ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, March 22, 2011

Ego

we grow up under the influence of ego
in this world.
when we thought
everything with ego,
our intellect was changed.
when we did with ego,
everything was fault.
To be right of thinking and doings,
we should set aside our ego behind us.
Create the new outlook
and let light with honest heart 
for this world.

No comments:

Post a Comment