ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, March 22, 2011

ပဌာန္း(၂၄)ပစၥည္းရုပ္ပုံႏွင့္တကြရွင္းလင္းခ်က္

၁။ ေဟတု ပစၥေယာ
၂။ အာရမၼဏ ပစၥေယာ
၃။ အဓိပတိ ပစၥေယာ
၄။ အနႏၲရ ပစၥေယာ

၅။ သမနႏၲရ ပစၥေယာ
၆။ သဟဇာတ ပစၥေယာ
၇။ အညမည ပစၥေယာ
၈။ နိႆယ ပစၥေယာ
၉။ ဥပနိႆယ ပစၥေယာ
၁၀။ ပုေရဇာတ ပစၥေယာ

၁၁။ ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ
၁၂။ အာေသဝန ပစၥေယာ
၁၃။ ကမၼ ပစၥေယာ
၁၄။ ဝိပါက ပစၥေယာ
၁၅။ အာဟာရ ပစၥေယာ
၁၆။ ဣၿႏၵိယ ပစၥေယာ

၁၇။ စ်ာန ပစၥေယာ
၁၈။ မဂၢ ပစၥေယာ
၁၉။ သမၸယုတၱ ပစၥေယာ
၂၀။ ဝိပယုတၱ ပစၥေယာ
၂၁။ အတၲိ ပစၥေယာ
၂၂။ နတၲိ ပစၥေယာ

၂၃။ ဝိဂတ ပစၥေယာ
၂၄။ အဝိဂတ ပစၥေယာ

1 comment: