ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Wednesday, March 9, 2011

သိမွတ္ဖြယ္ရာႏုိးေဆာ္လႊာ

လုမၺိနီသာေမာ၊အင္ၾကင္းေတာကား
ရွင္ေစာျမတ္စြာ၊ဖြားျမင္ရာတည့္။

ဗုဒၶဂယာ၊ေျမမဟာကား
မ်ားစြာဗုဒၶ၊ပြင့္ဌာနတည့္။

မိဂဒါ၀ုန္၊ေတာရဂုံကား
သုံးဘုံလူဘ၊ဓမၼစၾကာ၊ေဟာခဲ့ရာတည့္။

ကုသိနာရုံ၊ေတာရိပ္ျမဳံကား
ခုိလႈံနိဗၺာန္၊၀င္စံခဲ့ရာ၊ရပ္ေဒသတည့္။

ဖြား ပြင့္ ေဟာ စံ  ၊ေလးတန္ေဒသ
ဖူးေျမာ္ၾက၍၊ရကသံေ၀
ခႏၶာေၾကြက၊လူ႕ျပည္နတ္ရြာ
လားမည္သာဟု၊ျမတ္စြာဗုဒၶ
ေဟာေဖာ္ျပသည္၊
သြားၾကဖူးၾက၊ေလးဌာန။
ပြားၾကယူၾကသံေ၀က။
အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ...။

No comments:

Post a Comment