ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Saturday, March 17, 2012

ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး

ကခ်င္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိသည္။
(၁) ကခ်င္ Kachin(၂) တရုမ္းTaron Taron(၃) ဒေလာင္ Dalaung(၄) ဂ်ိန္းေဖာ Jinghpaw(၅) ေဂၚရီ Guari(၆) ခခူ Hkahku(၇) ဒူးလန္း Duleng(၈) မရူ (ေလာ္ေ၀ၚ) Maru (Lawgore)(9) ရ၀မ္ Rawang(၁၀) လရွီ (လခ်ိတ္) Lashi (La Chit)(၁၁) အဇီး Atsi(၁၂) လီဆူး Lisu

ကယားတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိသည္။(၁၃) ကယား Kayah(၁၄) ဇယိမ္း Zayein(၁၅) ကယန္း (ပေဒါင္) Ka-Yun (Padaung)(၁၆) ကဲ့ခို Gheko(၁၇) ေဂဘား Kebar(၁၈) ဘရဲ႕ (ကေယာ) Bre (Ka-Yaw)(၁၉) မႏုမေနာ Manu Manaw(၂၀) ယင္းတလဲ Yin Talai(၂၁) ယင္းေဘာ္ Yin Bawကရင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၁ မ်ိဳး ရွိသည္။(၂၂) ကရင္ Kayin(၂၃)ကရင္ျဖဴ Kayinpyu(၂၄) ပေလကီး Pa-Le-Chi(၂၅) မြန္ကရင္ (စာျဖဴ) Mon Kayin (Sarpyu)(၂၆) စေကာ Sgaw(၂၇) တာေလွပြား Ta-Lay-Pwa(၂၈) ပကူး Paku(၂၉) ဘြဲ Bwe(၃၀) ေမာ္ေနပြား Monnepwa(၃၁) မိုးပြား Monpwa(၃၂) ႐ွဴး (ပိုး) Shu (Pwo)

ခ်င္းတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၅၃ မ်ိဳး ရွိသည္။(၃၃) ခ်င္း (ဇိုမီး) Chin (Zomi)(၃၄) ေမ့ေထး (ကသည္း) Meithei (Kathe)(၃၅) ဆလိုင္း Saline(၃၆) ကလင္ေကာ (လူေရွ) Ka-Lin-Kaw (Lushay)(၃၇) ခမီ Khami(၃၈) အ၀ခမီ Awa Khami(၃၉) ေခါႏိုး Khawno(၄၀) ေခါင္စို Kaungso(၄၁) ေခါင္စိုင္ခ်င္း Kaung Saing Chin(၄၂) ခြာဆင္းမ္ Kwelshin(၄၃) ခြန္လီ (ဆင္) Kwangli (Sim)(၄၄) ဂန္တဲ့ (လင္တဲ) Gunte (Lyente)(၄၅) ေဂြးတဲ Gwete(၄၆) ငြန္း Ngorn(၄၇) ဆီစာန္ Zizan(၄၈) ဆင္တန္ Sentang(၄၉) ဆိုင္းဇန္ Saing Zan(၅၀) ဇာေဟာင္ Za-How(၅၁) ဇိုတံုး Zotung(၅၂) ဇိုေဖ Zo-Pe(၅၃) ဇို Zo(၅၄) ဇန္ညွပ္ Zahnyet (Zanniet)(၅၅) တေပါင္Tapong(၅၆) တီးတိန္ Tiddim (Hai-Dim)(၅၇) ေတဇန္ Tay-Zan(၅၈) တိုင္ခ်ြန္း Taishon(၅၉) သဒို Thado(၆၀) ေတာရ္ Torr(၆၁) ဒမ္ Dim(၆၂) ဒိုင္ (ယင္ဒူး) Dai (Yindu)(၆၃) နာဂ Naga(၆၄) Tanghkul(၆၅) Malin(၆၆) Panun(၆၇) Magun(၆၈) Matu(၆၉) Miram (Mara)(၇၀) Mi-er(၇၁) Mgan(၇၂) လူရွိုင္း (လူေရွ) Lushei (Lushay)(၇၃) Laymyo(၇၄) Lyente(၇၅) ေလာက္တူ Lawhtu(၇၆) လိုင္ Lai(၇၇) လိုင္ဇို Laizao(၇၈) ၀ါကင္းမ္ Wakim (Mro)(၇၉) Haulngo(၈၀) အနူး Anu(၈၁) အနန္ Anun(၈၂) Oo-Pu(၈၃) လင္းဘု Lhinbu(၈၄) အရွိုAsho (Plain)(၈၅) Rongtu

ဗမာတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိသည္။(၈၆) ဗမာ Bamar(၈၇) ထား၀ယ္ Dawei(၈၈) ၿမိတ္ Beik(၈၉) ေယာ Yaw(၉၀) ယဗိန္း Yabein(၉၁) ကဒူး Kadu(၉၂) ကနန္း Ganan(၉၃) ဆလံု Salon(၉၄) ဖြန္ Hpon

မြန္္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁ မ်ိဳး ရွိသည္။(၉၅) မြန္ Mon

ရခိုင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၇ မ်ိဳး ရွိသည္။(၉၆) ရခိုင္ Rakhine(၉၇) ကမန္လူမ်ိဳး‎ Kamein(၉၈) ခမီြး Kwe Myi(၉၉) ဒိုင္းနက္ Daingnet(၁၀၀) မရမာႀကီး Maramagyi(၁၀၁) ၿမိဳ Mro(၁၀၂) သက္ Thet

ရွမ္းတြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၃၃ မ်ိဳး ရွိသည္။(၁၀၃) ရွမ္း Shan(၁၀၄) ယြန္း (ေလာ) Yun (Lao)(၁၀၅) ကြီ Kwi(၁၀၆) ဖ်င္ Pyin(၁၀၇) ေယာင္ Yao(၁၀၈) ဓေနာ Danaw(၁၀၉) ပေလး Pale(၁၁၀) အင္ Eng(၁၁၁) စံု Son(၁၁၂) ခမူ Khamu(၁၁၃) ေကာ္ (အခါ အီေကာ) Kaw (Akha-E-Kaw)(၁၁၄) ကိုးကန္႔ Kokant(၁၁၅) ခႏၲီးရွမ္း Khamti Shan(၁၁၆) ဂံုရွမ္း Hkun(၁၁၇) ေတာင္ရိုး Taungyo(၁၁၈) ဓနု Danu(၁၁၉) ပေလာင္ Palaung(၁၂၀) ေျမာင္ဇီး Man Zi(၁၂၁) ယင္းက်ား Yin Kya(၁၂၂) ယင္းနက္ Yin Net(၁၂၃) ရွမ္းကေလး Shan Gale(၁၂၄) ရွမ္းႀကီး Shan Gyi(၁၂၅) လားဟူ Lahu(၁၂၆) အင္းသား Intha(၁၂၇) အိုက္ဆြယ္ Eik-swair(၁၂၈) ပအို၀္း Pa-O(၁၂၉) တိုင္းလြယ္ Tai-Loi(၁၃၀) တိုင္းလ်မ္ Tai-Lem(၁၃၁) တိုင္းလံု Tai-Lon(၁၃၂) တိုင္းေလ့ Tai-Lay(၁၃၃) မိုင္းသာ Maingtha(၁၃၄) ေမာရွမ္း Maw Shan(၁၃၅)၀ Wa

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းလူမ်ိဳး အျပားကို ဆိုလိုသည္။ ဤ၌ ေရွးေဟာင္းရာဇ၀င္လာ ဆိတ္သုဥ္းေလျပီးေသာ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ေပၚ စာအုပ္စာတမ္း မွတ္သားခ်က္တို႔တြင္ ပါ၀င္ေတြ႕ရွိရေသာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုပါ ေရတြက္ေဖၚျပလိုက္ေသာ္လည္း မ်ားစြာ က်န္ရွိေပေသး၏။
(၁) ခ်င္းလူမ်ိဳး-ေျမာက္ပိုင္းခ်င္းမ်ားကား ခ်င္းေတာင္ႏွင့္ အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္၌ ေနၾက၍ အလယ္ပိုင္းခ်င္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ်င္းတို႔ကား ပခုကၠဴ, စစ္ေတြခ႐ိုင္, ခ်င္းေတာင္ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ရွိ ေတာင္တန္းတခို၌ ေနထိုင္ၾက၏၊ ခ်င္းမ်ိဳးကြဲ မ်ားစြာရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရေသးသည္၊(၂) ကမိ လူမ်ိဳးႏွင့္၊(၃) ၿမိဳလူမ်ိဳး- ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေနၾကသည္၊(၄) ကဒူး လူမ်ိဳး- ကသာႏွင့္အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ(ျမန္မာျပည္) အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္ တေလွ်ာက္၌ ေနၾကသည္၊(၅) ကခ်င္ လူမ်ိဳး- အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ဖက္ အက်ဆံုးေသာ အရပ္တို႔၌ ေနၾကသည္၊(၆) မ႐ူ လူမ်ိဳး၊(၇) လရွီ လူမ်ိဳး၊(၈) ဇီ လူမ်ိဳး- ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ဖက္စြန္း ျမစ္ၾကီးနားခ႐ိုင္ႏွင့္ အျခားခ႐ိုင္ မ်ား၌ ေနၾကသည္၊(၉) လီေရွာ သို႕မဟုတ္ လိေဆာ လူမ်ိဳး- သံလြင္ေတာင္ျခား, ေရႊလီႏွင့္ ဧရာ၀တီအတြင္းရွိ ေတာင္မ်ား, အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္စြန္း၌ ေနၾက၏၊(၁၀) လားဟူ သို႔မဟုတ္ မုဆိုးလူမ်ိဳး၊(၁၁) နန္း သို႕မဟုတ္ ရ၀င္းလူမ်ိဳး- ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ေနထိုင္ၾကသည္၊(၁၂) ေကာ သို႔မဟုတ္ အခ လူမ်ိဳး- က်ိဳင္းတံုႏွင့္မဲေခါင္နယ္ အေရွ႕ဖက္ နယ္တေလွ်ာက္၌ ေနၾကသည္၊(၁၃) ပေလာင္ လူမ်ိဳး- ရွမ္းျပည္ႏွင့္မိုးကုတ္နယ္တေလွ်ာက္၌ေနၾကသည္၊(၁၄) ရီယန္း လူမ်ိဳး- ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္၌ေနၾကသည္၊(၁၅) ၀ လူမ်ိဳး- ရွမ္းျပည္နယ္၏ အေရွ႕ပိုင္း တ႐ုပ္ျပည္နယ္ျခားအနီး၌ေနထိုင္ၾကသည္၊(၁၆) ကရင္ လူမ်ိဳး- ေအာက္ဗမာျပည္၏ အေရွ႕ဖက္, ေတာင္ဖက္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တေလွ်ာက္၌ ေနထိုင္ၾကသည္၊ ၄င္းတို႔လည္း မ်ိဳးျပားမ်ားစြာရွိေသး၏၊(၁၇) ပအိုဝ့္ သို႔မဟုတ္ ေတာင္သူ လူမ်ိဳး- ေအာက္ျမန္မာျပည္သထံုခ႐ိုင္ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္၊(၁၈) ဆလံု လူမ်ိဳး- ျမိတ္ကြ်န္းစု၌ေနၾကသည္၊(၁၉) ကယား သို႔မဟုတ္ ကရင္နီ လူမ်ိဳး- ကယားျပည္နယ္၌ေနၾကသည္၊(၂၀) ရွမ္း လူမ်ိဳး၊(၂၁) မိုင္းသာ လူမ်ိဳး၊(၂၂) ဒရယ္ လူမ်ိဳး၊(၂၃) ရခိုင္ လူမ်ိဳး- ရခိုင္တိုင္းနယ္၌ေနၾကသည္၊(၂၄) ဗမာ ၊(၂၅) ထား၀ယ္ လူမ်ိဳး- တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတေလွ်ာက္၌ေနၾကသည္၊(၂၆) ေယာလူမ်ိဳး- ပခုကၠဴခ႐ိုင္ အေနာက္ေျမာက္ရွိ ေယာနယ္ တေလွ်ာက္၊(၂၇) ဒႏု လူမ်ိဳး၊(၂၈) ေကြ သို႔မဟုတ္ ယပိန္း, ဇပိန္း လူမ်ိဳး၊(၂၉) ဖုန္ လူမ်ိဳး၊(၃၀) အင္းသား လူမ်ိဳး၊(၃၁) ေတာင္႐ိုး လူမ်ိဳး၊(၃၂) ဒိုင္နက္ လူမ်ိဳး၊(၃၃) ပေဒါင္း လူမ်ိဳး- ျမန္မာဆက္မ်ား၊ အမ်ားအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္တန္းတေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္ၾကသည္၊(၃၄) မြန္ လူမ်ိဳး၊(၃၅) ကမု လူမ်ိဳး၊(၃၆) ယအို လူမ်ိဳး၊(၃၇) မိအို လူမ်ိဳး၊(၃၈) ဒေနာ လူမ်ိဳး- မြန္ ခမာဆက္ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ေနၾကသည္၊(၃၉) နာဂ လူမ်ိဳး-နာဂေတာင္တေလွ်ာက္၊(၄၀) ကုကီ လူမ်ိဳး၊(၄၁) ကသည္း လူမ်ိဳး၊(၄၂) ထမန္ လူမ်ိဳး- အထက္ခ်င္းတြင္းနယ္ ေတာင္႐ိုး ေတာင္ၾကားတို႔၌ေနၾကသည္၊(၄၃) ဂ်င္းေဖါ သို႔မဟုတ္ သိန္းေဖာ လူမ်ိဳး၊(၄၄) ခမင္ လူမ်ိဳး၊(၄၅) ခႏုန္ လူမ်ိဳး- ကခ်င္ျပည္နယ္၌ေနၾကသည္၊(၄၆) ေခါင္းတို လူမ်ိဳး- ေတာင္တန္းနယ္သားမ်ား၊(၄၇) ပ်ဴလူမ်ိဳး၊(၄၈) ကမ္းယံ လူမ်ိဳး၊(၄၉) သက္ လူမ်ိဳး- ေရွးေဟာင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား။(၅၀) ကမန္လူမ်ိဳး ၊ ရခို္င္လူမ်ိဳး စုထဲတြင္ပါဝင္သည္။ [1]

[ျပင္ဆင္ရန္​] ရည္ညႊန္းကိုးကား↑ သုေတသနသရုပ္ျပအဘိဓာန္က်မ္းျပဳ ဖ်ာပံုတိုက္သစ္ဆရာေတာ္ (၂၀၀၇ တည္းျဖတ္ျခင္း)No comments:

Post a Comment