ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Sunday, March 27, 2011

အေျခခံငါးပါးသီလ သိမွတ္ဖြယ္ရာ

                 ဗုဒၶဘာသာတိုင္း မသိမၿဖစ္ သိထိုက္ေသာ
           ၾသကာသ ကန္ေတာ့ပံုႏွင့္ ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ၿခင္း

ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ
အၿပစ္တို႕ကို ေၿပာက္ပါေစၿခင္းအက်ိဳးငွာ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ၾကိမ္
သံုးၾကိမ္ေၿမာက္ေအာင္ ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာၿမတ္သံုးပါး
 ( မိဘ ဆရာသမား တိုအား ) တို႕ကို အရိုအေသ အေလးအၿမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုး
ပူေဇာ္ ဖူးေၿမာ္မွန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါ ကပ္သံုးပါ ရပ္ၿပစ္ရွစ္ ရန္သူမ်ိဳး
ငါးပါး ဝိပတၱိတရားေလးပါ ဗ်ႆနတရားငါးပါတို႕မွ အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္
ၿဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္ၿမတ္ကို ရပါလို၏အရွင္ဘုရား ။

ၾသကာသ      ကန္ေတာ့ပါရေစ ။
ကာယက      ပါဏာတိပါတာ သူတစ္ပါအသက္ကို သတ္ၿဖတ္ၿခင္း ။
                  အဒိႏၷာဒါနာ ပိုင္ရွင္သည္ ကိုယ္နုတ္ၿဖင့္မေပးေသာ ဥစၥာကိုခိုးယူၿခင္း ။
                  ကာေမသုမိစၦာစာရ သူတစ္ပါးအိမ္ရာကို ဖ်က္ဆီးၿခင္း ။
                  တည္းဟူေသာ ကာယကံ သံုးပါး ။

ဝစီကံ          မုသာဝါဒါ မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေၿပာဆိုၿခင္း ။
                  ပိသုဏဝါစာ ကုန္တိုက္ေသာစကား ေၿပာဆိုၿခင္း ။
                ဖလုသဝါစာ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းစိုင္းေသာ စကားကို ေၿပာဆို(ဆဲ)ၿခင္း ။
                သမၹပၸလာပဝါစာ အက်ိဳးမရွိေသာစကားကို (အတင္ေၿပာ) ၿခင္း ။
                တည္းဟူေသာ ဝစီကံ ေလးပါး ။

မေနာကံ     အဘိဇၨာ သူတစ္ပါးပစၥည္းကို မတရားသၿဖင့္ ရလိုမွဳ႕ႏွင္ ၾကံစည္ၿခင္း ။
                ဗ်ာပါဒ သူတစ္ပါးခ်မ္းသာမွဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ၿဖစ္ၿခင္း ။
                မိစၦာဒိ႒ိ မွားယြင္းေသာ အယူ အၾကံ ရွိၿခင္း ။
                တည္းဟူေသာ မေနာကံ ေလးပါး ။

သဗၺေဒါသ ကာယကံသံုးပါ ဝစီကံေလးပါ မေနာကံသံုး ( ဒုစရိုက္တရား ၁၀ ပါး )
တို႕ၿဖင့္ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ ေက်းဇူးရွိသူ အားလံုးတို႕အား
ကံ တစ္ပါးပါးၿဖင့္ ၿပစ္မွားခဲ့သည္ရွိေသာ္ အၿပစ္ေၾကေၿပာက္ေအာင္ ကန္ေတာ့ၿခင္း ။
                                     
 ဆုေတာင္းၿခင္း

အပါယ္ေလးပါး   ၁ ။ငရဲ ၂။တိရစၦာန္ ၃ ။ၿဗိတၱာ ၄။ အသူရကာယ္ အပါယ္ေလးပါး
ကပ္သံုးပါ       သတၱႏၱရ ကပၸ တုတ္ ဓာ ေသနတ္ လက္နက္မ်ိဳးစံုၿဖင့္ေသရၿခင္း ။
                   ေရာဂႏၱရ ကပၸ ေရာဂါ ေဘးဆိုးဆိုက္ကပ္၍ ေသရၿခင္း ။
                    ဒုဗၻိကၡႏၱရ ကပၸ အစားအေသာက္ ၿပတ္လတ္ေသာ အငတ္ေဘးၿဖင့္
                                        ေသရၿခင္း ။
                      တည္းဟူေသာ ကပ္သံုးပါ ။

ရပ္ၿပစ္ရွစ္ပါး     ဘုရားပြင့္သည့္အခါမဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္းၿဖစ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ
                    တရားနာယူခြင့္မရနိုင္ေသာ ၁ ။ ငရဲ ၂ ။တိရစၦာန္ ၃ ။ ၿပိတၱာ
                   ၄ ။  စိတ္သာရွိ၍ ကိုယ္( ရုပ္တရား ) မရွိေသာ အသညသတ္ၿဗဟၼာ
                        ရုပ္သာရွိ၍ နာမ္ ( စိတ္ )မရွိေသာ အရူပၿဗဟၼာ
                    ၅ ။ အစြန္႕အဖ်ားအသိဉာဏ္ကင္းေသာ လူရိုင္တို႕ေနထိုင္ရာ အရပ္
                    ၆ ။ ဘုရားပြင့္ဆဲကာလ အယူမွာေသာ မိစၦာဒိ႒ိ
                    ၇ ။ ဘုရားပြင့္ဆဲကာလ တရားနာနိုင္ခြင့္ ဉာဏ္အရည္အေသြးမရွိသူ
                    ၈ ။ တတ္သိနားလည္ေလာက္ေသာ ဉာဏ္ရွိေသာ္လည္း
                        ဘုရားမပြင့္ေသာကာလ၌ လူၿဖစ္ရၿခင္း
                          တည္းဟူေသာ လူမၿဖစ္ထိုက္ေသာ အရပ္ရွစ္ပါး ။

ရန္သုမ်ိဳးငါးပါး   ၁ ။ ေရ ၂ ။ မီး ၃ ။ မင္းဆိုး ၄ ။ ခိုးသူ ၅ ။ အေမြခံ သားဆိုး သၼီးဆိုး

ဝိပတၱိတရားေလးပါး ကာလဝိပတၱိ    မင္းဆိုး မင္းယုတ္အုပ္စိုးေသာကာလ ။
                          ဂတိဝိပတၱိ       အပါယ္ေလးပါ၌ ၿဖစ္ရၿခင္းဟူေသာ ဂတိ ။
                          ဥပတိဝိပတၱိ     ရုပ္အဆင္းအဂၤါခ်ိဳ႕တ့ဲၿခင္း ။
                           ပေယာဂဝိပတၱိ အသိ အလိမၼာ ဉာဏ္ပညာ မရွိပဲ
                                               ၿပဳ႕မူ ေၿပာဆို ၾကံစည္ၿခင္း ။


ဗ်ႆနတရားငါးပါး  ဉာတိဗ်ႆ        ေရႊမ်ိဳး၏ ပ်က္စီးၿခင္း ။
                          ေဘာဂဗ်ႆန    စည္းစိမ္ ဥစၥာပ်က္စီးၿခင္း ။
                          ေရာဂါဗ်ႆန      အနာေရာဂါ ၿဖစ္ၿခင္း ။
                          ဒိ႒ိဗ်ႆန         မွားယြင္းေသာ မိစၦာ ဒိ႒ိအယူကို ယူမိၿခင္း ။
                          သီလဗ်ႆန      ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ၿခင္း ။

မဂ္တရား      ၁ ။ ေသာတာပတၱိမဂ္  ၂ ။ သကဒါကာမိမဂ္  ၃ ။ အနာဂါမိမဂ္      
                  ၄ ။ အရဟတၱမဂ္ ။

ဖိုလ္တရား     ၁ ။ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ ၂ ။ သကဒါကာမိဖိုလ္ ၃ ။ အနာဂါမိဖိုလ္
                   ၄ ။ အရဟတၱဖိုလ္ ။

နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ   ဘဝၿပန္ၿဖစ္စရာ ကိုယ္ခႏၶာခ်ဳပ္ၿပတ္ၿငိမ္းၿပီး၍ ခႏၶာအသစ္ ၿပန္မၿဖစ္
                    ေတာ့ၿခင္း ။
                    ယၡဳဘဝ ခ်ဳပ္ၿပတ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ ဘဝတစ္ဖန္ၿပန္မၿဖစ္ေတာ့
                     သည့္အတြက္ ေသၿခင္းတရား မရွိၿခင္း ။
                     ဘဝခႏၶာ ( ရုပ္ နာမ္ ) မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ဒုကၡ ( ဆင္းရဲ ) သုခ
                     ( ခ်မ္းသာ ) မခံစားရေတာ့ၿခင္း ( ဒုကၡ သုခ အေပါင္းမွ ကင္းေဝၿခင္း )                   ငါးပါးသီလ ေဆာက္တည္ၿခင္း
     အဟံဘေႏၱ တိသရေဏနသဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ အႏုဂၢဟံကတြာ
                               သီလံေဒထ ေမ ဘေႏၱ ။
အရွင္ၿမတ္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ( တပည့္ေတာ္မ ) သည္ သရဏဂံု သံုးပါးႏွင့္ အတူ
တကြ ငါးပါးေသာ သီလေတာ္ၿမတ္ကို ခံယူလိုပါ၏( ေတာင္းပါ၏ ) အရွင္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ ( တပည့္ေတာ္မ ) အား ခ်ီးေၿမာက္ေသာအားၿဖင့္ သရဏဂံု သံုပါးႏွင့္
အတူတကြ ငါးပါေသာ သီလေတာ္ၿမတ္ကို ခ်ီးေၿမာက္ေတာ္မူပါ အရွင္ၿမတ္ဘုရား ။

                               ယမဟံ ဝဒါမိ တံ ဝေဒထ ။
 ေအကြယ္ သရဏဂံု သံုးပါးႏွင့္ ငါးပါသီလကို ေပးပါ့မယ္ ငါဆိုသလိုက္ဆိုေပါ့ ။
  
အာမ ဘေႏၱ ။ ( ပါအရွင္ဘုရား )   မွန္ပါဘုရား တပည့္ေတာ္လိုက္ဆိုပါ့မယ္
                                                             အရွင္ဘုရား ။

              နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။
အရဟေတာ ၊ လူမင္း နတ္မင္း ၿဗဟၼာမင္းတို႕၏ ဝတ္ဆင္ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္အထူးကို
ခံေတာ္မူထိုက္ေပထေသာ ။ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ၊ ခပ္သိမ္းေသာ တရာတာ္တို႕ကို
ၾကိဳးစားအားထုပ္၍ မေဖါက္မၿပန္ ကိုေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူၿပီးထေသာ ။ တႆ-
ဘဂဝေတာ ၊ ထိုေရႊဘုန္းေတာ္သခင္ ရွင္ေတာ္ၿမတ္ဘုရားကို ။ အဟံ ၊ တပည့္ေတာ္
( တပည့္ေတာ္မ )သည္ ။ နေမာ ၊ ရိုေသၿမတ္နိုး လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား ။

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ၊       ၿမတ္စြာဘုရားကို အသက္ထက္ဆံုး ဆည္းကပ္
                               ကိုးကြယ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။
ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ ၊       တရားေတာ္ၿမတ္ကို အသက္ထက္ဆံုး ဆည္းကပ္
                               ကိုးကြယ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။
သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ     သံဃာေတာ္အရွင္ၿမတ္မ်ားကို အသက္ထက္ဆံုး
                               ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား ။

တိသရဏ ဂမနံ ပရိပုဏၰံ        သရဏဂံု သံုးပါကို အၿမဲ ဆည္းကပ္ၿပီးေနပါကြယ္
အာမ ဘေႏၱ ။ ( ပါအရွင္ဘုရား ) မွန္ပါဘုရား တပည့္ေတာ္ အၿမဲတမ္း
                                        ဆည္းကပ္ၿပီးေနပါမည္  အရွင္ဘုရား

                         ငါးပါသီလ
                 ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
သူတစ္ပါးအသက္ကို ဉာဥ္ဆဲ သတ္ၿဖတ္ၿခင္းမွ တပည့္ေတာ္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ ။
                   အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
ပိုင္ရွင္သည္ မေပးေသာ သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကို ခိုးယူၿခင္းမွ တပည့္ေတာ္ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္
               ကာေမသု မိစၦာစာရာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
  သူတစ္ပါး၏ အိမ္ရာကို ေဖါက္ၿပာ ဖ်က္ဆီးၿခင္းမွ တပည့္ေတာ္ ေရွင္ၾကဥ္ပါမည္ ။
                      မုသာဝါသာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေၿပာဆို၍ လိမ္လည္ လည့္ပတ္ၿခင္းမွ တပည့္ေတာ္
                                           ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ ။
               သူရာေမရယ မစၥပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ။
ေသရည္ အရက္ ဘိန္း ကေဇာ္ ေဆးမုန္႕ တို႕ကို ေသာက္စား နွမ္း ရႈ မူး ရစ္ၿခင္းမွ
                                တပည့္ေတာ္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္ ။

ဣမာနိ တိသရေဏနသဟ ပဥၥဂၤသီလံ ဓမၼံ သာဓုကံကတြာဓမၼာအပၸမာေဒနသမၺာေဒထ
                     ဒီ သရဏဂံု သံုးပါးကို အၿမဲဆည္းကပ္ေနထိုင္ၿပီး
ငါးပါေသာ က်င့္ဖြယ္ကို ေကာင္းစြာေစာင္ထိန္းလ်က္ အၿမဲသတိႏွင့္ မေမ့ မေလွ်ာ့
                                            ေနထိုင္ၾက ။
   အာမ ဘေႏၱ ။ ( ပါအရွင္ဘုရား )  မွန္ဘုရား တပည့္ေတာ္ ေနခိုင္ပါ့မယ္ ။

ၾကက္ေသြးေရာင္ၿဖင့္ ၿပထားေသာ စကာလံုးမ်ားကို တစ္ေယာက္တည္း ဘုရားေရွ႕
                                    သီလယူလွ်င္ ဆိုစရာမလိုပါ


                              အမွ်ေဝ

ဤသို႕ၿပဳ႕ရ  ၿမတ္ပုညေၾကာင့္ ၾကီးထၿမင့္ေခါင္ ၿမင့္မိုရ္ေတာင္ဟု မကၾကဴးသား
ေက်းဇူးအရွင္ ေမြးမိခင္ႏွင့္္ ဖခင္ဆရာ ဉာတကာႏွင့္ ဆရာသမား ဘိုးဘြားကစ
ယမရာဇာ ေဒဝါယကၡ ဣႏၵဘုမၼာ အာကာသနတ္ အထူးမွတ္၍မၿပတ္ပုည
                       ကုသလကို ရၾကပါေစ အမွ်ေဝ၏ ၊
     မေသြနိစၥ ဤကာယကို ေစာင့္ထားေပးတတ္ ကိုေစာင့္နတ္လည္း
                        မလတ္ေစရ ေပးေဝငွ၏ ၊
            ထိုကုသလ ၿမတ္ပညကို အမွ်ရၾကသည္ ၿဖစ္ေစေသာ္
    ဝသုႏၵေရ ဤေၿမဗႏၶဳ သီလာထုလည္း သက္ေသအမွဳ တည္ေစေသာ္
   အမွ်…အမွ်…အမွ်…ယူေသာ္မူၾကပါကုန္ေလာ…သာဓု…သာဓု…သာဓု ။
   အမွ်…အမွ…်အမွ်…ယူေသာ္မူၾကပါကုန္ေလာ…သာဓု…သာဓု…သာဓု ။
   အမွ်…အမွ်…အမွ်…ယူေသာ္မူၾကပါကုန္ေလာ…သာဓု…သာဓု…သာဓု ။


                    

No comments:

Post a Comment