခင္းတို႔ျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ႐ွိအံ့နည္း၊ သစ္နက္ေရ၀တ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား အဘယ္အက်ဳိး႐ွိအံ့နည္း၊ သင္၏ကိုယ္တြင္း၌ ကိေလသာေတာ႐ွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ျပင္ပကိုသာ သုတ္သင္ဘိ၏။

394. What a fool you are! Of what use is your matted hair, and what use is your animal hide, if there is craving within your body, but you make the outside clean.

၃၉၅။ ပံသုကူလဓရံ ဇႏၲံဳ၊ ကိသံ ဓမနိသႏၴတံ။
ဧကံ ၀နသၼႎ စ်ာယႏၲံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၅။ ပံ့သကူသကၤန္းကိုေဆာင္ေသာ ၾကံဳလွီ၍ အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္းထေသာ တစ္ဦးတည္း ေတာထဲ၌ စ်ာန္၀င္စားေလ့ ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟုငါဘုရားေဟာ၏။

395. One who wears used rags, so lean that his veins can be seen on his skin, meditating alone in the forest, that person I call Brahmana.

၃၉၆။ န စာဟံ ျဗာဟၼဏံ ျဗဴမိ၊ ေယာနိဇံ မတၱိသမၻ၀ံ။
ေဘာ၀ါဒိ နာမ ေသာ ေဟာတိ၊ သေစ ေဟာတိ သကိဥၥေနာ။
အကိဥၥနံ အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၆။ ပုဏၰားမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ ပုေဏၰးမမွျဖစ္ေသာသူကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားမေဟာ၊ ထိုပုဏၰား သည္ ရာဂစေသာ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကိေလသာ႐ွိခဲ့မူ ေဘာ၀ါဒီ အမည္႐ွိ၏၊ ေၾကာင့္ၾကမႈ ကိေလသာလည္းမ႐ွိ စြဲလမ္းမႈလည္းမ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

396. I do not call a man a Brahmana because merely he was born from a family or from a Brahmana mother. If he possesses desires and things, he is just a bho-sayer. The one who has nothing and attached with nothing, that person I call a Brahmana.

၃၉၇။ သဗၺသံေယာဇနံ ေဆတြာ၊ ေယာ ေ၀ န ပရိတႆတိ။
သဂၤါတိဂံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၇။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ အေႏွာင္အဖဲြ႔ သံေယာဇဥ္အားလံုးကိုျဖတ္၍ ထိတ္လန္႔ပူပန္မႈ မ႐ွိ၊ ကပ္ၿငိတတ္သည့္ ကိေလသာကိုလြန္ေသာ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

397. The person does not worry and tremble as he has already cut off all fetters, who has gone beyond attachments and is detached, that person I call a Brahmana.

၃၉၈။ ေဆတြာ နဒၶႎ ၀ရတၱဥၥ၊ သႏၵာနံ သဟႏုကၠမံ။
ဥကၡိတၱပလိဃံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၈။ ေဒါသတည္းဟူေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ တဏွာတည္းဟူေသာ လြန္ႀကိဳးကို လည္းေကာင္း၊ ကိန္းေအာင္းေနေသာ ကိေလသာႏွင့္တကြေသာ မိစၧာဒိ႒ိ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတည္းဟူေသာ ထူးႀကိဳး ကိုလည္းေကာင္းျဖတ္၍ အ၀ိဇၨာ တံခါးက်ည္မင္းတုပ္ကို ႏုတ္ပယ္ၿပီးလွ်င္ သစၥာေလးပါးကိုသိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

398. The one who has cut off the strap and thong, the rope and all fastenings, has also raised the bolt of the door, who is awakened, that one I call Brahmana.

၃၉၉။ အေကၠာသံ ၀ဓဗႏၶဥၥ၊ အဒုေ႒ာ ေယာ တိတိကၡတိ။
ခႏၲီဗလံ ဗလာနီကံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၃၉၉။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ဆဲေရးျခင္း ပုတ္ခတ္ညႇဥ္းဆဲျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႔ျခင္းကို အမ်က္မထြက္ဘဲ သည္းခံ၏၊ သည္းခံျခင္းအားတည္းဟူေသာ စစ္သည္ဗိုလ္ပါ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

399. The person who does not anger while being insulted, assaulted, and bound by strips and ropes, who has endured and has an army's strength of tolerance, is the one I call Brahmana.

၄၀၀။ အေကၠာဓနံ ၀တ၀ႏၲံ၊ သီလ၀ႏၲံ အႏုႆဒံ။
ဒႏၲံ အႏၲိမသာရီရံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၀။ အမ်က္မထြက္ ဓုတင္အက်င့္လည္း႐ွိ သီလႏွင့္လည္းျပည့္စံုေသာ တဏွာျပန္႔ေျပာျခင္းလည္းမ႐ွိ ယဥ္ေက်း၍ အဆံုးစြန္ေသာကိုယ္႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

400. He who has no anger, who is dutiful in his religious vows, virtuous and who has no stream of craving, one who is attentive and controlled, with his final body, that one I call a Brahmana.

၄၀၁။ ၀ါရိ ေပါကၡရပေတၱ၀၊ အာရေဂၢရိ၀ သာသေပါ။
ေယာ န လိမၸတိ ကာေမသု၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၁။ ၾကာဖက္၌ ေရမတင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ပြတ္ ေဆာက္ စူးဖ်ား၌ မုန္ညင္းေစ့ မတည္ႏုိင္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ကာမတို႔၌ မလိမ္းက်ံမကပ္ျငိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

401. Like water does not stay on a lotus leaf, like a mustard seed can not stand on the point of a needle, the one who does not attach with all sensual pleasures – that one I call Brahmana.

၄၀၂။ ေယာ ဒုကၡႆ ပဇာနာတိ၊ ဣေဓ၀ ခယမတၱေနာ။
ပႏၷဘာရံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၂။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ဤဘ၀၌ပင္ မိမိဆင္းရဲ၏ကုန္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကိုသိ၏၊ ခ်အပ္ေသာ ခႏၶာ၀န္႐ွိ၍ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

402. I call him a Brahmana who comes to realize the end of sufferings even here in this world, who also has no attachment with craving, though he still needs to lay down his body as a burden.

၄၀၃။ ဂမၻီရပညံ ေမဓာ၀ႎ၊ မဂၢါမဂၢႆ ေကာ၀ိဒံ။
ဥတၱမတၳမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၃။ နက္နဲေသာပညာ႐ွိေသာ ထက္ျမက္ေသာပညာ႐ွိေသာ လမ္းမွန္ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ လိမၼာေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျပီးေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

403. I call him a Brahmana who has profound insight, who has wisdom, who understands which the right path to follow is and which is not, who has already gained the highest perfection.

၄၀၄။ အသံသ႒ံ ဂဟေ႒ဟိ၊ အနာဂါေရဟိ စူဘယံ။
အေနာကသာရိမပၸိစၦံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၄။ လူတုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ရဟန္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုေသာသူတို႔ႏွင့္ မေရာယွက္ေသာ တဏွာကင္း ေၾကာင္း အက်င့္႐ွိသည္ျဖစ္၍ အလိုနည္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

404. The one who flocks with neither ordinary human beings, nor monks, nor both, and who follows the path to get rid of craving, though has desire but little, that one I call Brahmana.

၄၀၅။ နိဓာယ ဒ႑ံ ဘူေတသု၊ တေသသု ထာ၀ေရသု စ။
ေယာ န ဟႏၲိ န ဃာေတတိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၅။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ထိပ္လန္႔တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ေသကၡပုဂၢဳိလ္တို႔၌ လည္းေကာင္း၊ မေၾကာက္မလန္႔ တည္တံ့ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔၌လည္းေကာင္း တုတ္လက္နက္ကို ပယ္ခ်ထားျပီးျဖစ္၍ မိမိလည္းမသတ္ သူတစ္ပါးကိုလည္းမသတ္ေစ၊ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

405. The one who has laid down the rod and already surrendered both to persons who are prone to fear and to persons who are fearless, who does not kill and does not want others to kill – that one I call a Brahmana.

၄၀၆။ အ၀ိ႐ုဒၶံ ၀ိ႐ုေဒၶသု၊ အတၱဒေ႑သု နိဗၺဳတံ။
သာဒါေနသု အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၆။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူတို႔၌ မဆန္႔က်င္ေသာ ဓားတုတ္႐ွိေသာသူတို႔၌ ဓားတုတ္ ခ်ထားျပီးသည္ျဖစ္၍ ရန္ျငိမ္းေသာ စြဲလမ္းအပ္ေသာအရာတို႔၌ စြဲလမ္းျခင္းမ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

406. The one who is not opposing among those opposing, who has just laid down the weapon among people who have taken weapons, who is free from attachments when among attractions – that one I call a Brahmana.

၄၀၇။ ယႆ ရာေဂါ စ ေဒါေသာ စ၊ မာေနာ မေကၡာ စ ပါတိေတာ။
သာသေပါရိ၀ အာရဂၢါ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၇။ မုန္ညင္းေစ့သည္ ပြတ္ေဆာက္ စူးဖ်ားမွ ေလ်ာက်သကဲ့သို႔ စြဲမက္မႈရာဂ အမ်က္ထြက္မႈေဒါသ ေထာင္လႊားမႈမာန သူတစ္ပါး၏ဂုဏ္ကို ဖ်က္စီးမႈမကၡတို႔ ကင္းပေလွ်ာက်ျပီးေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

407. Just as a mustard seed falls down from the tip of a needle, the person whose passion, anger, pride and jealousy have already fallen away – that person I call a Brahmana.

၄၀၈။ အကကၠသံ ၀ိညာပနႎ၊ ဂိရံ သစၥမုဒီရေယ။
ယာယ နာဘိသေဇ ကဥၥိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၈။ ႏူးညံ့ေျပျပစ္၍ သေဘာအဓိပၸါယ္ေပၚလြင္ေစေသာ မွန္ေသာစကားကို ေျပာဆုိရာ၏၊ မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် အမ်က္ေဒါသျဖင့္ မထိခိုက္ မၿငိစြန္းေစရာ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

408. One who would speak what is true and easily comprehensible, by which no one would be offended – that one I call Brahmana.

၄၀၉။ ေယာဓ ဒီဃံ ၀ ရႆံ ၀ါ၊ အဏံု ထူလံ သုဘာသုဘံ။
ေလာေက အဒိႏၷံ နာဒိယတိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၀၉။ ေလာက၌ ပိုင္႐ွင္မေပးေသာဥစၥာကို ႐ွည္သည္ျဖစ္ေစ၊ တိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ မခိုးယူေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

409. The person who, here in this world, does not take anything that is not given by the owner whether it is long or short, small or large, good or bad, who does not steal – that person I call Brahmana.

၄၁၀။ အာသာ ယႆ န ၀ိဇၨႏၲိ၊ အသၼႎ ေလာေက ပရမွိ စ။
နိရာသာသံ ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၀။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ဤေလာက၌လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာက၌လည္းေကာင္း မက္ေမာမႈ တဏွာမ႐ွိကုန္၊ မက္ေမာမႈ အာသာကင္း၍ ကိေလသာႏွင့္မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

410. The person who has no longing in the world and for the beyond, who is free from desires and no inclination for them – that person I call a Brahmana.

၄၁၁။ ယႆာလယာ န ၀ိဇၨႏၲိ၊ အညာယ အကထံကထီ။
အမေတာဂဓမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၁။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းတို႔မ႐ွိကုန္၊ တရားမွန္ကိုသိ၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာဟု ေတြးေတာျခင္းမ႐ွိ၊ အျမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

411. The person who is free from attachments, who has no doubts on Dhamma through his wisdom, and has reached the Nibbana – that person I call a Brahmana.

၄၁၂။ ေယာဓ ပုညဥၥ ပါပဥၥ၊ ဥေဘာ သဂၤမုပစၥဂါ။
အေသာကံ ၀ိရဇံ သုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၂။ ဤေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံ ႏွစ္ပါးစံုတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ကပ္ၿငိတတ္ေသာ တဏွာကိုလည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္၏၊ စိုးရိမ္ျခင္းမ႐ွိေသာ ကိေလသာျမဴ ကင္းေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

412. The person who has already passed beyond both merits (good kamma) and sins (bad kamma), who is free from sorrow, is pure from craving – that person I call Brahmana.

၄၁၃။ စႏၵံ၀ ၀ိမလံ သုဒၶံ၊ ၀ိပၸသႏၷမနာ၀ိလံ။
နႏၵီဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၃။ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ လမင္းကဲ့သို႔ ကိေလသာမ႐ွိ၍ စင္ၾကယ္ေသာ အထူးသျဖင့္ ၾကည္လင္ေသာ ေနာက္က်ဳျခင္းမွကင္းလ်က္ ဘ၀တို႔၌ႏွစ္သက္တတ္သည့္ တဏွာကုန္ခန္းေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏ ဟုငါဘုရားေဟာ၏။

413. The person who is pure like a spotless moon, bright and serene, who has no more craving for all worldly lives – that one I call a Brahmana.

၄၁၄။ ေယာမံ ပလိပထံ ဒုဂၢံ၊ သံသာရံ ေမာဟမစၥဂါ။
တိေဏၰာ ပါရဂၤေတာ စ်ာယီ၊ အေနေဇာ အကထံကထီ။
အႏုပါဒါယ နိဗၺဳေတာ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၄။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ရာဂတည္းဟူေသာ ေဘးကိုလည္းေကာင္း ကိေလသာတည္းဟူေသာ အသြားခက္သည့္ ခရီးကိုလည္းေကာင္း၊ သံသရာဟူေသာ အကူးခက္သည့္ သမုဒၵရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေမာဟတည္းဟူေသာ အမိုက္ေမွာင္ကိုလည္းေကာင္း လြန္ေျမာက္ၿပီး၊ ၾသဃေလးပါးကို ကူးေျမာက္ၿပီးျဖစ္၍ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္၏၊ ကိေလသာတို႔ကို ႐ႈိ႕ၿမိႇဳက္ေလ့႐ွိ၏၊ တဏွာကင္း၍ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာမႈမ႐ွိ၊ အစြဲအလမ္းကင္း၍ ျငိမ္းေအး၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

414. The person who has already passed the danger of sensual pleasures, hard to go over the path of craving, difficult to cross over the ocean which is Samsara, the pitch-black delusion and reached the other side of the shore, who has already burned desires, without doubts, clean with impurities and attachments – that person I call a Brahmana.

၄၁၅။ ေယာဓ ကာေမ ပဟႏ႖ာန၊ အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
ကာမဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၅။ ဤေလာက၌ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ ကာမတို႔ကိုပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏၊ ကုန္ျပီးေသာကာမ ကုန္ျပီးေသာဘ၀႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

415. One who, here in this world, has abandoned lusts embracing a homeless state, in whom there is no more lust– that one I call a Brahmana.

၄၁၆။ ေယာဓ တဏွံ ပဟႏ႖ာန၊ အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
တဏွာဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၆။ ဤေလာက၌ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ တဏွာတို႔ကိုပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏၊ ကုန္ျပီးေသာတဏွာ ကုန္ျပီးေသာဘ၀႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

416. One who, here in this world, has abandoned craving embracing a homeless state, in whom there is no more craving – that one I call a Brahmana.

၄၁၇။ ေယာဓ တဏွံ ပဟႏ႖ာန၊ အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
တဏွာဘ၀ပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၇။ ဤေလာက၌ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ တဏွာတို႔ကိုပယ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳ၏၊ ကုန္ျပီးေသာတဏွာ ကုန္ျပီးေသာဘ၀႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

417. One who, here in this world, has abandoned the bondage embracing the homeless state, in whom there is no more craving and attachments – that person I call a Brahmana.

၄၁၈။ ဟိတြာ မာႏုသကံ ေယာဂံ၊ ဒိဗၺံ ေယာဂံ ဥပစၥဂါ။
သဗၺေယာဂ၀ိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၈။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ လူ၌ျဖစ္ေသာ အစီးအပြားကိုပယ္စြန္႔၍ နတ္၌ျဖစ္ေသာ အစီးအပြားကို လြန္ေျမာက္၏၊ အလံုးစံုအစီးအပြားႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

418. The person who has abandoned human bondages, also from the bondages of the gods, who is free from all things – that person I call a Brahmana.

၄၁၉။ ဟိတြာ ရတႎ စ အရတႎ စ၊ သီတိဘူတံ နိ႐ူပဓႎ။
သဗၺေလာကာဘိဘံု ၀ီရံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၁၉။ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း ဆိတ္ျငိမ္ရာ၌ မေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကို ပယ္စြန္႔၍ ျငိမ္းေအးျပီးေသာ ဥပဓိမ႐ွိေသာ အလံုးစံု ေသာေလာကကို လႊမ္းမုိး၍တည္ေသာ ရဲရင့္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

419. One who has abandoned pleasure and hardship, who is calm, and free from germs, who is brave enough to overcome the whole world – that person I call a Brahmana.

၄၂၀။ စုတႎ ေယာ ေ၀ဒိ သတၱာနံ၊ ဥပပတိၱဥၥ သဗၺေသာ။
အသတၱံ သုဂတံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၁။ ယႆ ဂတႎ န ဇာနႏၲိ၊ ေဒ၀ါ ဂႏၶဗၺမာႏုသာ။
ခီဏာသ၀ံ အရဟႏၲံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၀။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ သတၱ၀ါတို႔၏ ေသျခင္းကို လည္းေကာင္း ပဋိသေႏၶေနျခင္းကို လည္းေကာင္း အလံုးစံုအားျဖင့္သိ၏၊ ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းမ႐ွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းအက်င့္ကို ေကာင္းစြာက်င့္၍ သစၥာ ေလးပါးကိုသိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရား ေဟာ၏။

၄၂၁။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္၏ လားရာဂတိကို နတ္ ဂႏၶဗၺနတ္ လူတို႔သည္မသိကုန္၊ အာသေ၀ါကုန္ခန္း၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

420. One who knows well about the death and birth of beings, who has no attachments, who has earnestly followed the path of the wise and who knows the ultimate truth – that person I call a Brahmana.

421. One whose next existence gods, gandhabbas gods and human beings do not know, who has vomited evil and all impurities, who becomes an Arahant – that person I call a Brahmana.

၄၂၂။ ယႆ ပုေရ စ ပစၦာ စ၊ မေဇၩ စ နတၳိ ကိဥၥနံ။
အကိဥၥနံ အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၂။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား အတိတ္ခႏၶာ၌ လည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ခႏၶာ၌ လည္းေကာင္္း၊ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ၌ လည္းေကာင္း ေၾကာင့္ၾကမႈမ႐ွိ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈမ႐ွိေသာ စြဲလမ္းမႈကင္းေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

422. The person who has no belongings in the past, present and future, who has nothing to worry about and has no attachments – that person I call a Brahmana.

၄၂၃။ ဥသဘံ ပ၀ရံ ၀ီရံ၊ မေဟသႎ ၀ိဇိတာ၀ိနံ။
အေနဇံ ႏွာတကံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၃။ ေ႐ွ႔ေဆာင္ႏြားလားဥသဘႏွင့္တူေသာ ျမတ္၍ လံု႔လ႐ွိေသာ သီလကၡႏၶစသည္ကို ႐ွာမွီးေလ့႐ွိေသာ မာရ္သံုးပါးကိုေအာင္ေသာ တဏွာကင္းေသာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးကို ေဆးေလွ်ာ္ျပီးေသာ သစၥာေလးပါး ကိုသိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

423. The one who is the great leader, who is diligent and industrious, the moral and victorious one, the passionless and purified one, who knows four noble truths – that one I call a Brahmana.

၄၂၄။ ပုေဗၺနိ၀ါသံ ေယာ ေ၀ဒိ၊ သဂၢါပါယဥၥ ပႆတိ။
အေထာ ဇာတိကၡယံ ပေတၱာ၊ အဘိညာေ၀ါသိေတာ မုနိ။
သဗၺေ၀ါသိတေ၀ါသာနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။

၄၂၄။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ေ႐ွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကိုသိ၏၊ နတ္ျပည္ ငရဲျပည္ကိုလည္း ျမင္၏၊ ပဋိသေႏၶကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၏၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ျပီးေသာ ရဟန္းျဖစ္၏၊ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာတို႔၏ ကုန္ေၾကာင္းအက်င့္ကို က်င့္သံုးအပ္ျပီးေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ျဗာဟၼဏဟု ငါဘုရားေဟာ၏။

424. The one who knows the past lives, who sees celestial abodes and hell, who has gained the insight knowledge and reached the end of rebirths, who has already perfected in eradicating passions and desires – that one I call a Brahmana.

Friday, August 26, 2011

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၂၄)

၂၅။ ဘိကၡဳ၀ဂၢ Chapter 25


၃၆၀။ စကၡဳနာ သံ၀ေရာ သာဓု၊ သာဓု ေသာေတန သံ၀ေရာ။
ဃာေနန သံ၀ေရာ သာဓု၊ သာဓု ဇိ၀ွါယ သံ၀ေရာ။

၃၆၁။ ကာေယန သံ၀ေရာ သာဓု၊ သာဓု ၀ါစာယ သံ၀ေရာ။
မနသာ သံ၀ေရာ သာဓု၊ သာဓု သဗၺတၳ သံ၀ေရာ။
သဗၺတၳ သံ၀ုေတာ ဘိကၡဳ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။

၃၆၀။ အကုသိုလ္မျဖစ္ရန္ စကၡဳဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ ေကာင္း၏၊
ေသာတဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ ေကာင္း၏။

၃၆၁။ ကာယဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ ေကာင္း၏၊ ၀စီဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ ေကာင္း၏၊ မေနာဒြါရ၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ ေကာင္း၏၊ အလံုးစံုေသာ ဒြါရတို႔၌ ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ ေကာင္း၏၊ ေစာင့္စည္း ပိတ္ဆို႔ႏုိင္ေသာ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲအားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္၏။

360. It is good to control the eye, the ear, the nose and the mouth to prevent from sin.

361. It is good to control the body (kar ya), it is good to control the speech (wa zi) and it is good to control the mind (ma nor). It is good to control all senses. The Bhikkhu who can control all senses will be free from all sufferings.

၃၆၂။ ဟတၳသံယေတာ ပါဒသံယေတာ၊ ၀ါစာသံယေတာ သံယတုတၱေမာ။
အဇၩတၱရေတာ သမာဟိေတာ၊ ဧေကာ သႏၲဳသိေတာ တမာဟု ဘိကၡဳံ။

၃၆၂။ အၾကင္သူသည္ လက္ကိုေစာင့္စည္း၏၊ ေျခကိုေစာင့္စည္း၏၊ ႏႈတ္ကိုေစာင့္စည္း၏၊ တစ္ကိုယ္လံုးကို ေစာင့္စည္း ၏၊ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ကာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္႐ွိ၏၊ တစ္ေယာက္တည္းေန၍ ရရသမွ်ျဖင့္ ေရာင့္ရဲႏုိင္၏၊ ထိုသူကို ရဟန္းဟူ၍ ဆိုကုန္၏။

362. The one who has control on his hands, control on his feet, control on his words, and who is well-controlled, who is upright, steadfast and joyful in meditation, stays in solitary and is contented – that one they call a Bhikkhu.

၃၆၃။ ေယာ မုခသံယေတာ ဘိကၡဳ၊ မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶေတာ။
အတၳံ ဓမၼဥၥ ဒီေပတိ၊ မဓုရံ တႆ ဘာသိတံ။

၃၆၃။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္း၏၊ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ေျပာဆိုေလ့႐ွိ၏၊ မပ်ံ႔လြင့္ေသာစိတ္႐ွိ၏၊ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပါဠိကိုလည္းေကာင္း ေဟာျပတတ္၏၊ ထိုရဟန္းေဟာျပေသာ စကားသည္ ခ်ဳိၿမိန္သာယာ၏။

363. The Bhikkhu who is restrained in speech, speaks with wisdom, who has Samadhi, strong concentration, who has good command on sacred verses and in-depth meaning of them, his speech is pleasant.

၃၆၄။ ဓမၼာရာေမာ ဓမၼရေတာ၊ ဓမၼံ အႏု၀ိစိႏၲယံ။
ဓမၼံ အႏုႆရံ ဘိကၡဳ၊ သဒၶမၼာ န ပရိဟာယတိ။

၃၆၄။ တရားလွ်င္ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ႐ွိေသာ တရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္ေသာတရားကို အဖန္ဖန္ ၾကံစည္တတ္ေသာ ေအာက္ေမ့ တတ္ေသာ ရဟန္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွ မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္။

364. The Bhikkhu who only has Dhamma to live peacefully with, who is delightful in Dhamma, ponders in Dhamma and remembers Dhamma – he will not fall away from the Sublime Teaching, Dhamma.

၃၆၅။ သလာဘံ နာတိမေညယ်၊ နာေညသံ ပိဟယံ စေရ။
အေညသံ ပိဟယံ ဘိကၡဳ၊ သမာဓႎ နာဓိဂစၧတိ။

၃၆၆။ အပၸလာေဘာပိ ေစ ဘိကၡဳ၊ သလာဘံ နာတိမညတိ။
တံ ေ၀ ေဒေ၀ါ ပသံသႏၲိ၊ သုဒၶါဇီ၀ႎ အတႏၵိတံ။

၃၆၅။ မိမိရမည့္ လာဘ္လာဘကို မတရား႐ွာမွီးေသာအားျဖင့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မျဖစ္ေစရာ၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ လာဘ္လာဘ ကို မႏွစ္သက္ မေတာင့္တရာ၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ လာဘ္လာဘကို ႏွစ္သက္ေသာ ရဟန္းသည္ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိကို မရႏုိင္။

၃၆၆။ ရဟန္းသည္ လာဘ္လာဘနည္းေသာ္လည္း၊ မိမိ လာဘ္လာဘကို မတရား ႐ွာမွီးေသာအားျဖင့္ အကယ္၍ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မျဖစ္ေစခဲ့မူ အသက္ေမြးစင္ၾကယ္၍ မပ်င္းမရိ လံု႔လ႐ွိေသာ ထိုရဟန္းကို နတ္တို႔သည္ ဧကန္ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။

365. Do not let offerings received to be viewed as contempt by oneself, also not long for the offerings received by others. A monk who envies others cannot attain deep concentration.

366. Though a monk has received only a little offering, if it is not viewed as contempt by him, the gods praise the monk whose life is pure and free of laziness.

၃၆၇။ သဗၺေသာ နာမ႐ူပသၼႎ၊ ယႆ နတၳိ မမာယိတံ။
အသတာ စ န ေသာစတိ၊ သ ေ၀ ဘိကၡဴတိ ၀ုစၥတိ။

၃၆၇။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား နာမ္တရား ႐ုပ္တရားအားလံုး၌ ငါ ငါ၏ဥစၥာဟု ျမတ္ႏုိးစြဲလမ္းမႈ မ႐ွိ၊ ထိုနာမ္႐ုပ္ ပ်က္စီး ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္၊ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို ဘိကၡဳအစစ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

367. For the person who has no selfish possessiveness on all mind and matter aggregates, and who does not worry on when they are shattered, he is indeed called a Bhikkhu.

၃၆၈။ ေမတၱာ၀ိဟာရီ ေယာ ဘိကၡဳ၊ ပသေႏၷာ ဗုဒၶသာသေန။
အဓိဂေစၧ ပဒံ သႏၲံ၊ သခၤါ႐ူပသမံ သုခံ။

၃၆၉။ သိဥၥ ဘိကၡဳ ဣမံ နာ၀ံ၊ သိတၱာ ေတ လဟုေမႆတိ။
ေဆတြာ ရာဂဥၥ ေဒါသဥၥ၊ တေတာ နိဗၺာနေမဟိသိ။

၃၇၀။ ပဥၥ ဆိေႏၵ ပဥၥ ဇေဟ၊ ပဥၥ စုတၱရိ ဘာ၀ေယ။
ပဥၥသဂၤါတိေဂါ ဘိကၡဳ၊ ၾသဃတိေဏၰာတိ ၀ုစၥတိ။

၃၇၁။ စ်ာယ ဘိကၡဳ မာ ပမာေဒါ၊ မာ ေတ ကာမဂုေဏ ရေမႆု စိတၱံ။
မာ ေလာဟဂုဠံ ဂိလီ ပမေတၱာ၊ မာ ကႏၵိ ဒုကၡမိဒႏၲိ ဒယွမာေနာ။

၃၇၂။ နတၳိ စ်ာနံ အပညႆ၊ ပညာ နတၳိ အစ်ာယေတာ။
ယမွိ စ်ာနဥၥ ပညာ စ၊ သ ေ၀ နိဗၺာနသႏၲိေက။

၃၇၃။ သုညာဂါရံ ပ၀ိ႒ႆ၊ သႏၲစိတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။
အမာႏုသီ ရတိ ေဟာတိ၊ သမၼာ ဓမၼံ ၀ိပႆေတာ။

၃၇၄။ ယေတာ ယေတာ သမၼသတိ၊ ခႏၶာနံ ဥဒယဗၺယံ။
လဘတီ ပီတိပါေမာဇၨံ၊ အမတံ တံ ၀ိဇာနတံ။

၃၇၅။ တၾတာယမာဒိ ဘ၀တိ၊ ဣဓ ပညႆ ဘိကၡဳေနာ။
ဣႁႏၵိယဂုတၱိ သႏၲဳ႒ိ၊ ပါတိေမာေကၡ စ သံ၀ေရာ။

၃၇၆။ မိေတၱ ဘဇႆု ကလ်ာေဏ၊ သုဒၶါဇီေ၀ အတႏၵိေတ။
ပဋိသႏၴာရ၀ုတ်ႆ၊ အာစာရကုသေလာ သိယာ။
တေတာ ပါေမာဇၨဗဟုေလာ၊ ဒုကၡႆႏၲံ ကရိႆတိ။

၃၆၈။ ေမတၱာတရားကို ပြားမ်ားေလ့႐ွိေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ ၾကည္ၫုိေသာ ရဟန္းသည္ သခၤါရ တို႔၏ၿငိမ္းရာ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းေအးေသာ နိဗၺာန္ကို ရႏုိင္၏။

၃၆၉။ ရဟန္း ဤခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာေလွမွ မိစၧာ၀ိတက္ဟူေသာ ေရကို ပက္ထုတ္ေလာ့၊ ထိုသို႔ ပက္ထုတ္လွ်င္ သင္၏ ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ ေလွသည္ လ်င္စြာသြားႏုိင္လတၱံ႔၊ ရာဂ ေဒါသကို ပယ္ျဖတ္ႏုိင္လွ်င္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္လတၱံ႔။

၃၇၀။ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးပါးကို ျဖတ္ရာ၏၊ အထက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးပါးကိုစြန္႔ရာ၏၊ သဒၶါစေသာ ငါးပါး ေသာတရားတို႔ကို အလြန္ပြားရာ၏၊ ေလာဘစေသာ ျငိတြယ္ျခင္းငါးပါးမွ လြန္ေျမာက္ေသာ ရဟန္းကို သံသရာ ၀ဲ ၾသဃကို ကူးေျမာက္ၿပီးသူ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၃၇၁။ ရဟန္း အနိစၥစသည္ျဖင့္႐ႈေလာ့၊ မေမ့ေလ်ာ့လင့္၊ သင္၏စိတ္ကို ကာမဂုဏ္၌ မေမြ႔ေလ်ာ္ေစလင့္၊ ေမ့ေလ်ာ့၍ သံေတြခဲကို မမ်ဳိလင့္၊ ေလာင္သည္႐ွိေသာ္ ဤသို႔အေလာင္ခံရျခင္းသည္ ဆင္းရဲေလစြဟု မငိုေႂကြးလင့္။

၃၇၂။ ပညာမ႐ွိသူအား သမာဓိစ်ာန္မ႐ွိ၊ သမာဓိစ်ာန္မ႐ွိသူအား ၀ိပႆနာပညာမ႐ွိ၊ ထိုပုဂၢဳိလ္၌ သမာဓိစ်ာန္ လည္းေကာင္း၊ ၀ိပႆနာပညာသည္လည္းေကာင္း ႐ွိ၏၊ ထိုသူသည္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ဧကန္နီးေတာ့၏။

၃၇၃။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ ေကာင္းစြာတရားကို ႐ႈမွတ္ေသာ ျငိမ္သက္ေသာစိတ္႐ွိေသာရဟန္းအား လူသာမန္တို႔ႏွင့္ မထိုက္ေသာ ၀ိပႆနာစ်ာန္စေသာ တရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ျဖစ္၏။

၃၇၄။ ခႏၶာငါးပါးတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္တိုင္း ႏွစ္သက္မႈပီတိ ၀မ္းေျမာက္မႈပါေမာဇၨကို ရ၏၊
ထို ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္မႈသည္ပင္ တရားမွန္ကိုသိေသာ ပညာ႐ွိတို႔အတြက္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းပင္တည္း။

၃၇၅။ ဤသာသနာေတာ္၌ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းမႈ အာဇီ၀ ပစၥယႏွစ္ပါး၌ေရာင့္ရဲမႈ ပါတိေမာကၡ သီလ၌ ေစာင့္စည္းမႈ စတုပါရိသုဒၶိသီလေလးပါးသည္ ပညာ႐ွိ ရဟန္းအတြက္ ထိုနိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္၌ အဦးအစ ျဖစ္၏။

၃၇၆။ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးျခင္း႐ွိ၍ မပ်င္းရိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္ေလာ့၊ အာမိသဓမၼ ပဋိ သႏၴာရႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရာ၏၊ က်င့္၀တ္သီလတို႔၌ လိမၼာရာ၏၊ ထိုဆိုခဲ့ျပီးေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္
၀မ္းေျမာက္ မႈမ်ားသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳလတၱံ႔။

368. The bhikkhu who practices loving kindness all the time, who has excellent faith in Teachings of the Bhddha, he would attain the state in peace where sankharas (compounded existences) has ceased.

369. Bhikkhu – empty the boat (of aggregate). If it is empty, it will sail quickly. Having cut off passion and hatred, you will thereby reach Nibbana.

370. Cut off the lower five attachments. Throw off the upper five attachments. Cultivate these five. The bhikkhu who has abandoned beyond the five attachments is called "the person who has crossed over the flood of Samsara".
* lower five – selfishness, doubt, wrong austerities and rites, lust, hatred
* upper five – desire to be born with a body, or without a body, self-will, restlessness, ignorance
* cultivate five – faith, mindfulness, energy, contemplation, vision
* five attachments – lust, hatred, delusion, pride, wrong views

371. Bhikkhu – be mindful, do not be negligent, let your mind not to be on sensual desires, do not swallow a red hot iron ball by negligence, if burned, do not cry "This is painful".

372. The person who has no insight will not have contemplation; the person who has no contemplation will not have insight. For the person who has contemplation and insight, he is indeed close to Nibbana.

373. The Bhikkhu with calm mind has entered his empty house, deep in meditation, has gained the insight knowledge with which he lives in delight unlike ordinary beings.

374. Whenever one concentrates on impermanence of rising and disappearing on five aggregates, one gains joy and delight, with that one with insight knowledge can attain Nibbana.

375. Here in this Buddhist Era (Buddha's Thar tha nar), these are the first things for the Bhikkhu with insight; guarding the senses, contentment, restraint in Patimokkha precepts which can lead to attaining Nibbana.

376. Let one be good association with friends who have right livelihood and are not slothful. Let one be also clever with sound moral principles and be attentive with precepts. Being that, one will have a full joy and will make an end of sufferings.

၃၇၇။ ၀ႆိကာ ၀ိယ ပုပၹါနိ၊ မဒၵ၀ါနိ ပမုဥၥတိ။
ဧ၀ံ ရာဂဥၥ ေဒါသဥၥ၊ ၀ိပၸမုေဥၥထ ဘိကၡေ၀ါ။

၃၇၇။ ရဟန္းတို႔ မုေလးပန္းပင္တို႔သည္ ရင့္ေရာ္ညိႇဳးႏြမ္းကုန္ေသာ ပန္းပြင့္တို႔ကို စြန္႔လြတ္ဘိ သကဲ့သို႔ ဤအတူ သင္တို႔ သည္ ရာဂကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါသကိုလည္းေကာင္း၊ စြန္႔လႊတ္ၾကကုန္ေလာ့။

377. O Bhikkhu, just as Spanish jasmine lets its faded flowers fall, you should shed passion and hatred.

၃၇၈။ သႏၲကာေယာ သႏၲ၀ါေစာ၊ သႏၲ၀ါ သုသမာဟိေတာ။
၀ႏၲေလာကာမိေသာ ဘိကၡဳ၊ ဥပသေႏၲာတိ ၀ုစၥတိ။

၃၇၈။ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္သည္ျဖစ္၍ ျငိမ္သက္ေသာကိုယ္ ျငိမ္သက္ေသာႏႈတ္ ျငိမ္သက္ေသာ စိတ္႐ွိေသာ ေလာ ကီစည္းစိမ္ အ႐ွိန္အေစာ္စသည္ကို ေထြးအန္ၿပီးေသာရဟန္းကို ၿငိမ္းေအးေသာ ရဟန္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

378. It can be said that a monk is in peace when he is calm with his body, mind and speech, when he is the master of himself and has already left behind all worldly wealth.

၃၇၉။ အတၱနာ ေစာဒယတၱာနံ၊ ပဋိမံေသထ အတၱနာ။
ေသာ အတၱဂုေတၱာ သတိမာ၊ သုခံ ဘိကၡဳ ၀ိဟာဟိသိ။

၃၈၀။ အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊(ေကာ ဟိ နာေထာ ပေရာ သိယာ)
အတၱာ ဟိ အတၱေနာ ဂတိ။ တသၼာ သံယမမတၱာနံ၊ အႆံ ဘျဒံ၀ ၀ါဏိေဇာ။

၃၇၉။ ရဟန္း မိမိကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေစာေၾကာစစ္ေဆးေလေလာ့၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ေလေလာ့၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္သည္ျဖစ္၍ သတိ႐ွိေသာသင္သည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရလတၱံ႔။

၃၈၀။ မိမိသည္သာလွ်င္ မိမိကိုးကြယ္ရာျဖစ္၏၊ တစ္ပါးေသာသူသည္ အဘယ္မွာ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ႏုိင္အံ့နည္း၊ မိမိသည္ သာလွ်င္ မိမိ၏ လဲေလ်ာင္းရာျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္းကုန္သည္သည္ အမ်ဳိးေကာင္းျမင္းကို ေစာင့္ေ႐ွာက္သကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေလေလာ့။

379. You need to restrain by yourself, you need to control by yourself, by thus being well-guarded and examined by yourself, and you who has mindfulness will stay in joy.

380. You are the master of yourself and nobody but yourself is your own master. You are the sole guide of yourself, so you control yourself just as a horse merchant does his good horse.

၃၈၁။ ပါေမာဇၨဗဟုေလာ ဘိကၡဳ၊ ပသေႏၷာ ဗုဒၶသာသေန။
အဓိဂေစၧ ပဒံ သႏၲံ၊ သခၤါ႐ူပသမံ သုခံ။

၃၈၁။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ၾကည္ၫုိျမတ္ႏုိး၍ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားေသာ ရဟန္းသည္ သခၤါရတို႔၏ျငိမ္းရာ ျငိမ္သက္ခ်မ္းေျမ့ေသာ နိဗၺာန္ကို ရရာ၏။

381. For the monk who is firm and has deep affection in Buddha's teachings, with full of joy, will attain Nibbana where the end of sankharas, cessation of volitional formations.

၃၈၂။ ေယာ ဟေ၀ ဒဟေရာ ဘိကၡဳ၊ ယုဥၨတိ ဗုဒၶသာသေန။
ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗၻာ မုေတၱာ၀ စႏၵိမာ။

၃၈၂။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ငယ္႐ြယ္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ စင္စစ္ လံု႔လ ၾကိဳးကုတ္အားထုတ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ တိမ္တိုက္မွလြတ္ေသာ လမင္းကဲ့သို႔ ဤေလာကကို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစ၏။

382. Though young in age, a monk who has a relentless striving in Buddha's teachings brightens up the world like the moon free from clouds.

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၂၃)


၂၄။ တဏွာ၀ဂၢ Chapter 24၃၃၄။ မႏုဇႆ ပမတၱစာရိေနာ၊ တဏွာ ၀ၯုတိ မာလု၀ါ ၀ိယ။
ေသာ ပႅ၀တီ ဟုရာ ဟုရံ၊ ဖလမိစၧံ၀ ၀နသၼိ ၀ါနေရာ။

၃၃၅။ ယံ ဧသာ သဟေတ ဇမၼီ၊ တဏွာ ေလာေက ၀ိသတၱိကာ။
ေသာကာ တႆ ပ၀ုၯုႏၲိ၊ အဘိ၀႒ံ၀ ဗီရဏံ။

၃၃၆။ ေယာ ေစတံ သဟေတ ဇမၼႎ၊ တဏွံ ေလာေက ဒုရစၥယံ။
ေသာကာ တမွာ ပပတႏၲိ၊ ဥဒဗိႏၵဳ၀ ေပါကၡရာ။

၃၃၇။ တံ ေ၀ါ ၀ဒါမိ ဘဒၵံ ေ၀ါ၊ ယာ၀ေႏၲတၳ သမာဂတာ။
တဏွာယ မူလံ ခဏထ၊ ဥသီရေတၳာ၀ ဗီရဏံ။
မာ ေ၀ါ နဠံ၀ ေသာေတာ၀၊ မာေရာ ဘဥၨိ ပုနပၸဳနံ။

၃၃၄။ ေမ့ေလ်ာ့ေသာသတၱ၀ါအား မာေလာေပါက္ႏြယ္ကဲ့သို႔ တဏွာတိုးပြား၏၊ သစ္သီးကိုအလို႐ွိေသာေမ်ာက္သည္ ေတာတြင္း၌ တစ္ပင္မွတစ္ပင္ ခုန္လႊားကူးသန္းသကဲ့သို႔ ထို တဏွာတိုးပြားသူသည္ တစ္ဘ၀မွ တစ္ဘ၀သို႔ ေျပးသြားရာ၏။

၃၃၅။ ၿပိတ္ျမက္သည္ မိုး႐ြာေသာအခါ ႀကီးပြားသကဲ့သို႔ ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာ၍ ယုတ္မာေသာ ဤတဏွာ ညႇဥ္းဆဲခံရသူအား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈတို႔သည္ ႀကီးပြားကုန္၏။

၃၃၆။ ေရေပါက္သည္ ၾကာ႐ြက္မွ ေလ်ာက်သကဲ့သို႔ ေလာက၌ လြန္ဆန္ႏုိင္ခဲေသာ ယုတ္မာေသာ ထိုတဏွာကို ညႇဥ္းဆဲႏုိင္ခဲ့မူ ထိုပုဂၢဳိလ္သဏၭန္မွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈတို႔သည္ ေလ်ာက်ကုန္၏။

၃၃၇။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရပ္၌ အညီအညြတ္ စည္းေ၀းလာၾကကုန္ေသာ သင္တို႔အား ငါသည္ ေကာင္းေသာစကားကို ေဟာအံ့၊ ပန္းရင္းေခၚေသာျပိတ္ျမက္၏အျမစ္ကို အလို႐ွိသူသည္ ျပိတ္ျမက္ပင္ကို တူးရသကဲ့သို႔ နိဗၺာန္ကို အလို႐ွိသူသည္ တဏွာ၏ အျမစ္အရင္းကိုတူးပစ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ေရအလ်င္သည္ က်ဴပင္ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ကိေလသာမာရ္သည္ သင္တို႔ကို အဖန္တလဲလဲ မဖ်က္ဆီးေစလင့္။

334. For a heedless person the craving grows like a Maluva creeper. That person has to go from existence to existence (rebirths and deaths) like a monkey jumping from one tree to another wishing for fruit.

335. Whoever in the world is overwhelmed by craving, his sorrow grows more and more, like the entangling creeper, birana grass, well grown by rained upon.

336. But whoever in the world overcomes that craving which is hard to abandon, sorrow falls away from that person like drops of water from a lotus leaf.

337. Therefore I will tell good luck to all of you who have gathered here; uproot craving entirely to get to Nibbana, as the person who seeks the fragrant root digs the grass above, so the killer desires may not destroy you again and again, as a running river destroys reeds.

၃၃၈။ ယထာပိ မူေလ အႏုပဒၵေ၀ ဒေဠွ၊ ဆိေႏၷာပိ ႐ုေကၡာ ပုနေရ၀ ႐ူဟတိ။
ဧ၀မၸိ တဏွာႏုသေယ အႏူဟေတ၊ နိဗၺတၱတီ ဒုကၡမိဒံ ပုနပၸဳနံ။

၃၃၉။ ယႆ ဆတၱႎသတိ ေသာတာ၊ မနာပသ၀နာ ဘုသာ။
မဟာ ၀ဟႏၲိ ဒုဒၵိ႒ႎ၊ သကၤပၸါ ရာဂနိႆိတာ။

၃၄၀။ သ၀ႏၲိ သဗၺဓိ ေသာတာ၊ လတာ ဥပၸဇၨ တိ႒တိ။
တဥၥ ဒိသြာ လတံ ဇာတံ၊ မူလံ ပညာယ ဆိႏၵထ။

၃၄၁။ သရိတာနိ သိေနဟိတာနိ စ၊ ေသာမနႆာနိ ဘ၀ႏၲိ ဇႏၲဳေနာ။
ေတ သာတသိတာ သုေခသိေနာ၊ ေတ ေ၀ ဇာတိဇ႐ူပဂါ နရာ။

၃၄၂။ တသိဏာယ ပုရကၡတာ ပဇာ၊ ပရိသပၸႏၲိ သေသာ၀ ဗႏၶိေတာ။
သံေယာဇနသဂၤသတၱကာ၊ ဒုကၡမုေပႏၲိ ပုနပၸဳနံ စိရာယ။

၃၄၃။ တသိဏာယ ပုရကၡတာ ပဇာ၊ ပရိသပၸႏၲိ သေသာ၀ ဗႏၶိေတာ။
တသၼာ တသိဏံ ၀ိေနာဒေယ၊ အာကခၤႏၲ ၀ိရာဂမတၱေနာ။

၃၃၈။ ေရေသာက္ျမစ္ကို မဖ်က္ဆီးဘဲ မႏုတ္ဘဲ ပင္စည္ကိုျဖတ္ေသာ္လည္း သစ္ပင္သည္ တစ္ဖန္ ေပါက္ေရာက္ စည္ကားျပန္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ကိန္းေအာင္းေနေသာ တဏွာကို မဖ်က္ဆီးအပ္ေသးသည္႐ွိေသာ္ ဤပဋိသေႏၶ ေနရျခင္းစေသာ ဆင္းရဲသည္ အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ျဖစ္ရ၏။

၃၃၉။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွစ္သက္ဖြယ္အာ႐ုံတို႔သို႔ စီးကုန္ေသာ သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ တဏွာေရအလ်ဥ္တို႔သည္ ႐ွိကုန္၏၊ မွားေသာအယူ႐ွိေသာ ထိုသူတို႔ကို ရာဂႏွင့္စပ္ေသာ အားႀကီးေသာ အၾကံအစည္တို႔သည္ ေဆာင္ယူသြားကုန္၏။

၃၄၀။ တဏွာတည္းဟူေသာ ေရအလ်ဥ္တို႔သည္ အလံုးစံုေသာ အာ႐ုံတို႔၌ ယိုစီးကုန္၏၊ တဏွာတည္းဟူေသာ ႏြယ္သည္ ဒြါရေျခာက္ပါး၌ျဖစ္၍ အာ႐ံုေျခာက္ပါး၌တည္၏၊ ထိုတဏွာတည္းဟူေသာႏြယ္ကို ျမင္၍ ထိုတဏွာ ႏြယ္ျမစ္ကို မဂ္ပညာျဖင့္ ျဖတ္ၾကကုန္ေလာ့။

၃၄၁။ သတၱ၀ါတို႔အား ေအာက္ေမ့ျခင္း ခ်စ္ျခင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ သာယာဖြယ္ ၌မွီကုန္လ်က္ ကာမခ်မ္းသာကို ႐ွာမွီးကုန္သည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းသို႔ မုခ်ကပ္ေရာက္ၾကရကုန္၏။

၃၄၂။ တဏွာျဖင့္ ၀န္း၀ိုင္းျခံရံအပ္ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ မုဆိုးေက်ာ့ကြင္း၌မိေသာ ယုန္ကဲ့သို႔ ေၾကာက္႐ြံထိတ္လန္႔ ေနၾကရကုန္၏၊ ကာမရာဂစေသာ သံေယာဇဥ္အေစးျဖင့္ ကပ္ၿငိကုန္ေသာသူတို႔သည္ အဖန္တလဲလဲ ပဋိသေႏၶေနျခင္း စေသာ ဆင္းရဲကို ကပ္ေရာက္ၾကကုန္၏။

၃၄၃။ တဏွာျဖင့္ ၀န္း၀ိုင္းျခံရံအပ္ကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ မုဆိုးေက်ာ့ကြင္း၌မိေသာ ယုန္ကဲ့သို႔ ေၾကာက္႐ြံထိတ္လန္႔ ေနၾကရကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဂကင္းျခင္းကို ေတာင့္တေသာသူသည္ တဏွာကို ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။

338. A tree will grow again though it is cut down as long as its root has not been destroyed and is firm, in the same way if the root of craving is not wholly uprooted, suffering (rebirths) will come again and again.

339. For the person there are thirty-six mighty streams (six senses and their corresponding objects) of craving running towards pleasure; with wrong view his thoughts fixed with passion (associated with ta hnar,
ra ga), will sweep him away in the flow.

340. The streams of craving flow everywhere; the creeper of craving has sprung up from six sensual orifices of the body and established six mental states. Having seen the creeper sprung up, cut out its root with insight wisdom.

341. All beings are experienced and moved by such mental states as remembering, loving and happiness. Attached with mental defilements, seeking comfort and pleasure, such beings are certainly led to rebirths and old age.

342. Having attached by craving, people run around like a frightened hare trapped in hunter's noose, being held by fetters and bonds. They, who are stuck with bondage of Karma (ra ga) get sufferings like rebirths again and again.

343. Having attached by craving, people run around like a frightened hare trapped in hunter's noose. Therefore the person who wished to get rid of lust (ra ga) must first need to conquer desires ( ta hnar).

၃၄၄။ ေယာ နိဗၺနေထာ ၀နာဓိမုေတၱာ၊ ၀နမုေတၱာ ၀နေမ၀ ဓာ၀တိ။
တံ ပုဂၢလေမထ ပႆထ၊ မုေတၱာ ဗႏၶနေမ၀ ဓာ၀တိ။

၃၄၄။ အၾကင္သူသည္ လူ႔အျဖစ္၌ေနျခင္းဟူေသာ ေတာကိုစြန္႔၍ အက်င့္တည္းဟူေသာေတာသို႔ သက္၀င္ခဲ့၏။ အိမ္ရာေထာင္မႈ တဏွာေတာမွ လြတ္ၿပီးလ်က္ အိမ္ရာေထာင္မႈ တဏွာေတာသို႔ပင္ ေျပး၀င္ျပန္၏၊ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ထုိပုဂၢဳိလ္ကို ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ အိမ္ရာေထာင္မႈ အေႏွာင္အဖြဲ႔မွလြတ္ျပီးလ်က္ အိမ္ရာေထာင္မႈ အေႏွာင္အဖြဲ႔သို႔သာလွ်င္ ေျပး၀င္၏။

344. The person who has desires makes himself free from desires as he has left his home to enter another, but when he is free he then returns his life of old desires – come see this person, he became free and he ran back to his old home.

၃၄၅။ န တံ ဒဠွံ ဗႏၶနမာဟု ဓီရာ၊ ယဒါယသံ ဒါ႐ုဇပဗၺဇဥၥ။
သာရတၱရတၱာ မဏိကု႑ေလသု၊ ပုေတၱသု ဒါေရသု စ ယာ အေပကၡာ။

၃၄၆။ ဧတံ ဒဠွံ ဗႏၶနမာဟု ဓီရာ၊ ၾသဟာရိနံ သိထိလံ ဒုပၸမုဥၥံ။
ဧတမၸိ ေဆတြာန ပရိဗၺဇႏၲိ၊ အနေပကၡိေနာ ကာမသုခံ ပဟာယ။

၃၄၅-၃၄၆။ သံျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ သံေျခက်ဥ္းစေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ သစ္သားျဖင့္လုပ္ေသာ ထိတ္တံုးစေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ျမက္ေလွ်ာ္တို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ႀကိဳးစေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔မ်ဳိးတို႔ကို ခိုင္ျမဲေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႔ဟု ပညာ႐ွိတို႔ မဆိုၾကကုန္၊ ပတၱျမား နားေတာင္းစေသာ ရတနာတို႔၌ လည္းေကာင္း၊ သားသမီး မယားတို႔၌ အလြန္တပ္မက္ေသာ ငဲ့ကြက္မႈ တဏွာအေႏွာင္အဖြဲ႔ကို ႐ုန္းျဖတ္၍၊ မငဲ့ကြက္ဘဲ ကာမခ်မ္းသာကိုစြန္႔လ်က္ ေတာထြက္ၾကကုန္၏။

345-346. The wise do not say a strong fetter which is made of iron (iron legs), of wood (stocks), or of jute, but far stronger is the passionate affection on precious stones, jeweled ornaments, children and wives.
The wise say this is a strong fetter that drags the person down to the four woeful planes, is seemingly loose but hard to remove. By cutting through that bond, leaving behind all worldly pleasures and desires, wise people walk the path of wisdom.

၃၄၇။ ေယ ရာဂရတၱာႏုပတႏၲိ ေသာတံ၊ သယံကတံ မကၠဋေကာ၀ ဇာလံ။
ဧတပၸိ ေဆတြာန ၀ဇႏၲိ ဓီရာ၊ အနေပကၡိေနာ သဗၺဒုကၡံ ပဟာယ။

၃၄၇။ ပင့္ကူသည္ မိမိျပဳေသာ ပိုက္ကြန္၌ အိပ္သကဲ့သို႔ သတၱ၀ါတို႔သည္ ျပင္းစြာတပ္မက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ျပဳေသာ တဏွာအလ်ဥ္သို႔က်ကုန္၏၊ ပညာ႐ွိတို႔သည္ ဤတဏွာကိုျဖတ္၍ မငဲ့ကြက္ဘဲ ခပ္သိမ္းေသာ ဆင္းရဲကိုစြန္႔လ်က္ သြားကုန္၏။

347. People who are firmly filled with desires and passions immerse into the stream of craving just as the spider falls and sleeps in the web it made. The wise cut through this and walk away leaving behind all passions that are the origination of sufferings.

၃၄၈။ မုဥၥ ပုေရ မုဥၥ ပစၦေတာ၊ မေဇၩ မုဥၥ ဘ၀ႆ ပါရဂူ။
သဗၺတၳ ၀ိမုတၱမာနေသာ၊ န ပုနံ ဇာတိဇရံ ဥေပဟိသိ။

၃၄၈။ လြန္ေလျပီးေသာခႏၶာ၌ တဏွာကိုစြန္႔ေလာ့၊ ေနာင္ျဖစ္ေပၚမည့္ခႏၶာ၌ တဏွာကိုစြန္႔ေလာ့၊ အလယ္ျဖစ္ေသာ ပစၥဳပၸန္ခႏၶာ၌ တဏွာကိုစြန္႔ေလာ့၊ အလံုးစံု ပစၥဳပၸန္ အတိတ္ အနာဂတ္ခႏၶာ၌ တဏွာမွလြတ္ေသာ စိတ္႐ွိလ်က္ ဘ၀သံုးပါး၏အဆံုးသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ တစ္ဖန္အိုျခင္း နာျခင္းသို႔ မကပ္ေလလင့္။

348. Let go the past body with craving behind, let go the future body with craving behind, also let go the present body with craving behind, be liberated your mind free from craving in the past, present and future, so that you no longer need to enter again into old age and decay.

၃၄၉။ ၀ိတကၠမထိတႆ ဇႏၲဳေနာ၊ တိဗၺရာဂႆ သဘာႏုပႆိေနာ။
ဘိေယ်ာ တဏွာ ပ၀ၯုတိ၊ ဧသာ ေခါ ဒဠွံ ကေရာတိ ဗႏၶနံ။

၃၅၀။ ၀ိတကၠဴပသေမ စ ေယာ ရေတာ၊ အသုဘံ ဘာ၀ယေတ သဒါ သေတာ။
ဧသ ေခါ ဗ်ႏၲိ ကာဟိတိ၊ ဧသ ေဆစၧတိ မာရဗႏၶနံ။

၃၄၉။ ကာမ၀ိတက္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ ထက္ေသာရာဂ႐ွိေသာ တင့္တယ္၏ဟု အဖန္ဖန္႐ႈေသာ သတၱ၀ါအား တဏွာသည္ အလြန္တိုးပြားေလ၏၊ ဤသူသည္ မာရ္၏အေႏွာင္အဖဲြ႔ကို ခိုင္ျမဲေအာင္ ျပဳ၏။

၃၅၀။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ မိစၧာ၀ိတက္ ျငိမ္းျခင္း၌သာ ေမြ႔ေလ်ာ္၏၊ သတိ႐ွိသည္ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း အသုဘ အာ႐ုံကိုပြား၏၊ ဤသူသည္ မာရ္၏အေႏွာင္အဖြဲ႔ကို ကင္းေအာင္ျပဳ၏၊ မာရ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကိုျဖတ္၏။

349. The person who is held by clinging, and also has strong passions, thinking that this is delightful, grows more craving passions and he actually makes his bondage stronger.

350. The person who has already abandoned miserable thoughts delights in peace, ever mindful and meditates on viewing unpleasantness of the body. That person certainly will cut the attachment and end the bondage with Mara.

၃၅၁။ နိ႒ဂၤေတာ အသႏၲာသီ၊ ၀ီတတေဏွာ အနဂၤေဏာ။
အစၧႏၵိ ဘ၀သလႅာနိ၊ အႏၲိေမာယံ သမုႆေယာ။

၃၅၂။ ၀ီတတေဏွာ အနာဒါေနာ၊ နိ႐ုတၱိပဒေကာ၀ိေဒါ။
အကၡရာနံ သႏၷိပါတံ၊ ဇညာ ပုဗၺာပရာနိ စ။
သ ေ၀ အႏၲိမသာရီေရာ၊ မဟာပေညာ မဟာပုရိေသာတိ ၀ုစၥတိ။

၃၅၁။ ရဟန္းကိစၥ ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီးသူသည္ ထိတ္လန္႔ျခင္းမ႐ွိ၊ တဏွာကင္း၏၊ ကိေလသာကင္း၏၊ ဘ၀သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ရာဂစေသာ ေျငာင့္တံသင္းတို႔ကို ျဖတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ အဆံုးစြန္ျဖစ္၏။

၃၅၂။ တဏွာကင္းေသာ၊ စြဲလန္းျခင္းမ႐ွိေသာ၊ နိ႐ုတၱိ ပဋိသမၻိဒါ၌ လိမၼာေသာ၊ အကၡရာတို႔၏ အေပါင္းကိုလည္း သိေသာ၊ ေ႐ွ႔ေနာက္အကၡရာတို႔ကိုလည္း သိေသာ၊ အဆံုးစြန္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ႐ွိေသာ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို စင္စစ္ ႀကီးေသာပညာ႐ွိသူ ေယာက်္ားျမတ္ဟူ၍ ေခၚဆိုအပ္၏။

351. The Bhikkhu who has reached to the perfection (of Arahant), has no fear, no craving and is dispassionate. He has already broken the throngs of life-giving sensual pleasures (such as ra ga). This will be his last body.

352. He who has no craving, no attachment, well understood in language and expressions (fourfold Analytical Knowledge of Patisambhida) – the arrangement of words in due order, one with the great wisdom and the final body is called the Great person.

၃၅၃။ သဗၺာတိဘူ သဗၺ၀ိဒူဟမသၼိ၊ သေဗၺသု ဓေမၼသု အႏူပလိေတၱာ။
သဗၺဥၨေဟာ တဏွကၡေယ ၀ိမုေတၱာ၊ သယံ အဘိညာယ ကမုဒၵိေသယ်ံ။

၃၅၃။ ငါသည္ အလံုးစံုတရားတို႔ကို ႏွိမ္နင္း၍တည္၏၊ အလံုးစံုေသာ တရားသေဘာကိုသိ၏၊ အလံုးစံုေသာ သေဘာတရားတို႔၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာျခင္းမ႐ွိ၊ အလံုးစံုေသာ ေတဘုမၼကတရားကို စြန္႔၏၊ တဏွာကုန္ခန္းရာ အရဟတၱဖိုလ္၌ ကိေလသာမွလြတ္၏၊ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ အဘယ္သူကို ငါ႔ဆရာဟု ညႊန္ျပရအံ့နည္း။

353. I have conquered all, I understand the all nature of all Dhammas, I have no attachments with regard to all Dhammas, I have no craving and already left everything behind, I am free – having understood with great wisdom and to whom should I point as my teacher?

၃၅၄။ သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ သဗၺရသံ ဓမၼရေသာ ဇိနာတိ။
သဗၺရတႎ ဓမၼရတိ ဇိနာတိ၊ တဏွကၡေယာ သဗၺဒုကၡံ ဇိနာတိ။

၃၅၄။ တရားအလွဴသည္ အလွဴအားလံုးကို ေအာင္ႏုိင္၏၊ တရားအရသာသည္ အရသာအားလံုးကို ေအာင္ႏိုင္၏၊ တရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းအားလံုးကို ေအာင္ႏုိင္၏၊ တဏွာကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္သည္ အလံုးစံုေသာဆင္းရဲကို ေအာင္ႏုိင္၏။

354. The gift of Dhamma is no match with any other gifts, the taste of Dhamma is no match with any other taste, living with Dhamma in enjoyment is no match with any other living, and the victory over craving conquers all sufferings.

၃၅၅။ ဟနႏၲိ ေဘာဂါ ဒုေမၼဓံ၊ ေနာ စ ပါရဂေ၀သိေနာ။
ေဘာဂတဏွာယ ဒုေမၼေဓာ၊ ဟႏၲိ အေည၀ အတၱနံ။

၃၅၅။ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ပညာမဲ့သူကို ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ တစ္ဖက္ကမ္းကို ႐ွာမွီးသူတို႔ကိုကား မဖ်က္ဆီးႏုိင္ကုန္၊ ပညာမဲ့သူသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာ၌ တပ္မက္ျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏။

355. Wealth destroys the person who has little wisdom, but not those who seek the other shore, Nibbana. Affection in wealth destroys the unwise person and others.

၃၅၆။ တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ ရာဂေဒါသာ အယံ ပဇာ။
တသၼာ ဟိ ၀ီတရာေဂသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။

၃၅၇။ တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ ေဒါသေဒါသာ အယံ ပဇာ။
တသၼာ ဟိ ၀ီတေဒါေသသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။

၃၅၈။ တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ ေမာဟေဒါသာ အယံ ပဇာ။
တသၼာ ဟိ ၀ီတေမာေဟသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။

၃၅၉။ တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ ဣစၧာေဒါသာ အယံ ပဇာ။
တသၼာ ဟိ ၀ိဂတိေစၧသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။

၃၅၆။ လယ္ယာတုိ႔ကို ျမက္အေပါင္းတို႔သည္ ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ ဤသတၱ၀ါအေပါင္းကို ရာဂသည္ ဖ်က္ဆီး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဂကင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႔၌ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီး၏။

၃၅၇။ လယ္ယာတုိ႔ကို ျမက္အေပါင္းတို႔သည္ ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ ဤသတၱ၀ါအေပါင္းကို ေဒါသသည္ ဖ်က္ဆီး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါသကင္းေသာပုဂၢဳိလ္တို႔၌ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီး၏။

၃၅၈။ လယ္ယာတုိ႔ကို ျမက္အေပါင္းတို႔သည္ ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ ဤသတၱ၀ါအေပါင္းကို ေမာဟသည္ ဖ်က္ဆီး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာဟကင္းေသာပုဂိၢဳလ္တို႔၌ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီး၏။

၃၅၉။ လယ္ယာတုိ႔ကို ျမက္အေပါင္းတို႔သည္ ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ ဤသတၱ၀ါအေပါင္းကို အလုိရမက္သည္ ဖ်က္ဆီး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အလိုရမက္ကင္းေသာပုဂိၢဳလ္တို႔၌ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီး၏။ လယ္ယာတို႔ကို ျမက္အေပါင္းတို႔သည္ ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ ဤသတၱ၀ါအေပါင္းကို တဏွာသည္ ဖ်က္ဆီး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ တဏွာကင္းေသာ ပုဂိၢဳလ္တို႔၌ ေပးလွဴျခင္းသည္ အက်ဳိးႀကီး၏။

356. Weeds are the cause of destruction of fields; sensual desire is the cause of destruction of humankind. Therefore donating a gift to the person who has no sensual desire has great benefit.

357. Weeds are the cause of destruction of fields; hatred is the cause of destruction of humankind. Therefore donating a gift to the person who is free from hatred has great benefit.

358. Weeds are the cause of destruction of fields; delusion is the cause of destruction of humankind. Therefore donating a gift to the person who is free from delusion has great benefit.

359. Weeds are the cause of destruction of fields, desire (craving) is the cause of destruction of humankind. Therefore donating a gift to the person who is free from desire has great benefit.

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၂၂)


နာဂ၀ဂ္
Chapter 23

၃၂၀။ အဟံ နာေဂါ၀ သဂၤါေမ၊ စာပေတာ ပတိတံ သရံ။
အတိ၀ါက်ံ တိတိကၡိႆံ၊ ဒုႆီေလာ ဟိ ဗဟုဇၨေနာ။

၃၂၁။ ဒႏၲံ နယႏၲိ သမိတႎ၊ ဒႏၲံ ရာဇာဘိ႐ူဟတိ။
ဒေႏၲာ ေသေ႒ာ မႏုေႆသု၊ ေယာတိ၀ါက်ံ တိတိကၡတိ။

၃၂၂။ ၀ရမႆတရာ ဒႏၲာ၊ အာဇာနီယာ စ သိႏၶ၀ါ။
ကုဥၨရာ စ မဟာနာဂါ၊ အတၱဒေႏၲာ တေတာ ၀ရံ။

၃၂၀။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ စစ္ေျမျပင္၌ ေလးမွ (မိမိအေပၚသို႔)က်ေရာက္လာေသာျမားကို မတုန္ မလႈပ္ခံသကဲ့သို႔ ငါဘုရားသည္ လြန္က်ဴးေစာ္ကားေသာ စကားကို သည္းခံအံ့၊ ေလာကီဘံုသား လူအမ်ားသည္ သီလမ႐ွိသည္သာတည္း။

၃၂၁။ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ဆင္ျမင္းစသည္ကိုသာ လူစုလူေ၀း႐ွိရာ ပြဲသဘင္သို႔ေဆာင္ကုန္၏၊ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ ဆင္ျမင္းစသည္ကိုသာ မင္းသည္စီး၏၊ လြန္က်ဴးေစာ္ကားေသာစကားကို သည္းခံႏုိင္ေသာသူသည္ ယဥ္ေက်းၿပီးျဖစ္၍ လူတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္၏။

၃၂၂။ အႆတိုရ္ျမင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ အာဇာနည္ျမင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ သိေႏၶာျမင္းတို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ ကုဥၨရမည္ေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးတို႔သည္ လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းကုန္မွသာလွ်င္ ျမတ္ကုန္၏၊ ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ပါးကို ဆံုးမယဥ္ေက်းၿပီးသူသည္ ထို ျမင္း ဆင္တို႔ထက္ လြန္ျမတ္၏။

320. Like an elephant in the battle endures the arrows shot from the bow, I, as the Buddha, will endure the abusive words as the majority of people are of poor virtue (immoral).

321. They take a tamed elephant or horse to the crowd (assembly); the King also mounts a tamed elephant or horse. Among people a tamed one is the best who can endure the abusive words.

322. Noble horses and mules are good if tamed, so also great elephants; but the person who tames himself is even better.

၃၂၃။ န ဟိ ဧေတဟိ ယာေနဟိ၊ ဂေစၧယ် အဂတံ ဒိသံ။
ယထာတၱနာ သုဒေႏၲန၊ ဒေႏၲာ ဒေႏၲန ဂစၧတိ။

၃၂၃။ ဤျပကေတ့ေသာ ဆင္ယာဥ္ ျမင္းယာဥ္တို႔ျဖင့္ မေရာက္ဖူးေသးေသာ နိဗၺာန္အရပ္သို႔ မေရာက္ႏုိင္သည္သာတည္း၊ ၀ိပႆနာအခိုက္ စကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵတို႔ကို ဆံုးမသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မဂ္အခိုက္ မိမိစိတ္ကို ေကာင္းစြာဆံုးမသျဖင့္လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းၿပီးသူသည္သာ မေရာက္ဖူးေသးေသာ နိဗၺာန္အရပ္သို႔ မုခ်ေရာက္ႏုိင္၏။

323. It is not by these horses and elephants that one may not go to Nibbana. Only when practicing vipassana meditation or while in magga Samadhi one who already tamed by himself can reach Nibbana where untravelled before.

၃၂၄။ ဓနပါေလာ နာမ ကုဥၨေရာ၊ ကဋဳကေဘဒေနာ ဒုႏၷိ၀ါရေယာ။
ဗေဒၶါ ကဗဠံ န ဘုဥၨတိ၊ သုမရတိ နာဂ၀နႆ ကုဥၨေရာ။

၃၂၄။ ျပင္းထန္စြာ အမုန္ယစ္၍ ႏွိမ္နင္းရန္ခဲယဥ္းေသာ ဓနပါလမည္ေသာဆင္သည္ အဖဲြ႔အခ်ည္ ခံရသျဖင့္ အစားအစာကို မစားႏုိင္၊ ဆင္သည္ မိမိေနရာ ဂန္႔ေဂၚေတာကိုသာ ေအာက္ေမ့ေန၏။

324. The bull elephant named Danapala, in time of rut, being taken captive, is hard to control. It does not eat any food when bound; the elephant only remembers his elephant grove.

၃၂၅။ မိဒၶီ ယဒါ ေဟာတိ မဟဂၣေသာ စ၊ နိဒၵါယိတာ သမၸရိ၀တၱသာယီ။
မဟာ၀ရာေဟာ၀ နိ၀ါပပုေ႒ာ၊ ပုနပၸဳနံ ဂဗၻမုေပတိ မေႏၵာ။

၃၂၅။ ထိုင္းမႈိင္းငိုက္မ်ဥ္းကာအိပ္လ်က္ အစားႀကီးေသာ ၀က္ႀကီးကဲ့သို႔ တလူးလူး တလဲလဲ အိပ္ေလ့႐ွိသည့္ ပညာႏု႔ံသူသည္ (အနိစၥ အစ႐ွိေသာ လကၡဏာတို႔ကို မဆင္ျခင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္) အဖန္ဖန္တလဲလဲ အမိ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶေနရ၏။

325. When a person is lazy and becomes a great eater who sleeps and rolls like a big hog can't concentrate in mindfulness, gets the rebirth again and again.

၃၂၆။ ဣဒံ ပုေရ စိတၱမစာရိ စာရိကံ၊ ေယနိစၧကံ ယတၳကာမံ ယထာသုခံ။
တဒဇၨဟံ နိဂၢေဟႆာမိ ေယာနိေသာ၊ ဟတၳိပၸဘိႏၷံ ၀ိယ အကၤုသဂၢေဟာ။

၃၂၆။ ဤစိတ္သည္ ေ႐ွးအခါက လိုရာအာ႐ုံကို လိုက္စားလ်က္ အလို႐ွိတိုင္း ေကာင္းႏုိးရာရာ လွည့္လည္က်က္စား ခဲ့ေလၿပီ၊ ခြၽန္းကိုင္ေသာ ဆင္ထိန္းသည္ အမုန္ယစ္ေသာဆင္ကို ႏွိပ္ဘိ သကဲ့သို႔ ငါသည္ ယခုထိုစိတ္ကို အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္ေပအံ့။

326. My mind was used to be wandering about where it wished, where it wanted, where it pleased; now I will control it by practicing mindfulness, like the holder of the hook controls an elephant in rut.

၃၂၇။ အပၸမာဒရတာ ေဟာထ၊ သစိတၱမႏုရကၡထ။
ဒုဂၢါ ဥဒၶရထတၱာနံ၊ ပေကၤ သေႏၷာ၀ ကုဥၨေရာ။

၃၂၇။ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ အပၸမာဒတရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကကုန္ေလာ့၊ မိမိစိတ္ကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကကုန္ေလာ့၊ ညြန္၌ ကြၽံနစ္ေသာဆင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ညြန္ေပ်ာင္းမွထုတ္သကဲ့သို႔ သင္တို႔သည္ ကိေလသာညြန္ေပ်ာင္းမွ မိမိကိုယ္ကို ထုတ္ႏုတ္ၾကကုန္ေလာ့။

327. Practice in mindfulness and take the pleasure. Guard well your mind. Lift yourself up out of the mental defilements – as would an elephant draws himself out of a muddy swamp.

၃၂၈။ သေစ လေဘထ နိပကံ သဟာယံ၊ သဒၶႎစရံ သာဓု၀ိဟာရိဓီရံ။
အဘိဘုယ် သဗၺာနိ ပရိႆယာနိ၊ စေရယ် ေတနတၱမေနာ သတီမာ။

၃၂၉။ ေနာ ေစ လေဘထ နိပကံ သဟာယံ၊ သဒၶႎစရံ သာဓု၀ိဟာရိဓီရံ။
ရာဇာ၀ ရ႒ံ ၀ိဇိတံ ပဟာယ၊ ဧေကာ စေရ မာတဂၤရေည၀ နာေဂါ။

၃၃၀။ ဧကႆ စရိတံ ေသေယ်ာ၊ နတၳိ ဗာေလ သဟာယတာ။
ဧေကာ စေရ န စ ပါပါနိ ကယိရာ၊ အေပၸါႆုေကၠာ မာတဂၤရေည၀ နာေဂါ။

၃၂၈။ ပညာရင့္၍ ေကာင္းစြာေနထိုင္ေလ့႐ွိေသာ တည္ၾကည္ေသာ အတူက်င့္ေဖာ္ ပညာ႐ွိ အေဆြခင္ပြန္းကို အကယ္၍ရခဲ့မူ ထိုအေဆြခင္ပြန္းႏွင့္ အတူတကြ ေဘးရန္အားလံုးတို႔ကို ႏွိပ္နင္းလ်က္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သတိ႐ွိစြာ က်င့္ရာ၏။

၃၂၉။ ပညာရင့္၍ ေကာင္းစြာေနထိုင္ေလ့႐ွိေသာ တည္ၾကည္ေသာ အတူက်င့္ေဖာ္ပညာ႐ွိ အေဆြခင္ပြန္းကို အကယ္၍မရခဲ့မူ၊ မင္းသည္ ႏုိင္ျပီးေသာတိုင္းျပည္ကိုစြန္႔၍ ထြက္သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ မာတဂၤဆင္မင္းသည္ ေတာ၌တစ္ေကာင္တည္း လွည့္လည္သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ရာ၏။

၃၃၀။ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ျခင္းသည္ ျမတ္၏၊ လူမိုက္၌ အေဆြခင္ပြန္း အျဖစ္မ်ဳိးသည္ မ႐ွိ၊ မာတဂၤဆင္မင္းသည္ ေတာ၌တစ္ေကာင္တည္း ေၾကာင့္ၾကမဲ့ လွည့္လည္သကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္တည္း ေၾကာင့္ၾကမဲ့ က်င့္ရာ၏၊ မေကာင္းမႈတို႔ကို မျပဳရာ။

328. If you find a wise man in your life who is intelligent, upright and steadfast, you may walk through your life with that person joyfully and mindfully overcoming all dangers.

329. If it is hard to find a wise man in your life who is upright and steadfast to walk with, travel alone like a King abandoning a conquered land or like the Matanga elephant roaming in the forest.

330. It is better in life to go alone rather than to have a bad person as a companion. Let go alone without attachments, commit no sins like the Matanga elephant alone in the forest.

၃၃၁။ အတၳမွိ ဇာတမွိ သုခါ သဟာယာ၊ တု႒ီ သုခါ ယာ ဣတရီတေရန။
ပုညံ သုခံ ဇီ၀ိတသခၤယမွိ၊ သဗၺႆ ဒုကၡႆ သုခံ ပဟာနံ။

၃၃၂။ သုခါ မေတၱယ်တာ ေလာေက၊ အေထာ ေပတၱယ်တာ သုခါ။
သုခါ သာမညတာ ေလာေက၊ အေထာ ျဗဟၼညတာ သုခါ။

၃၃၃။ သုခံ ယာ၀ ဇရာ သီလံ၊ သုခါ သဒၶါ ပတိ႒ိတာ။
သုေခါ ပညာယ ပဋိလာေဘာ၊ ပါပါနံ အကရဏံ သုခံ။

၃၃၁။ အေဆြခင္ပြန္း ႐ွိျခင္းသည္ အေရးကိစၥ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ခ်မ္းသာ၏၊ ရရသမွ်ေသာ ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ႐ွိျခင္းသည္ အသက္ကုန္ခါနီး၌ ခ်မ္းသာ၏၊ ဆင္းရဲအလံုးစံုကို ပယ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။

၃၃၂။ ေလာက၌ အမိကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏၊ ထို႔ျပင္ အဖကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏၊ ေလာက၌ ရဟန္းတို႔ကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏၊ ထို႔ျပင္ မေကာင္းမႈမွ အပျပဳၿပီးသူ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာတို႔ကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽးျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။

၃၃၃။ သီလ႐ွိျခင္းသည္ အိုသည့္တိုင္ေအာင္ ခ်မ္းသာ၏၊ သဒၶါတရား တည္တံ့ခိုင္ျမဲျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ ပညာကိုရျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏၊ မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။

331. It is delightful having friends when an occasion arises; it is delightful having contentment with whatever being earned, it is delightful having virtue and a wholesome deed in the hour of death, and it is delightful having relinquished all misery (dukkhas) behind.

332. It is good in the world taking care of mother, also good taking care of father, a blessing too, is taking care of monks and bhikkhus, and moreover it is good taking care of Buddha and Arahants who already abandoned sins.

333. It is pleasant having virtue that lasts to old age, it is also pleasant having faith and generosity well-founded, also pleasant having attainment of wisdom, and is pleasant having refrained from doing all sins.

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၂၁)


၂၂။ နိရယ၀ဂၢ Chapter 22


၃၀၆။ အဘူတ၀ါဒီ နိရယံ ဥေပတိ၊ ေယာ ၀ါပိ ကတြာ န ကေရာမိစာဟ။
ဥေဘာပိ ေတ ေပစၥ သမာ ဘ၀ႏၲိ၊ နိဟီနကမၼာ မႏုဇာ ပရတၳ။

၃၀၆။ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆိုသူသည္လည္း ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏၊ မိမိျပဳလုပ္လ်က္ မျပဳလုပ္ဟု ေျပာဆိုသူသည္လည္း ငရဲသို႔ေရာက္ရ၏၊ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္လည္း ယုတ္ေသာအမႈ ႐ွိကုန္သည္ျဖစ္ ၍ ေနာင္တမလြန္ဘ၀၌ ငရဲခံရျခင္း တူကုန္၏။

306. The person who speaks lies goes to hell, and the one who has done things said, "I haven't done this" also goes to hell. Both of them, after having passed away, will have to suffer as they sinned against truth.

၃၀၇။ ကာသာ၀ကဏၭာ ဗလေ၀ါ၊ ပါပဓမၼာ အသညတာ။
ပါပါ ပါေပဟိ ကေမၼဟိ၊ နိရယံ ေတ ဥပပဇၨေရ။

၃၀၇။ ယုတ္မာေသာ သေဘာ႐ွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလံုးကို မေစာင့္စည္းကုန္ေသာ သကၤန္းကို လည္ပင္း၌ပတ္ၾကကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ထိုသူယုတ္မာတို႔သည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ရကုန္၏။

307. Those who have bad qualities wear the yellow robes on their necks and not have good nature and self-control; such persons are led to hell by their bad deeds.

၃၀၈။ ေသေယ်ာ အေယာဂုေဠာ ဘုေတၱာ၊ တေတၱာ အဂၢိသိခူပေမာ။
ယေဥၥ ဘုေဥၨယ် ဒုႆီေလာ၊ ရ႒ပိ႑မသညေတာ။

၃၀၈။ သီလလည္းမ႐ွိ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးကိုလည္း မေစာင့္စည္းဘဲ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ သဒၶါၾကည္ျဖဴ ေပးလွဴအပ္ ေသာဆြမ္းကို စားရျခင္းထက္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ပူေလာင္ေသာ သံေတြခဲကို စားရျခင္းက သာ၍ေကာင္းျမတ္ေသး၏။

308. It would be better to swallow a red hot iron ball which is glowing like fire, for bad and unrestrained fellows than that one should eat the alms provided by devoted people.

၃၀၉။ စတၱာရိ ဌာနာနိ နေရာ ပမေတၱာ၊ အာပဇၨတိ ပရဒါ႐ူပေသ၀ီ။
အပုညလာဘံ န နိကာမေသယ်ံ၊ နိႏၵံ တတီယံ နိရယံ စတုတၳံ။

၃၁၀။ အပုညလာေဘာ စ ဂတီ စ ပါပိကာ၊ ဘီတႆ ဘီတာယ ရတီ စ ေထာကိကာ။
ရာဇာ စ ဒ႑ံ ဂ႐ုကံ ပေဏတိ၊ တသၼာ နေရာ ပရဒါရံ န ေသေ၀။

၃၀၉။ တရားလမ္းမွန္ သတိမထားဘဲ သူတစ္ပါးသားမယားကို မွီ၀ဲသူသည္ အကုသိုလ္ရျခင္း၊ အလို႐ွိတိုင္း ခ်မ္းသာစြာမအိပ္ရျခင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္း၊ ငရဲခံရျခင္း ဤေလးပါးေသာ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းတို႔သို႔ ေရာက္ရ၏။

၃၁၀။ မေကာင္းမႈကိုလည္းရ၏၊ ယုတ္ေသာလားရာဂတိလည္း႐ွိ၏၊ ေၾကာက္႐ြံ႔ထိတ္လန္႔ေသာ ေယာက်္ား၏ ေၾကာက္႐ြ႔ံထိတ္လန္႔ေသာ မိန္းမႏွင့္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးရျခင္းသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္၏၊ မင္းသည္လည္း ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကိုလည္းေပး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ေယာက်္ားသည္ သူတစ္ပါးမယားကို မမွီ၀ဲရာ။

309. The person who is thoughtless takes another man's wife would go through four misfortunes: got sinned, lack of sleep peacefully, disgraced by other people and lastly hell.

310. Getting the sin, and the downward path to hell for the brief pleasure of a frightened man with frightened woman, the imposition by the King with heavy punishment; therefore let no man think of another man's wife.

၃၁၁။ ကုေသာ ယထာ ဒုဂၢဟိေတာ၊ ဟတၳေမ၀ါႏုကႏၲတိ။
သာမညံ ဒုပၸရာမ႒ံ၊ နိရယာယုပကၯုတိ။

၃၁၂။ ယံကိဥၥိ သိထိလံ ကမၼံ၊ သံကိလိ႒ဥၥ ယံ ၀တံ။
သကၤႆရံ ျဗဟၼစရိယံ၊ န တံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။

၃၁၃။ ကယိရာ ေစ ကယိရာေထနံ၊ ဒဠွေမနံ ပရကၠေမ။
သိထိေလာ ဟိ ပရိဗၺာေဇာ၊ ဘိေယ်ာ အာကိရေတ ရဇံ။

၃၁၁။ မေကာင္းသျဖင့္ ကိုင္အပ္ေသာ သမန္းျမက္သည္ ကိုင္ေသာလက္ကိုသာလွ်င္ ခြဲ႐ွသကဲ့သို႔ မေကာင္းသျဖင့္ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သည္ ထိုရဟန္းကိုပင္ ငရဲသို႔ဆြဲခ်၏။

၃၁၂။ ေလ်ာ့ရဲစြာျပဳအပ္ေသာ အမႈကိစၥတစ္စံုတစ္ခုသည္ လည္းေကာင္း၊ ညစ္ႏြမ္းေသာ အက်င့္သည္ လည္းေကာင္း၊ ယံုမွားေတြးေတာဖြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းအက်င့္သည္ လည္းေကာင္း အက်ဳိးမႀကီးေခ်။

၃၁၃။ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ခဲ့မူ ထုိအမႈကိစၥကို တိက်စြာ ျပဳလုပ္ရာ၏၊ ထိုအမႈကိစၥကို ျမဲျမံစြာအား ထုတ္ရာ၏၊ ေလ်ာ့ရဲစြာျပဳအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သည္ ကိေလသာျမဴကို ထပ္ေလာင္းႀကဲျဖန္႔တတ္၏။

311. Just as a blade of grass, if badly grasped, cuts the hand, the life of a monk, if imperfectly followed, will only lead him to hell.

312. For an act carelessly performed, when sacred vows are broken, a monk's life with suspicion and hesitation – these may have no great results.

313. If a thing is to be done, let one do it firmly. A thoughtless, careless Bhikkhu only raises the dust (messing things up) – the dust of desires.

၃၁၄။ အကတံ ဒုကၠဋံ ေသေယ်ာ၊ ပစၦာ တပၸတိ ဒုကၠဋံ။
ကတဥၥ သုကတံ ေသေယ်ာ၊ ယံ ကတြာ နာႏုတပၸတိ။

၃၁၄။ မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္းသည္ျမတ္၏၊ မေကာင္းမႈသည္ ေနာင္အခါ ပူပန္ေစတတ္၏၊ ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းသည္ကား ျမတ္၏၊ ယင္းေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ မပူပန္ရ။

314. A misdeed is better left undone, as it torments afterwards; a good deed is better done, for having done it, one needs not have worry.

၃၁၅။ နဂရံ ယထာ ပစၥႏၲံ၊ ဂုတၱံ သႏၲရဗာဟိရံ။
ဧ၀ံ ေဂါေပထ အတၱာနံ၊ ခေဏာ ေ၀ါ မာ ဥပစၥဂါ။
ခဏာတီတာ ဟိ ေသာစႏၲိ၊ နိရယမွိ သမပၸိတာ။

၃၁၅။ တိုင္းျပည္အစြန္ျဖစ္ေသာၿမိဳ႔ကို အတြင္းအျပင္ႏွင့္တကြ လံုျခံဳေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မိမိကိုယ္ကို အတြင္းအျပင္ လံုျခံဳေအာင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔ကို ဘုရားပြင့္ျခင္းစေသာ အခြင့္အခါေကာင္းသည္ မလြန္ပါေစလင့္၊ အခြင့္အခါေကာင္းကို လြန္သူတို႔သည္ ငရဲ၌ က်ေရာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ စိုးရိမ္ၾကရကုန္၏။

315. Like a city on the border is guarded both inside and out, so let a man guard himself. Do not let a good moment with Buddha's Thar tha na (Sasana) slip by, for those who carelessly allow the good opportunity pass by, in the end they have to suffer when born in hell.

၃၁၆။ အလဇၨိတာေယ လဇၨႏၲိ၊ လဇၨိတာေယ န လဇၨေရ။
မိစၧာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ ဒုဂၢတႎ။

၃၁၇။ အဘေယ ဘယဒႆိေနာ၊ ဘေယ စာဘယဒႆိေနာ။
မိစၧာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ ဒုဂၢတႎ။

၃၁၆။ ႐ွက္ဖြယ္မဟုတ္ရာ၌ ႐ွက္တတ္၍ ႐ွက္ဖြယ္ဟုတ္ရာ၌ မ႐ွက္တတ္ကုန္ေသာ
မွားေသာအယူ႐ွိေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

၃၁၇။ ေၾကာက္ဖြယ္မဟုတ္သည္၌ ေၾကာက္ဖြယ္ဟု ႐ႈေလ့႐ွိၾကကုန္၍ ေၾကာက္ဖြယ္ဟုတ္သည္၌ ေၾကာက္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု ႐ႈေလ့႐ွိကုန္ေသာ မွားေသာအယူ႐ွိေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

316. Those who are ashamed of what is not shameful and not ashamed of what is shameful; those people who have very wrong views go the hellish abode in the end.

317. Those who fear what they should not fear, and who do not fear what they should fear; those people who have very wrong views go to hellish abode.

၃၁၈။ အ၀ေဇၨ ၀ဇၨမတိေနာ၊ ၀ေဇၨ စာ၀ဇၨဒႆိေနာ။
မိစၧာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ ဒုဂၢတႎ။

၃၁၉။ ၀ဇၨဥၥ ၀ဇၨေတာ ဉတြာ၊ အ၀ဇၨဥၥ အ၀ဇၨေတာ။
သမၼာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ သုဂၢတႎ။

၃၁၈။ အျပစ္မဟုတ္သည္၌ အျပစ္ဟု အယူ႐ွိၾကကုန္၍ အျပစ္ဟုတ္သည္၌လည္း အျပစ္မဟုတ္ဟု ႐ႈေလ့႐ွိကုန္ေသာ မွားေသာအယူ႐ွိေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

၃၁၉။ အျပစ္ကိုအျပစ္ဟု အျပစ္မဟုတ္သည္ကို အျပစ္မဟုတ္ဟု သိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာအယူ ႐ွိကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ သုဂတိဘ၀သို႔ ေရာက္ရကုန္၏။

318. Those who see sin where there is no sin, and who do not see sin where there is sin; those people who have very wrong views go to hellish abode.

319. Those who see clearly the good thing is good and the bad thing is bad; have the right views and they go to the happy state.

Sunday, August 7, 2011

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၂၀)


၂၁။ ပကိဏၰက၀ဂၢ Chapter 21


၂၉၀။ မတၱာသုခပရိစၥာဂါ၊ ပေႆ ေစ ၀ိပုလံ သုခံ။
စေဇ မတၱာသုခံ ဓီေရာ၊ သမၸႆံ ၀ိပုလံ သုခံ။

၂၉၀။ အနည္းငယ္ေသာ ခ်မ္းသာကို စြန္႔လြတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကီးက်ယ္ျပန္႔ေျပာေသာခ်မ္းသာကို ရလိမ့္မည္ဟု ျမင္ခဲ့မူ ၾကီးက်ယ္ျပန္႔ေျပာေသာ ခ်မ္းသာကိုျမင္ေသာ ပညာ႐ွိသည္ အနည္းငယ္ေသာခ်မ္းသာကို စြန္႔လႊတ္ရာ၏။

290. If by sacrificing a lesser pleasure when one may see a greater pleasure, the wise person leaves aside lesser pleasure looking to the greater.

၂၉၁။ ပရဒုကၡဴပဓာေနန၊ အတၱေနာ သုခမိစၧတိ။
ေ၀ရသံသဂၢသံသေ႒ာ၊ ေ၀ေရာ ေသာ န ပရိမုစၥတိ။

၂၉၁။ သူတစ္ပါးအား ဆင္းရဲကိုျဖစ္ေစလ်က္ မိမိ၏ခ်မ္းသာကို အလို႐ွိသူသည္ ရန္ကိုရန္ခ်င္း ေရာေႏွာေသာအားျဖင့္ ေရာေႏွာျခင္း ျဖစ္ရကား ရန္မွမလြတ္ႏုိင္။

291. The person who causes pain to others to obtain happiness for him, having entangled in the bonds of hatred, will never be free from hatred.

၂၉၂။ ယံ ဟိ ကိစၥံ အပ၀ိဒၶံ၊ အကိစၥံ ပန ကရီယတိ။
ဥႏၷဠာနံ ပမတၱာနံ၊ ေတသံ ၀ၯုႏၲိ အာသ၀ါ။

၂၉၃။ ေယသဥၥ သုသမာရဒၶါ၊ နိစၥံ ကာယဂတာ သတိ။
အကိစၥံ ေတ န ေသ၀ႏၲိ၊ ကိေစၥ သာတစၥကာရိေနာ။
သတာနံ သမၸဇာနာနံ၊ အတၳံ ဂစၧ ႏၲိ အာသ၀ါ။

၂၉၂။ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာအမႈကို မျပဳလုပ္ဘဲစြန္႔ပစ္၍ မျပဳသင့္ မျပဳထိုက္ေသာ အမႈကိုမူကား ျပဳလုပ္ကာ မာန ေထာင္လႊားလ်က္ ေမ့ေလ်ာ့သူတို႔အား အာသေ၀ါတရားတို႔ တိုးပြားကုန္၏။

၂၉၃။ အၾကင္သူတို႔ကား ကာယဂတာသတိကို အျမဲေကာင္းစြာ အားထုတ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ မျပဳသင့္ မျပဳထိုက္ေသာအမႈကိုမျပဳ မမွီ၀ဲကုန္၊ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာအမႈ၌ မျပတ္ျပဳလုပ္ၾကကုန္၏။ သတိ႐ွိသူ ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္သိမႈ သမၸဇဥ္ဉာဏ္႐ွိသူတို႔အား အာသေ၀ါတရားတို႔ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္၏။

292. By not doing what should be done and what is not to be done is done; sinful desires will increase in the person who is arrogant and proud.

293. Those who have well undertaken, constantly mindful with regard to the nature of the body, who do not attend to what is not to be done, persevering in what is to be done. Of those mindful and attentive; mental desires come to an end.

၂၉၄။ မာတရံ ပိတရံ ဟႏ႖ာ၊ ရာဇာေနာ ေဒြ စ ခတၱိေယ။
ရ႒ံ သာႏုစရံ ဟႏ႖ာ၊ အနီေဃာ ယာတိ ျဗာဟၼေဏာ။

၂၉၅။ မာတရံ ပိတရံ ဟႏ႖ာ၊ ရာဇာေနာ ေဒြ စ ေသာတၳိေယ။
ေ၀ယဂၣပဥၥမံ ဟႏ႖ာ၊ အနီေဃာ ယာတိ ျဗာဟၼေဏာ။

၂၉၄။ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္သည္ တဏွာတည္းဟူေသာ အမိကို လည္းေကာင္း၊ မာနတည္းဟူေသာ အဖကို လည္းေကာင္း၊ သတ္ျပီးလွ်င္ သႆတဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ေရေျမအ႐ွင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွစ္ပါးတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ နႏၵီရာဂ တည္းဟူေသာ အခြန္သိမ္း အမတ္ႏွင့္တကြ အာယတန တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတည္းဟူေသာ တိုင္းျပည္ကို လည္းေကာင္း သတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲကင္းလ်က္သြားရ၏။

၂၉၅။ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္သည္ တဏွာတည္းဟူေသာ အမိကို လည္းေကာင္း၊ မာနတည္းဟူေသာ အဖကို လည္းေကာင္း၊ သတ္ျပီးလွ်င္ သႆတဒိ႒ိတည္းဟူေသာ မင္းပုဏၰားႏွစ္ပါးတို႔ကို လည္းေကာင္း သတ္ေသာေၾကာင့္ က်ားရဲ႐ွိ ေသာခရီးႏွင့္တူေသာ ၀ိစိကိစၧာလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ နီ၀ရဏ အတားအဆီးကို ပယ္ဖ်က္ကာ ဆင္းရဲကင္းလ်က္ သြားရ၏။

294. Killing mother (as craving) and father (as pride), and two warrior kings (as grasping and rejecting), killing a kingdom with all its subjects (sense-avenues and sense-objects), the Arahant goes without any grief.

295. Killing mother (as craving) and father (as pride), and two learned kings (as eternalism and nihilism), killing five eminent men (as sensuality, ill-will, stupefaction, excitation followed by regret and doubt), the Arahant goes untroubled.

၂၉၆။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာ၀ကာ။
ေယသံ ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ ဗုဒၶဂတာ သတိ။

၂၉၇။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာ၀ကာ။
ေယသံ ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ ဓမၼဂတာ သတိ။

၂၉၈။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာ၀ကာ။
ေယသံ ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ သံဃဂတာ သတိ။

၂၉၉။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာ၀ကာ။
ေယသံ ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ ကာယဂတာ သတိ။

၃၀၀။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာ၀ကာ။
ေယသံ ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ၊ အဟႎသာယ ရေတာ မေနာ။

၃၀၁။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာ၀ကာ။
ေယသံ ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ၊ ဘာ၀နာယ ရေတာ မေနာ။

၂၉၆။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ ဘုရားဂုဏ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သတိ႐ွိသူ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔ သည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာႏုိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏုိးၾကားရကုန္၏။

၂၉၇။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ တရားဂုဏ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သတိ႐ွိသူ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ တို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာႏုိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏုိးၾကားရကုန္၏။

၂၉၈။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ သံဃာဂုဏ္ကို အာ႐ုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သတိ႐ွိသူ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ တို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာႏုိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏုိးၾကားရကုန္၏။

၂၉၉။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ အျမဲမျပတ္ သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသကို အာ႐ုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ သတိ႐ွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာႏုိုးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏုိးၾကားရကုန္၏။

၃၀၀။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ မညႇဥ္းဆဲမႈ က႐ုဏာဘာ၀နာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္စိတ္႐ွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာႏုိးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏုိးၾကားရကုန္၏။

၃၀၁။ ေန႔ေရာညဥ့္ပါ ေမတၱာဘာ၀နာ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္စိတ္႐ွိသူ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္တို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း ေကာင္းစြာႏုိးၾကားေသာအားျဖင့္ ႏုိးၾကားရကုန္၏။

296. The disciples of Gotama are always wide awake and watchful, and their thoughts day and night are set on Buddha's virtues.

297. The disciples of Gotama are always wide awake and watchful, and their thoughts day and night are set on the virtues of his Teaching, Dhamma.

298. The disciples of Gotama are always wide awake and watchful, and their thoughts day and night are set on the virtues of his Community, Sangha.

299. The disciples of Gotama are always wide awake and watchful, and their thoughts day and night are set on fleeting nature of the body.

300. The disciples of Gotama are always wide awake and watchful, and their mind day and night delights in compassion.

301. The disciples of Gotama are always wide awake and watchful, and their mind day and night delights in the practice of loving kindness meditation.

၃၀၂။ ဒုပၸဗၺဇၨံ ဒုရဘိရမံ၊ ဒုရာ၀ါသာ ဃရာ ဒုခါ။
ဒုေကၡာသမာနသံ၀ါေသာ၊ ဒုကၡာႏုပတိတဒၶဂူ။
တသၼာ န စဒၶဂူ သိယာ၊ န စ ဒုကၡာႏုပတိေတာ သိယာ။

၃၀၂။ စည္းစိမ္ဥစၥာကို စြန္႔လႊတ္၍ ရဟန္းျပဳႏုိင္ခဲ၏၊ သူေတာ္အက်င့္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ႏုိင္ခဲ၏၊ အိမ္၌ မျပည့္မစံု ေနရျခင္း သည္ ဆင္းရဲ၏၊ သေဘာမတူသူတို႔ႏွင့္ ေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏၊ သံသရာ ခရီးသြားရျခင္းသည္ ဆင္းရဲသို႔ က်တတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သံသရာခရီးသြား မျဖစ္ရာ၊ ဆင္းရဲသို႔ က်ေရာက္သူ မျဖစ္ရာ။

302. It is hard to leave the wealth and become a novice (to be a monk) – hard to enjoy therein. The householder's life is also difficult and burdensome. It is also hard to live with incompatible ones. And samsara travelers are trapped in suffering. So be not a traveler. And be not trapped in suffering.

၃၀၃။ သေဒၶါ သီေလန သမၸေႏၷာ၊ ယေသာေဘာဂသမပၸိေတာ။
ယံ ယံ ပေဒသံ ဘဇတိ၊ တတၳ တေတၳ၀ ပူဇိေတာ။

၃၀၃။ သဒၶါတရားလည္း႐ွိ သီလလည္းျပည့္စံု အျခံအရံ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသူသည္ ေရာက္ေလရာရာ အရပ္တို႔၌ အပူေဇာ္ခံရ၏။

303. The generous one who is perfect with virtue, possessed of companions and wealth, will be held in honors wherever that person may go.

၃၀၄။ ဒူေရ သေႏၲာ ပကာေသႏၲိ၊ ဟိမ၀ေႏၲာ၀ ပဗၺေတာ။
အသေႏၲတၳ န ဒိႆႏၲိ၊ ရတၱႎ ခိတၱာ ယထာ သရာ။

၃၀၄။ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္သည္ အေ၀း၌တည္ေသာ္လည္း ထင္႐ွားသကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ အေ၀း၌ပင္ ေနေသာ္လည္း ထင္႐ွားကုန္၏၊ ညဥ့္အခါ ပစ္လိုက္သည့္ ျမားတို႔သည္ မထင္႐ွားကုန္သကဲ့သို႔ သူယုတ္မာတို႔သည္ အနီး၌ ႐ွိေနၾကကုန္ေသာ္လည္း မထင္႐ွားကုန္။

304. The virtuous persons are visible from far away, like the Himalaya Mountains; but the sinful though very near are in darkness, invisible like arrows shot in the night.

၃၀၅။ ဧကာသနံ ဧကေသယ်ံ၊ ဧေကာ စရမတႏၵိေတာ။
ဧေကာ ဒမယမတၱာနံ၊ ၀နေႏၲ ရမိေတာ သိယာ။

၃၀၅။ မပ်င္းမရိမူ၍ တစ္ေယာက္တည္းေန တစ္ေယာက္တည္းအိပ္ တစ္ေယာက္တည္း လွည့္လည္ သြားလာလ်က္ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမျပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္တည္း ေတာင္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ရာ၏။

305. Without sloth, the person stays alone, sleeps alone, and walks alone, controls by oneself, would be delighted in the solitude of the forest / mountain.

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၁၉)


၂၀။ မဂၢ၀ဂၢ Chapter 20

Chapter 20

၂၇၃။ မဂၢါန႒ဂႋေကာ ေသေ႒ာ၊ သစၥာနံ စတုေရာ ပဒါ။
၀ိရာေဂါ ေသေ႒ာ ဓမၼာနံ၊ ဒြိပဒါနဥၥ စကၡဳမာ။

၂၇၄။ ဧေသ၀ မေဂၢါ နတၳေညာ၊ ဒႆနႆ ၀ိသုဒၶိယာ။
ဧတဥႇိ တုေမွ ပဋိပဇၨထ၊ မာရေႆတံ ပေမာဟနံ။

၂၇၅။ ဧတဥႇိ တုေမွ ပဋိပႏၷာ၊ ဒုကၡႆႏၲံ ကရိႆထ။
အကၡာေတာ ေ၀ါ မယာ မေဂၢါ၊ အညာယ သလႅကႏၲနံ။

၂၇၆။ တုေမွဟိ ကိစၥမာတပၸံ၊ အကၡာတာေရာ တထာဂတာ။
ပဋိပႏၷာ ပေမာကၡႏၲိ၊ စ်ာယိေနာ မာရဗႏၶနာ။

၂၇၃။ လမ္းခရီးအားလံုးတြင္ အဂၤါ႐ွစ္ပါး႐ွိေသာ လမ္းခရီးမဂ္သည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ သစၥာအားလံုးတုိ႔တြင္ အရိယသစၥာေလးပါးသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ သေဘာတရားအားလံုးတို႔တြင္ ရာဂကင္းရာ နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္း႐ွိေသာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔တြင္ မ်က္စိငါးပါး႐ွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

၂၇၄။ ဤအဂၤါ႐ွစ္ပါး႐ွိေသာ လမ္းခရီးမဂ္သည္သာလွ်င္ ဉာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္ျခင္းအတြက္ ခရီးမွန္ျဖစ္၏၊ ဤလမ္းခရီးမဂ္မွ တစ္ပါးေသာခရီးသည္ မ႐ွိေတာ့ျပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ဤခရီးမွန္ကိုသာ သြားၾကကုန္ေလာ့၊ ဤခရီးမွန္သည္ မာရ္မင္းမျမင္ႏုိင္ေသာ လမ္းခရီးတည္း။

၂၇၅။ သင္တုိ႔သည္ ဤမဂ္ဟူေသာလမ္းမွန္ကို သြားၾကကုန္သည္႐ွိေသာ္ ဆင္းရဲအဆံုးကို ျပဳရကုန္လတၱံ႔၊ ငါသည္ ရာဂစေသာ ဆူးေျငာင့္ကင္းေသာလမ္းမွန္ကို ကိုယ္တိုင္သိ၍ သင္တို႔ အား မဂ္ဟူေသာလမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကားအပ္ၿပီ။

၂၇၆။ သင္တို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ျပဳဖြယ္ကိစၥကို အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဘုရား႐ွင္တို႔သည္ လမ္းမွန္ကို ၫႊန္ၾကား႐ုံမွ် ျဖစ္ကုန္၏၊ က်င့္ၾကကုန္၍ ကိေလသာကို ႐ႈိ႔ၿမႇဳိက္ၾကသူတို႔သည္သာ မာရ္မင္း အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ကုန္၏။

273. Of all the paths, the Eightfold Path is the best. Of truths, the Four Noble truths are the best. Detachment (Passionless ness) is the best of principles; and of two-footed persons, Buddha, the Man of Vision who has eyes to see insight.

274. This is the Path; there is no other that leads to Purity of Vision. Go along this path; this is what Mara can't see.
275. If you go on this way you will make an end of suffering. I showed this way when I had understood the removal of darts and thorn (of lust, passions) as cravings.

276. You yourself must make an effort. Buddhas (The Awakened Ones) only show the path. For those meditative ones who enter this path are free from the bondage of Mara.

၂၇၇။ သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသုဒၶိယာ။

၂၇၇။ အၾကင္အခါ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရအားလံုးတို႔သည္ အျမဲမ႐ွိကုန္ဟု ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္ႏုိင္၏၊ ထိုအခါ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရဟူေသာ ဒုကၡ၌ ျငီးေငြ႔၏။ ဤၿငီးေငြ႔ျခင္းသည္ ကိေလသာ စင္ၾကယ္ရာနိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

277. Through Vipassana wisdom (pyin nyar) one sees by insight that all Conditioned things, sankharas are transient. Then one becomes bored and disgusted with sankharas which are impermanent. This boredom is the cause of pursuing Nibbana.

၂၇၈။ သေဗၺ သခၤါရာ ဒုကၡာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသုဒၶိယာ။

၂၇၈။ အၾကင္အခါ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရအားလံုးတို႔သည္ ဆင္းရဲကုန္၏ဟု ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္ႏုိင္၏၊ ထိုအခါ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရဟူေသာ ဒုကၡ၌ ျငီးေငြ႔၏။ ဤၿငီးေငြ႔ျခင္းသည္ ကိေလသာ စင္ၾကယ္ရာနိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

278. Through Vipassana wisdom (pyin nyar) one sees by insight that all Conditioned things, sankharas are suffering. Then one becomes bored and disgusted with sankharas which are impermanent. This boredom is the cause of pursuing Nibbana.

၂၇၉။ သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသုဒၶိယာ။

၂၇၉။ အၾကင္အခါ သဘာ၀တရားအားလံုးတို႔သည္ အတၱ မဟုတ္ကုန္ဟု ၀ိပႆနာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္ႏုိင္၏၊ ထိုအခါ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရဟူေသာ ဒုကၡ၌ ျငီးေငြ႔၏။ ဤၿငီးေငြ႔ျခင္းသည္ ကိေလသာ စင္ၾကယ္ရာနိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

279. Through Vipassana wisdom (pyin nyar) one sees by insight that all things, Dhamma are anatta which means 'no self'. Then one becomes bored and disgusted with sankharas which are impermanent. This boredom is the cause of pursuing Nibbana.

၂၈၀။ ဥ႒ာနကာလမွိ အႏု႒ဟာေနာ၊ ယု၀ါ ဗလီ အာလသိယံ ဥေပေတာ။
သံသႏၷသကၤပၸမေနာ ကုသီေတာ၊ ပညာယ မဂၢံ အလေသာ န ၀ိႏၵတိ။

၂၈၀။ ပ်ဳိမ်စ္ႏုထြား ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုပါေသာ္လည္း ထႂကြသင့္ေသာအခါ၌ ထႂကြမႈလံု႔လမရွိဘဲ ပ်င္းရိထိုင္းမႈိင္းလ်က္ စိတ္အၾကံ၀ိတက္မ်ား၍ အလြန္ပ်င္းရိသူသည္ ပညာျဖင့္သာ ရယူႏိုင္ေသာ အရိယမဂ္ကို မရႏိုင္။

280. One does not arise and strive when it is time to rise and strive though young and strong but fills with laziness and lack of determination, that person does not reach enlightenment which can find only with right-mindedness (rational thinking).

၂၈၁။ ၀ါစာႏုရကၡီ မနသာ သုသံ၀ုေတာ၊ ကာေယန စ နာကုသလံ ကယိရာ။
ဧေတ တေယာ ကမၼပေထ ၀ိေသာဓေယ၊ အာရာဓေယ မဂၢမိသိပၸေ၀ဒိတံ။

၂၈၁။ ၀စီဒုစ႐ိုက္ကို ေကာင္းစြာေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကိုအစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏၊ စိတ္ျဖင့္ မေနာဒုစ႐ိုက္ကို ေစာင့္စည္းရာ၏၊ ကိုယ္ျဖင့္လည္း အကုသိုလ္ကိုမျပဳရာ၊ ထိုကမၼပထတရား သံုးပါးတို႔ကို သုတ္သင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားအပ္ေသာ မဂ္ကိုၿပီးေစရာ၏။

281. Always careful in speech (wa zi) and well restrain in mind (ma nor), and one should not do any harm with the body (kar ya). Make sure to purify all these three actions and fulfill the Path (to wisdom) made known by Buddha.

၂၈၂။ ေယာဂါ ေ၀ ဇာယတီ ဘူရိ၊ အေယာဂါ ဘူရိသခၤေယာ။
ဧတံ ေဒြဓာပထံ ဉတြာ၊ ဘ၀ါယ ၀ိဘ၀ါယ စ။
တထာတၱာနံ နိေ၀ေသယ်၊ ယထာ ဘူရိ ပ၀ၯုတိ။

၂၈၂။ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ အားထုတ္မႈလံု႔လေၾကာင့္ ပညာျဖစ္ပြား၏၊ အားထုတ္မႈ လံု႔လမရွိျခင္း ေၾကာင့္ ပညာကုန္ခန္း၏၊ ပညာျဖစ္ပြားျခင္း ပညာဆုတ္ယုတ္ျခင္း၏ ဤခရီးလမ္းႏွစ္သြယ္ကို သိ၍ အၾကင္လမ္းျဖင့္ ပညာတိုးပြား၏၊ ထိုလမ္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သိမ္းသြင္းရာ၏။

282. Wisdom arises through meditative effort; wisdom disappears through lack of effort; knowing this two-fold path of growth and decline, one should arrange oneself so that wisdom increases.

၂၈၃။ ၀နံ ဆိႏၵထ မာ ႐ုကၡံ၊ ၀နေတာ ဇာယေတ ဘယံ။
ေဆတြာ ၀နဥၥ ၀နထဥၥ၊ နိဗၺနာ ေဟာထ ဘိကၡေ၀ါ။

၂၈၄။ ယာ၀ ဟိ ၀နေထာ န ဆိဇၨတိ၊ အဏုမေတၱာပိ နရႆ နာရိသု။
ပဋိဗဒၶမေနာ၀ တာ၀ ေသာ၊ ၀ေစၦာ ခီရပေကာ၀ မာတရိ။

၂၈၃။ ရဟန္းတို႔ တဏွာတည္းဟူေသာေတာကို ခုတ္ျဖတ္ ၾကကုန္ေလာ့၊ ျပကေတ့သစ္ပင္ကို မခုတ္ျဖတ္ကုန္လင့္၊ တဏွာဟူေသာေတာေၾကာင့္ ဇာတိစေသာေဘး ျဖစ္၏၊ တဏွာဟူေသာ ေတာႀကီးေတာငယ္ကို ခုတ္ျဖတ္၍ တဏွာဟူေသာေတာမွ ထြက္ေျမာက္ၾကကုန္ေလာ့။

၂၈၄။ ႏို႔မခြဲေသးေသာ ႏြားငယ္သည္ အမိႏြားမသို႔ ကပ္သကဲ့သို႔ ေယာက်္ားအား မိန္းမတို႔၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ကိေလသာေတာ မျပတ္ေသးသမွ် ထိုေယာက်္ားသည္ ကပ္ၿငိေသာစိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ သံသရာသို႔ ကပ္ေရာက္၏။

283. O Bhikkhus, cut down the forest of desires, not a mere tree only! For the danger is in the forest. Because of desires and craving, round of rebirths happen. So cut down the forest and its undergrowth, make yourself free from desires.

284. As long as a man's desire for women, however little it may be, is not cut through, so long is his mind attached and death and rebirth of sankhara is prolonged as he is like a sucking calf tied to a mother cow.

၂၈၅။ ဥစၧိႏၵ သိေနဟမတၱေနာ၊ ကုမုဒံ သာရဒိကံ၀ ပါဏိနာ။
သႏၲိမဂၢေမ၀ ျဗဴဟယ၊ နိဗၺာနံ သုဂေတန ေဒသိတံ။

၂၈၅။ တန္ေဆာင္မုန္းလရာသီ၌ လေရာင္ေၾကာင့္ပြင့္ေသာ ကုမုျဒာၾကာပန္းကို လက္ျဖင့္ျဖတ္သကဲ့သို႔ မိမိ၏ခ်စ္ျခင္းတဏွာကို ျဖတ္ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဗၺာန္ကိုသာ ေဟာေတာ္မူအပ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္း အ႒ဂႋကမဂ္ တရားကိုသာလွ်င္ ပြားမ်ားေလေလာ့။

285. Cut out the desire of love (ta hnar, ra ga) like you would an autumn lily by hand. Buddha showed the path of peace, Nibbana. Foster the Dhamma taught by Buddha to get to Nibbana.

၂၈၆။ ဣဓ ၀ႆံ ၀သိႆာမိ၊ ဣဓ ေဟမႏၲဂိမွိသု။
ဣတိ ဗာေလာ ၀ိစိေႏၲတိ၊ အႏၲရာယံ န ဗုဇၩတိ။

၂၈၆။ ဤအရပ္၌ မိုးအခါပတ္လံုးငါေနမည္၊ ဤအရပ္၌ ေဆာင္းအခါ ေႏြအခါတို႔ပတ္လံုး ငါေနမည္ဟု လူမိုက္သည္ အထူးထူးအေထြေထြ ၾကံစည္၏၊ ဘယ္အခါ ဘယ္အရပ္မွာ ငါေသမည္ဟု မိမိ၏ အသက္အႏၲရာယ္ကိုမူကား ထိုသူ မသိရွာေလ။

286. Here I will live during the rainy season, here in winter and summer (plans for the future) – so the foolish one thinks but he does not realize the danger of when and where he sees the death.

၂၈၇။ တံ ပုတၱပသုသမၼတၱံ၊ ဗ်ာသတၱမနသံ နရံ။
သုတၱံ ဂါမံ မေဟာေဃာ၀၊ မစၥဳ အာဒါယ ဂစၧတိ။

၂၈၇။ သားသမီး ကြၽဲႏြားဥစၥာတို႔ျဖင့္ ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့လ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မရေသးသည္ကို ေတာင့္တရၿပီးသည္ကို တြယ္တာကပ္ၿငိသည့္ စိတ္ရွိေသာသူကို ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာရြာကို လႊမ္းမိုးတိုက္ယူ သြားသကဲ့သို႔ ေသမင္းသည္ သိမ္းယူသြား၏။

287. The person whose mind is in delight with possessions of the abundance of children, cattles and belongings; is carried away by death like a great flood carries off a sleeping village.

၂၈၈။ န သႏၲိ ပုတၱာ တာဏာယ၊ န ပိတာ နာပိ ဗႏၶ၀ါ။
အႏၲေကနာဓိပႏၷႆ၊ နတၳိ ဉာတီသု တာဏတာ။

၂၈၉။ ဧတမတၳ၀သံ ဉတြာ၊ ပ႑ိေတာ သီလသံ၀ုေတာ။
နိဗၺာနဂမနံ မဂၢံ၊ ခိပၸေမ၀ ၀ိေသာဓေယ။

၂၈၈။ ေသမင္းႏွိပ္စက္ခံရသူအား ေသမင္းမွ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သားသမီးတို႔ မရွိကုန္၊ အမိအဖတို႔လည္း မရွိကုန္၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔လည္း မရွိကုန္၊ ေဆြမ်ဳိးတို႔တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ သူလည္းမရွိ။

၂၈၉။ ဤအေၾကာင္းထူးကိုသိ၍ ပညာရွိသည္ သီလကိုေစာင့္စည္းလ်က္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အ႒ဂႋကမဂ္ကို လ်င္စြာသာလွ်င္ သုတ္သင္ရာ၏။

288. Children can give no protection, nor parents, nor yet spouses, there is no refuge in relatives, for the person whom death has seized.

289. The wise person with virtue who realizes this fact, would make the Path quickly that leads to Nibbana.

Friday, August 5, 2011

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၁၈)


၁၉။ ဓမၼ႒၀ဂၢ Chapter 19

Chapter 19

၂၅၆။ န ေတန ေဟာတိ ဓမၼေ႒ာ၊ ေယနတၳံ သာဟသာ နေယ။
ေယာ စ အတၳံ အနတၳဥၥ၊ ဥေဘာ နိေစၧယ် ပ႑ိေတာ။

၂၅၇။ အသာဟေသန ဓေမၼန၊ သေမန နယတီ ပေရ။
ဓမၼႆ ဂုေတၱာ ေမဓာ၀ီ၊ ဓမၼေ႒ာတိ ပ၀ုစၥတိ။

၂၅၆။ ဆံုးျဖတ္အပ္ေသာ အမႈသေဘာကို ႏုိင္ထက္စီးနင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ တရား၌တည္သူ တရားသူႀကီးမဟုတ္၊ ပညာ႐ွိသည္ ဟုတ္မွန္ေသာအေၾကာင္း မဟုတ္မမွန္ေသာအေၾကာင္း ႏွစ္ပါး စံုကို စံုစမ္းေမးျမန္း၍ ဆံုးျဖတ္ရာ၏။

၂၅၇။ မခြၽတ္မယြင္း တရားႏွင့္အညီ သူတစ္ပါးတို႔ကို ႏိုင္ျခင္း႐ႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစေသာ ပညာ႐ွိကို တရားေစာင့္ေသာ တရား၌တည္သူ တရားသူႀကီးဟု ဆိုအပ္၏။

256. One who forcefully decides and settles matters in his own way is not righteous; a wise person considers what is right and what is wrong.

257. One who judges others justly and righteously with Dhamma, is called "One firm in Dhamma".

၂၅၈။ န ေတန ပ႑ိေတာ ေဟာတိ၊ ယာ၀တာ ဗဟု ဘာသတိ။
ေခမီ အေ၀ရီ အဘေယာ၊ ပ႑ိေတာတိ ပ၀ုစၥတိ။

၂၅၈။ စကားမ်ားစြာ ေျပာကာမွ်ျဖင့္ ပညာ႐ွိမျဖစ္၊ ေဘးမ႐ွိရန္မလာ ေၾကာက္႐ြ႔ံမႈကင္းကြာသူကို ပညာ႐ွိဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

258. One is not a wise one merely because one speaks much. The one who is peaceful, loving and fearless is called a "wise one".

၂၅၉။ န တာ၀တာ ဓမၼဓေရာ၊ ယာ၀တာ ဗဟု ဘာသတိ။
ေယာ စ အပၸမၸိ သုတြာန၊ ဓမၼံ ကာေယန ပႆတိ။
သ ေ၀ ဓမၼဓေရာ ေဟာတိ၊ ေယာ ဓမၼံ နပၸမဇၨတိ။

၂၅၉။ စကားမ်ားစြာေျပာကာမွ်ျဖင့္ တရားကိုေဆာင္သူမမည္၊ အၾကင္သူသည္ အနည္းငယ္ေသာ တရားစကားကို ၾကားရ႐ုံမွ်ျဖင့္လည္း သစၥာေလးပါးတရားကို မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ျမင္၏၊ ထို သစၥာေလးပါးတရား၌ မေမ့မေလ်ာ့သူသည္သာ စင္စစ္ တရားေဆာင္သူမည္၏။

259. One is not a Dhamma-bearer merely because one speaks much. He who hears a little of Dhamma, sees Dhamma about the Four Noble Truths by oneself mentally, and does not neglect them, is indeed, a Dhamma-bearer.

၂၆၀။ န ေတန ေထေရာ ေသာ ေဟာတိ၊ ေယနႆ ပလိတံ သိေရာ။
ပရိပေကၠာ ၀ေယာ တႆ၊ ေမာဃဇိေဏၰာတိ ၀ုစၥတိ။

၂၆၁။ ယမွိ သစၥဥၥ ဓေမၼာစ၊ အဟႎသာ သံယေမာ ဒေမာ။
သ ေ၀ ၀ႏၲမေလာ ဓီေရာ၊ ေထေရာ ဣတိ ပ၀ုစၥတိ။

၂၆၀။ ထိုရဟန္း၏ ဦးေခါင္းသည္ေဖြးေဖြးျဖဴ၏၊ ထိုဦးေခါင္း ေဖြးေဖြးျဖဴကာမွ်ျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မေထရ္မမည္၊ ထိုရဟန္း၏ အ႐ြယ္ရင့္အိုမႈကို အက်ဳိးမဲ့ ရင့္အိုမႈဟုဆိုအပ္၏။

၂၆၁။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္၌ သစၥာလည္း႐ွိ၏၊ တရားလည္း႐ွိ၏၊ ညႇဥ္းဆဲမႈမ႐ွိ၊ သီလေစာင့္ျခင္း ႐ွိ၏၊ ဣေႁႏၵကိုလည္းဆံုးမ၏၊ ကိေလသာ ပ်ဳိ႔အန္ၿပီးေသာ ထိုပညာ႐ွိပုဂၢဳိလ္ကိုသာ မေထရ္ဟု ဆိုအပ္၏။

260. A monk can't be a venerable elder Bhikkhu because his hair has gone grey; though ripe with old age, he is indeed "old in vain".

261. But a monk can be a venerable Elder Bhikkhu if he is in truth and Dhamma, nonviolence, restraint, self-control, who has already ejected mental defilements and is wise.

၂၆၂။ န ၀ါကၠရဏမေတၱန၊ ၀ဏၰေပါကၡရတာယ ၀ါ။
သာဓု႐ူေပါ နေရာ ေဟာတိ၊ ဣႆုကီ မစၧရီ သေဌာ။

၂၆၃။ ယႆ ေစတံ သမုစၧိႏၷံ၊ မူလဃစၥံ သမူဟတံ။
သ ၀ႏၲေဒါေသာ ေမဓာ၀ီ၊ သာဓု႐ူေပါတိ ၀ုစၥတိ။

၂၆၂။ ျငဴစူတတ္ေသာ ၀န္တိုေသာ စဥ္းလဲတတ္ေသာပုဂၢဳိလ္သည္ ေကာင္းေသာစကားကို ေျပာတတ္ကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္အဆင္း လွပကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေကာင္းေသာသေဘာ႐ွိသည္ မမည္။

၂၆၃။ အၾကင္သူသည္ ျငဴစူျခင္း ၀န္တိုျခင္း စဥ္းလဲျခင္းဟူေသာ ထိုသေဘာကို အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္၏၊ အျမစ္ျပတ္ ပယ္ႏႈတ္ၿပီးျဖစ္၏၊ ကိေလသာအျပစ္ကို ေထြးအန္ၿပီးေသာ ထိုပညာ႐ွိကို ေကာင္းေသာသေဘာ႐ွိသူဟု ဆိုအပ္၏။

262. A jealous, greedy and deceitful person cannot be a man of good-natured - merely by fine words and beauty of appearance.

263. But this person in whom these three sins are uprooted and who already ejected mental defilements, he is in truth a man of good-natured.

၂၆၄။ န မု႑ေကန သမေဏာ၊ အဗၺေတာ အလိကံ ဘဏံ။
ဣစၧာေလာဘသမာပေႏၷာ၊ သမေဏာ ကႎ ဘ၀ိႆတိ။

၂၆၅။ ေယာ စ သေမတိ ပါပါနိ၊ အဏံုထူလာနိ သဗၺေသာ။
သမိတတၱာ ဟိ ပါပါနံ၊ သမေဏာတိ ပ၀ုစၥတိ။

၂၆၄။ ဦးျပည္းေခါင္း တံုးကာမွ်ျဖင့္ ရဟန္းမည္သည္မျဖစ္၊ သီလအက်င့္ ဓုတင္အက်င့္လည္း မ႐ွိေသာ ခြၽတ္ယြင္း ေသာစကားကိုလည္း ေျပာတတ္ေသာ လိုခ်င္မက္ေမာမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ အဘယ္မွာ ရဟန္းဟုတ္ႏုိင္ ပါအံ့နည္း။

၂၆၅။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ အေသးအႀကီးျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈတို႔ကို အခ်င္းခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေစ၏၊ ထိုပုဂၢဳိလ္ကို မေကာင္းမႈအလံုးစံုကို ျငိမ္းေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

264. Not by a shaven head (a skinhead), does a man become a Samana, a monk. How can a man be a Samana if he forgets his religious vows, if he speaks what is not true, if he still has desire and greed?

265. But one who puts away all evils, whether great or small, he is in truth a Samana because of having put away all evils.

၂၆၆။ န ေတန ဘိကၡဳ ေသာ ေဟာတိ၊ ယာ၀တာ ဘိကၡေတ ပေရ။
၀ိႆံ ဓမၼံ သမာဒါယ၊ ဘိကၡဳ ေဟာတိ န တာ၀တာ။

၂၆၇။ ေယာဓ ပုညဥၥ ပါပဥၥ၊ ဗာေဟတြာ ျဗာဟၼစရိယ၀ါ။
သခၤါယ ေလာေက စရတိ၊ သ ေ၀ ဘိကၡဴတိ ၀ုစၥတိ။

၂၆၆။ သူတစ္ပါးတို႔ထံ ေတာင္းစားကာမွ်ျဖင့္ ရဟန္းမည္သည္မျဖစ္၊ တရားႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အက်င့္ကိုယူ၍ က်င့္ကာမွ်ျဖင့္ ရဟန္းမည္သည္မျဖစ္။

၂၆၇။ ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကင္သူသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္႐ွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကို ပယ္ႏုတ္လ်က္ ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ ေလာကကို ဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍ က်င့္၏၊ ထိုသူကို ရဟန္းဟု ဆိုအပ္၏။

266. One may not simply be a samana because he asks for alms from others; and one may not thereby a samana just for having taken up wrong practices.

267. One who, in this circle of Buddha's Order ( in Buddha's Theravada Thar tha nar), has meritorious deeds sets aside both the wholesome and unwholesome (merit and demerit) with insight and sees the world as five aggregates with his knowledge. He, indeed, is called "Bhikkhu".

၂၆၈။ န ေမာေနန မုနီ ေဟာတိ၊ မူဠွ႐ူေပါ အ၀ိဒၵသု။
ေယာ စ တုလံ၀ ပဂၢယွ၊ ၀ရမာဒါယ ပ႑ိေတာ။

၂၆၉။ ပါပါနိ ပရိ၀ေဇၨတိ၊ သ မုနီ ေတန ေသာ မုနိ။
ေယာ မုနာတိ ဥေဘာ ေလာေက၊ မုနိ ေတန ပ၀ုစၥတိ။

၂၆၈-၂၆၉။ အသိပညာမ႐ွိပါဘဲ ေတြေ၀ေသာ သေဘာ႐ွိေသာသူသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကာမွ်ျဖင့္ မုနိမမည္၊ အၾကင္ပညာ႐ွိသည္ ခ်ိန္ခြင္ကိုကိုင္၍ ခ်ိန္စက္သကဲ့သို႔ ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ အျမတ္တရားကိုယူ၍ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္ေ႐ွာင္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပညာ ႐ွိသည္ မုနိမည္၏၊ အၾကင္သူသည္ အဇၥ်တၱဗဟိဒၶ ခႏၶာႏွစ္ပါးတို႔ကိုသိ၏၊ ထိုသူသည္လည္း မုနိ မည္၏၊ ထိုအေၾကာင္းႏွစ္ပါးေၾကာင့္ မုနိဟု ဆိုအပ္၏။

268-269. One does not become a "Mu ni", a sage by silence alone if one be dull and ignorant. But a wise one who, holding a pair of scales, takes to what is the best and rejects what is bad. For that reason he is a ''Mu ni". He who understands inner and outer worlds of the body is therefore called a Sage (Mu ni).

၂၇၀။ န ေတန အရိေယာ ေဟာတိ၊ ေယန ပါဏာနိ ဟႎသတိ။
အဟႎသာ သဗၺပါဏာနံ၊ အရိေယာတိ ပ၀ုစၥတိ။

၂၇၀။ အၾကင့္ေၾကာင့္ သတၱ၀ါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲ၏။ ထို ညႇဥ္းဆဲျခင္းေၾကာင့္ အရိယာမျဖစ္၊ သတၱ၀ါတို႔ကို မညႇဥ္းဆဲ ျခင္းေၾကာင့္ အရိယာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

270. Because a man injures other living creatures, he is not a Noble one (Ariya). By harmlessness ( with loving kindness) towards all living beings, he is called a Noble one.

၂၇၁။ န သီလဗၺတမေတၱန၊ ဗာဟုသေစၥန ၀ါ ပန။
အထ ၀ါ သမာဓိလာေဘန၊ ၀ိ၀ိတၱသယေနန ၀ါ။

၂၇၂။ ဖုသာမိ ေနကၡမၼသုခံ၊ အပုထုဇၨနေသ၀ိတံ။
ဘိကၡဳ ၀ိႆာသမာပါဒိ၊ အပၸေတၱာ အာသ၀ကၡယံ။

၂၇၁-၂၇၂။ သီလအက်င့္ ႐ွိကာမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း အၾကားအျမင္ မ်ားကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိ ရကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ျငိမ္ရာ၌ ေနကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း ရဟန္းသည္ အာသေ၀ါကုန္ခန္းေသာ ရဟႏၲာ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် ပုထုဇဥ္တို႔ မမွီ၀ဲအပ္ေသာ အနာဂါမိဖိုလ္ခ်မ္းသာကို ရေပ၏ဟူ၍ သက္သာရာ ရပ္နားျခင္းသို႔ မေရာက္ပါေစလင့္။

271-272. Not by precepts and moral rites, nor by much learning, nor by attainment of concentration, nor by a bed of solitude, do not think by yourself as you reach the joy of freedom (enjoyed the bliss of Renunciation – Anagami-phala) which is unknown to ordinary people. O Bhikkhu, be not contented on the way, if not having attained extinction of desires (Arthawal tayas).

ကုသုိလ္ပန္းကုံး သီကုံးပန္ဆင္(၁၇)

၁၈။မလ၀ဂၢ


Chapter 18

၂၃၅။ ပ႑ဳပလာေသာ၀ ဒါနိသိ၊ ယမပုရိသာပိ စ ေတ ဥပ႒ိတာ။
ဥေယ်ာဂမုေခ စ တိ႒သိ၊ ပါေထယ်မၸိ စ ေတ န ၀ိဇၨတိ။

၂၃၆။ ေသာ ကေရာဟိ ဒီပမတၱေနာ၊ ခိပၸံ ၀ါယမ ပ႑ိေတာ ဘ၀။
နိဒၶႏၲမေလာ အနဂၤေဏာ၊ ဒိဗၺံ အရိယဘူမႎ ဥေပဟိသိ။

၂၃၇။ ဥပနီတ၀ေယာ စ ဒါနိသိ၊ သမၸယာေတာသိ ယမႆ သႏၲိကံ။
၀ါေသာ ေတ နတၳိ အႏၲရာ၊ ပါေထယ်မၸိ စ ေတ န ၀ိဇၨတိ။

၂၃၈။ ေသာ ကေရာဟိ ဒီပမတၱေနာ၊ ခိပၸံ ၀ါယမ ပ႑ိေတာ ဘ၀။
နိဒၶႏၲမေလာ အနဂၤေဏာ၊ န ပုနံ ဇာတိဇရံ ဥေပဟိသိ။

၂၃၅။ ဥပါသကာ သင္သည္ ယခုအခါေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ ဖက္႐ြက္ေရာ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့ျပီ၊ ေသမင္းတမန္တို႔သည္လည္း သင္၏ အနီး၌ တည္ကုန္ျပီ၊ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း၏အစ ဘ၀အဆံုး၌လည္း တည္ခဲ့ျပီ၊ သင့္အား ဘ၀တစ္ပါးသို႔သြားရန္ ေကာင္းမႈရိကၡာလည္း မ႐ွိ။

၂၃၆။ ထိုသင္သည္ မိမိ၏ မွီရာကြၽန္းႏွင့္တူေသာ ေကာင္းမႈကိုျပဳေလာ့၊ လ်င္စြာ အားထုတ္၍ ပညာ႐ွိသူျဖစ္ေလေလာ့၊ အညစ္အေၾကးကိုပယ္ထုတ္၍ ကိေလသာမ႐ွိခဲ့မူ အရိယာတို႔ေနရာ သုဒၶါ၀ါသဘံုသို႔ ကပ္ေရာက္ရလတၱံ႔။

၂၃၇။ ဥပါသကာ သင္သည္ယခုအခါအ႐ြယ္လြန္ေခ်ၿပီ၊ ေသမင္း၏ အထံသို႔ သြားခ်ိန္ေရာက္ခဲ့ၿပီ၊ သင့္အား ခရီးအၾကား၌ ရပ္နားေနရန္ အခြင့္မ႐ွိ၊ သင့္အား ဘ၀တစ္ပါးသို႔သြားရန္ ေကာင္းမႈရိကၡာလည္း မ႐ွိ။

၂၃၈။ ဥပါသကာ သင္သည္မိမိ၏ မွီရာကြၽန္းႏွင့္တူေသာ ေကာင္းမႈကိုျပဳေလာ၊့ လ်င္စြာအားထုတ္၍ ပညာ႐ွိသူ ျဖစ္ေလ ေလာ့၊ အညစ္အေၾကးကိုပယ္ထုတ္၍ ကိေလသာမ႐ွိခဲ့မူ တစ္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းသို႔ မေရာက္ရေတာ့ လတၱံ႔။

235. It is like a withered yellow leaf that you look like now; the messengers of Death have come near to you. You stand at the door of departure for far away journey, but you have no provisions to carry along with you for that journey (in next life).

236. Do virtuous deeds to make an island or refuge for yourself, act quickly to become a wise one. With all impurities blown off and free from mental defilements, you will reach the heavenly land of nobles.

237. And you are now well advanced in age. You are going to meet the death soon. There is no resting place on the way, and you have done no good deeds for that journey (in next life).

238. Do virtuous deeds to make an island for yourself, act quickly to become a wise one. With all impurities blown off and free from mental defilements, you will not again enter into the circle of birth and old age anymore.

၂၃၉။ အႏုပုေဗၺန ေမဓာ၀ီ၊ ေထာကံ ေထာကံ ခေဏ ခေဏ။
ကမၼာေရာ ရဇတေႆ၀၊ နိဒၶေမ မလမတၱေနာ။

၂၃၉။ ပန္းတိမ္ဆရာသည္ ေ႐ႊ၏အညစ္အေၾကးကို တျဖည္းျဖည္းထုတ္သကဲ့သို႔ ပညာ႐ွိသည္ အစဥ္သျဖင့္ မိမိ၏ အညစ္အေၾကးကို အနည္းငယ္အနည္းငယ္ အခြင့္ရတိုင္း ရာဂစေသာ အညစ္အေၾကးကို ထုတ္ပယ္ရာ၏။

239. Let the wise one blow away passions and impurities of the self, little by little by chance, again and again, moment to moment, like a goldsmith removes impurities from gold.

၂၄၀။ အယသာ၀ မလံ သမု႒ိတံ၊ တတု႒ာယ တေမ၀ ခါဒတိ။
ဧ၀ံ အတိေဓာနစာရိနံ၊ သာနိ ကမၼာနိ နယႏၲိ ဒုဂၢတႎ။

၂၄၀။ သံေခ်းသည္ သံမွပင္ျဖစ္လာ၍ သံေခ်းတက္ျပီးလွ်င္ ထိုသံကိုပင္ ျပန္၍စားသကဲ့သို႔၊ ဤအတူ မေကာင္းမႈ၌ လြန္က်ဴး၍က်င့္ေသာသူကို မိမိက်င့္ၾကံမႈတို႔သည္ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ ေဆာင္ကုန္၏။

240. Like rust eats away the iron from which it is sprung, so do one's misdeeds lead that person to the evil path.

၂၄၁။ အသဇၩာယမလာ မႏၲာ၊ အႏု႒ာနမလာ ဃရာ။
မလံ ၀ဏၰႆ ေကာသဇၨံ၊ ပမာေဒါ ရကၡေတာ မလံ။

၂၄၁။ စာေပက်မ္းဂန္ အတတ္ပညာတို႔သည္ မ႐ြတ္ဖတ္ မသရဇၥၽာယ္ျခင္းလွ်င္ ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကး႐ွိကုန္၏၊ အိမ္တို႔သည္ ေၾကာင့္ၾကတစိုက္ မျပဳျပင္ျခင္းလွ်င္ ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကး႐ွိကုန္၏၊ ပ်င္းရိျခင္းသည္ အဆင္းလွပျခင္း၏ ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကး မည္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ေစာင့္ေ႐ွာက္သူ၏ ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကး မည္၏။

241. No recitation leads to the rust of Literary work of scriptures, no maintenance leads to destruction of a house, laziness leads the taint of beauty, forgetfulness leads to impurity of the guardian.

၂၄၂။ မလိတၳိယာ ဒုစၥရိတံ၊ မေစၦရံ ဒဒေတာ မလံ။
မလာ ေ၀ ပါပကာ ဓမၼာ၊ အသၼႎ ေလာေက ပရမွိ စ။

၂၄၃။ တေတာ မလာ မလတရံ၊ အ၀ိဇၨာ ပရမံ မလံ။
ဧတံ မလံ ပဟႏ႖ာန၊ နိမၼလာ ေဟာထ ဘိကၡေ၀ါ။

၂၄၂။ လင္ကိုလြန္က်ဴး၍က်င့္ျခင္းသည္ မိန္းမ၏ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကး မည္၏၊ ႏွေျမာ၀န္တိုျခင္းသည္ ေပးလွဴသူ၏ ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကး မည္၏၊ ယုတ္ည့ံေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ဤဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း ဧကန္ပ်က္စီးေၾကာင္း အညစ္အေၾကးမည္ကုန္၏

၂၄၃။ ထိုအညစ္အေၾကးတို႔ထက္ အလြန္ကဲဆံုး အညစ္အေၾကးကား အမွန္ကိုမသိမႈ အ၀ိဇၨာပင္တည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤအလြန္ကဲဆံုး အ၀ိဇၨာ အညစ္အေၾကးကို သုတ္သင္၍ အညစ္အေၾကး ကင္းေစကုန္ေလာ့။

242. Misconduct is the impurity of a woman; stinginess is the impurity of a donor. Evil things are indeed impurities in this world and the beyond.
243. But the greatest of all impurities is ignorance (Awaitzar), O Bhikkhus! Throw this away and become pure from sin.

၂၄၄။ သုဇီ၀ံ အဟိရိေကန၊ ကာကသူေရန ဓံသိနာ။
ပကၡႏၵိနာ ပဂေဗၻန၊ သံကိလိေ႒န ဇီ၀ိတံ။

၂၄၅။ ဟိရီမတာ စ ဒုဇၨီ၀ံ၊ နိစၥံ သုစိဂေ၀သိနာ။
အလီေနနာပၸဂေဗၻန၊ သုဒၶါဇီေ၀န ပႆတာ။

၂၄၄။ အ႐ွက္မ႐ွိသူသည္ ရဲတင္းေသာက်ီးႏွင့္တူသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးဂုဏ္ကို ဖ်က္စီးသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးျပဳသည္ကို မိမိျပဳသေယာင္ေဆာင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းၾကဳတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ညဴးေသာ အက်င့္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြးမႈ ျပဳေသာေၾကာင့္ အသက္ေမြးလြယ္ကူ၏။

၂၄၅။ အ႐ွက္႐ွိသူသည္္ အျမဲစင္ၾကယ္မႈကို ႐ွာသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မတြန္႔တိုသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မၾကမ္း ၾကဳတ္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင့္မသင့္ကို ေျမာ္ျမင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း အသက္ေမြးမႈျပဳေသာေၾကာင့္ အသက္ေမြးမႈ ခဲယဥ္း၏။

244. Life is easy for those who shamelessly are bold as a crow, for the impudent, for the mischief-maker, for the arrogant and insulting, for the impure.

245. Life is hard to live for the modest always seeking purity, free from clinging, and not impudent, is detached (not stingy), pure in the mode of life.

၂၄၆။ ေယာ ပါဏမတိပါေတတိ၊ မုသာ၀ါဒဥၥ ဘာသတိ။
ေလာေက အဒိႏၷမာဒိယတိ၊ ပရဒါရဥၥ ဂစၧတိ။

၂၄၇။ သုရာေမရယပါနဥၥ၊ ေယာ နေရာ အႏုယုဥၨတိ။
ဣေဓ၀ ေမေသာ ေလာကသၼႎ၊ မူလံ ခဏတိ အတၱေနာ။

၂၄၈။ ဧ၀ံ ေဘာ ပုရိသ ဇာနာဟိ၊ ပါပဓမၼာ အသညတာ။
မာ တံ ေလာေဘာ အဓေမၼာ စ၊ စိရံ ဒုကၡာယ ရႏၶယံု။

၂၄၆-၂၄၇။ ေလာက၌ အၾကင္သူသည္ သူ႔အသက္ကို သတ္၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆို၏၊ ပိုင္႐ွင္မေပးေသာ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူ၏၊ သူတစ္ပါး သားမယားကိုလည္း သြားလာ၏၊ ေသရည္ေသရက္ကိုလည္း ေသာက္စား၏၊ ထိုသူသည္ ဤဘ၀၌ပင္လွ်င္ မိမိ၏ မူလရင္း အေျခအျမစ္ကို တူးၿဖိဳဖ်က္ဆီးသည္ မည္၏။

၂၄၈။ အိုေယာက်္ား ကိုယ္စသည္ကိုေစာင့္စည္းမႈ ကင္းေ၀းသူတို႔သည္ ယုတ္ညံ့ေသာသေဘာ ႐ွိကုန္၏ဟု သိေလ ေလာ့၊ ေလာဘသည္ လည္းေကာင္း ေဒါသသည္ လည္းေကာင္း သင့္ကို ၾကာျမင့္စြာ ဆင္းရဲေစရန္ မျပဳလုပ္ပါေစလင့္။

246-247. Whoever in this world destroys life, speaks untruth, takes what is not given, and goes to another's wife, and gets drunk with intoxicants, digs up his own root right here in this world (leads to his own destruction).

248. O man! Know this; that the lack of self-control means wrongdoing. Do not let greed and wrongdoing oppress you into prolonged suffering.

၂၄၉။ ဒဒါတိ ေ၀ ယထာသဒၶံ၊ ယထာပသာဒနံ ဇေနာ။
တတၳ ေယာ စ မကၤု ဘ၀တိ၊ ပေရသံ ပါနေဘာဇေန။
န ေသာ ဒိ၀ါ ၀ါ ရတၱႎ ၀ါ၊ သမာဓိမဓိဂစၧတိ။

၂၅၀။ ယႆ ေစတံ သမုစၧိႏၷံ၊ မူလဃစၥံ သမူဟတံ။
သ ေ၀ ဒိ၀ါ ၀ါ ရတၱႎ ၀ါ၊ သမာဓိမဓိဂစၧတိ။

၂၄၉။ လူအေပါင္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ယံုၾကည္သည့္အေလ်ာက္ ၾကည္ညိဳသည့္အေလ်ာက္ ေပးကမ္း လွဴဒါန္း၏၊ စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္စသည္ကို သူတစ္ပါးတို႔ ေပးလွဴရာ၌ မ်က္ႏွာမသာသူသည္ ေန႔အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္အခါ၌ လည္းေကာင္း စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈကိုမရ။

၂၅၀။ အၾကင္သူသည္ ဤမ်က္ႏွာမသာမႈသေဘာကို အၾကြင္းမဲ့ျဖတ္၏။ အျမစ္ျပတ္ ပယ္ႏုတ္ျပီးျဖစ္၏၊ ထိုသူသည္ ေန႔အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္အခါ၌လည္းေကာင္း စိတ္၏တည္ၾကည္မႈကို ဧကန္ရ၏။

249. People make donations according to their faith: if one's thoughts are disturbed by what has given out to others, that person may not attain concentration by day and by night.

250. But when this is cut off and uprooted, then that person can attain concentration by day and by night.

၂၅၁။ နတၳိ ရာဂသေမာ အဂၢိ၊ နတၳိ ေဒါသသေမာ ဂေဟာ။
နတၳိ ေမာဟသမံ ဇာလံ၊ နတၳိ တဏွာသမာ နဒီ။

၂၅၁။ ရာဂႏွင့္တူေသာ မီးသည္မ႐ွိ၊ ေဒါသႏွင့္တူေသာ ဖမ္းယူတတ္ေသာ သတၱ၀ါသည္မ႐ွိ၊ ေမာဟႏွင့္တူေသာ ပိုက္ကြန္သည္မ႐ွိ၊ တဏွာႏွင့္တူေသာ ျမစ္သည္မ႐ွိ။

251. There is no fire like passion, no captor like anger, there is no net like illusion and there is no river like craving.

၂၅၂။ သုဒႆံ ၀ဇၨမေညသံ၊ အတၱေနာ ပန ဒုဒၵသံ။
ပေရသံ ဟိ ေသာ ၀ဇၨာနိ၊ ၾသပုနာတိ ယထာ ဘုသံ။
အတၱေနာ ပန ဆာေဒတိ၊ ကလႎ၀ ကိတ၀ါ သေဌာ။

၂၅၂။ သူတစ္ပါးတို႔၏အျပစ္ကို ျမင္လြယ္၏၊ မိမိ၏အျပစ္ကိုကား ျမင္ႏုိင္ခဲ၏၊ ထိုသူသည္ ဖြဲကိုလႊင့္သကဲ့သို႔ သူ တစ္ပါးတို႔၏ အျပစ္ကိုလႊင့္၏ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ေသာ ငွက္မုဆိုးသည္ ကိုယ္ကို သစ္႐ြက္စသည္ျဖင့္ ဖံုးလြမ္း သကဲ့သို႔ မိမိ၏ အျပစ္ကိုမူကား ဖံုးလႊမ္း၏။

252. It is easy to see the fault of others, but one's own is hard to see. One shows the faults of others like chaff winnowed in the wind, but one conceals one's own faults as a cunning bird hunter who hides under the leaves.

၂၅၃။ ပရ၀ဇၨာႏုပႆိႆ၊ နိစၥံ ဥဇၩာနသညိေနာ။
အာသ၀ါ တႆ ၀ၯုႏၲိ၊ အာရာ ေသာ အာသ၀ကၡယာ။

၂၅၃။ သူတစ္ပါး၏ အျပစ္ကို အစဥ္႐ႈလွ်က္ အျမဲမျပတ္ ကဲ့ရဲ့တတ္သူအား အာသေ၀ါတရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္၏၊ ထုိသူသည္ အာသေ၀ါကုန္ျခင္းမွ ေ၀းကြာ၏။

253. One who sees the faults of others is always ready to blame. This makes him increase of compulsions (Arthawal taya). Such one is far from extinction of compulsion.

၂၅၄။ အာကာေသ၀ ပဒံ နတၳိ၊ သမေဏာ နတၳိ ဗာဟိေရ။
ပပဥၥာဘိရတာ ပဇာ၊ နိပၸပဥၥာ တထာဂတာ။

၂၅၅။ အာကာေသ၀ပဒံ နတၳိ၊ သမေဏာ နတၳိ ဗာဟိေရ။
သခၤါရာ သႆတာ နတၳိ၊ နတၳိ ဗုဒၶါနမိဥၨိတံ။

၂၅၄။ ေကာင္းကင္၌ ေျခရာမ႐ွိ၊ သာသနာ့ျပင္ပ၌ မဂ္ရ ဖိုလ္ရ ရဟန္းမ႐ွိ၊ သတၱ၀ါတို႔သည္ သံသရာခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ တဏွာ မာန ဒိ႒ိ တရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ဘုရား႐ွင္တို႔သည္ သံသရာ ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာတရားမွ ကင္းကုန္၏။

၂၅၅။ ေကာင္းကင္၌ ေျခရာမ႐ွိ၊ သာသနာ့ျပင္ပ၌ မဂ္ရဖိုလ္ရ ရဟန္းမ႐ွိ၊ ျမဲကုန္ေသာသခၤါရ တရားတို႔သည္ မ႐ွိကုန္။ ဘုရား႐ွင္တို႔အား တုန္လႈပ္ျခင္းမ႐ွိ။

254. There is no footstep in the sky; no true monk is found outside the Buddhist Order (in Buddha's Theravada Thar tha nar), the world delights in pleasures, Buddhas have overcome from such pleasures.

255. There is no footstep in the sky; no true monk is found outside the Buddhist Order (in Buddha's Theravada Thar tha nar), no Sankhara is eternal; Buddhas have no agitation.