ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, March 20, 2011

ကမၻာ့နိယာမ

အမုန္းတရားကုိ
အမုန္းတရားျဖင့္
တုန္႕ျပန္၍
ဘယ္ေတာ့မွမေၾကေအးႏုိင္...။
အမုန္းတရားကုိ
ေမတၱာတရားျဖင့္သာေျပေပ်ာက္ေစႏုိင္သည္။
ဤသည္မွာမေဖာက္မျပန္မွန္ကန္ေသာကမၻာ့နိယာမျဖစ္သည္။

Hatred never ceases through hatred
at any time.
but, Hatred ceases through loving-kindness.
This is an unalterable law.
dhamma pada

No comments:

Post a Comment