ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, March 14, 2011

sound and alarm

Considering insufficiency,
As adequacy;
Try to be adjust,
The time is less to waver;
Marching your deeds;
Challenge the world,
With your deeds;
Enjoying in the battle;
Face the presence,
While competing the future;
Proceed with smile,
Even if you fail, then,
Strain ears again,
for the sound of challenge.
VeluNo comments:

Post a Comment