ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Saturday, March 3, 2012

၀ စာေပသုတမွတ္ဖြယ္

1


LAWG (1)

GAOX NGHOX

Gaox nghox māwh si niag nēx nham: son kawn: pui, gaox

nghox māwh pa ih ex kawn: pui ku ngāix ku sawm:, māwh pa

ceei: ex ju tix son sang im: ex piang hak tiex heue.

Ex kawn: pui phan: gaox nghox ang:koe: ang:

ex chix klawd tix māwh sim: im: tix māwh

pui heue. lheu: khaing: in: son kīh ih mau cai:

ex kawn: peeng nang: tix cōh māwh mau

cai: tai pak tix, exkawn: vax ang: ex hiex

tawng tix yūh laih lai awm: pui tang ceu, kraung ceep mau cai:

ex du ngie piang gaox nghox tix yieh son 90% son khaing: heue.

Māwh kheu: nin: gaox nghox māwh pa kied ting buan: son:,

son ex yūh nin: ex caw tix sau: riang sau: rao tix sum: van: gaox

nghox ku kaux . lheu: khaing: an: ex kawn peeng lig ia: law

brung ih moik, ih kam: nghox, ka: sivoe in: dīx, ex shiao: krak

moi teem: tix yūh kaing jhaw:, ang: tawng tix chix shiao

ngau(phon:) sau: kawx riang tix mie ding kawx, ca: māwh ngie

uik riang nai: kaing ang: yāox tix pon to:dee keung: ex tix pon

heue. can kawn: pui ot piang gawng piang lua pa ang: koe: ping

nyia cu: yi: pau dēuh rhawm: tix ka bāux yam prāix klawng:, jao

in: si ngaung kaing saing:nghox pa yūh ex, ex sum: nai: grai:

riang ka:tix mie nyao heue.

Ih riang jung pui mai: krak, krax haok krax huan:, ang: koe:

heue.

Ex kawn: pui pa ot piang gawng piang lua, phan: ex van:

kawn: nghox dee yawm phan: ang: koe: tix khix plak, tom: hoek

ra: khix ang: chix tix sum: heue. phan: kawn: nghox ang: hoek

khix sigāix tix, nghox pa sum: ex an: ang: sok tang: heue. yam

an: phan: sum: simie nghox (1) glawm: pau pon nghox (15)

glawm: tom: hoek (20) glawm:, yam in: pui pa koe: ping nyia cu:

2

yi:shiao cag thai:, mai: tawng tix chix shiao ngau phon: ku ceu

ku cawng, nghox pon pui kied daing: nie haok nie huan: jao

tawng pui tix sau: ngau phon: ku ceu ku cawng, mhawm:

gawng:, mhawm: plix mai: mhawm: lhax heue.

Phan: uik simie (1) glawm: pui pon to: (100)glawm: heue.

Māwh kheu: nin: son ang: riang rao ex nai: nawk, ex caw tix

hawt daux krax pa thong: bong: pa jhi: cub caw plak sum: van:

son ngaox heue.

Gaox nghox doh yūh krax

Brax kua: kaoh khaing: gaox

Gaox ang: koe: awm: kawn: doe.

Koe: gaox sawm: awm: simiang.

Paw tik paw prah sum: nghox khawx.

Tawx dee mawx pui awx dee an:.

LAWG (2)

GRAWNG EEI: IA:

Ia: māwh to: sat pa eei: kawn:

pui ka tix ceu. ia: jiet chix tawng

bawg yam awm: ex kawn: pui,

yam ang: nari nyiang koe: dīx,

kawn: pui krox tix mhong: yam

ux ia:, voe bīh riang prāix, ia: ux

3-4 bawg, khaix an: prāix tom:

tag riang heue.

Ia: tix ngāix ux (4)bawg, ia:

peeng ex kix māwh cao: so: tix

kaoh, ex peeng tix ih nēx, ih

tom: kix, phan: māwh ia: koe:

ra: ceu, tix ceu māwh pa chix num tom: cao: tix, ra: ceu māwh ia:

3

tom: bhaung: heue. ia: kied koe: buan: son, son pui saux ngia,

pui saux, pui pa ang: kub nēx nham: phan: yāox tix cao ih nēx ia:

tom: ia: kix phai: deeih nēx nham:, phai: kluing, phai: koe: riang

rao, kheu yāox tix ih nēx ia: heue.

Ia: ang: deuk ngie ih nēx kawn peeng tix cōh cao: ia: mai:

tom: kix, ex kawn: pui, kawn yūh taoh yūh sawm: shiang:,

sawm: mau ka tix blah heue. phan: ex sang yūh krax lu krax tan,

ex jāh tix shiao ia: si voe. ia: māwh nēx pa yie tix rhaoh son ex

kawn: pui heue.

Sau: riang eei: ia:, saux yha: māwh ia:.

Kia: saux, taux lhaux plaux ka ia:

Hoek nyo, po: sim:, to: liag ia:

Jhawm: nyawm rawm: ia: lheu: khaing: sia:

Kia: saux, kia: yha: vīex phak ia:.

Hot cha: eei: ih ia: dia yūh ot.

LAWG 3.

SIMIANG PA MHAWM: RHAWM:

Dīx dīx koe: simiang ting tix

kaux ang: sa: gut sa: kheem:,

yax yeen, map nai: tix ih kawn:

rai peu sin: tix heue. si diex

pui yūh tix ih kaing jhaw:,

yūh tix kub sawm: nyawm ot

ku kaux daux pui paw tang:

lox six yox moing, khaing:

pāox tix, bre tix yūh sa: tixka pa ih nai: cai:

haoh, si: diex gau pui yūh nin: heue.

An: tix ngāix nawh yūh tix awm: peu sin: mai: laig laih, son

sang tawng grawng kraung ceep eep sawm: pui daux hak tiex

giex kuang: tix heue. Simiang an: ceep kraung pa cāox pa hoik

4

griah, mai: chawk tix liag man: luat man: pre pa kied ting ngāwh

ting jum, pui cao: cōh kraung an: yāox kraung ceep nawh mai:ah

nin: ka simiang an: “hu: hu:”maung māix pui yūh nin: ang: doh

dud tix pon liag ceu kraung ting ngāwh ting jum yūh nin: ah nan:

ka simiang an:, mai: grheu simiang an: to: heue.

Tax simaing an: ang: nye: ang: nyux, nawh nyīah khawm: ah tix

nin: “mhawm: mhawm: aux lawk ing: heue.

Nawh hoek ka tang: kaux pa cōh nang: kraung ngāwh, kraung

pa ting jum awm: pui an: phao:voe nux heue, pui an: ah nin: ceu

kraung in: phan: ang: māwh ceu laux simiang mai: pui pa mag

mi khri: mau, ang: pon liag, kheu caw kraung pa ting ngāwh ting

Jum, māwh kheu: nin: māix hu: tang: dah sawg māix liag pa yie

ngāwh ceeix awx.

Tax simiang an: pawk lox cao: cōh kraung an: ah nin: lāoh lie

ting buan: son: ka lox krai māix ka aux, aux ing: ha: awx.

Si nax ra: loe: ngāix si: miang an: kok simiang ot greem: tix

krai lao kix mhong: pa hoik yāox tix, mai: sidiex ka kix awm: in:

plak greem:.

Rawm: loh diang simiang thai: cao:.

Paw nīeh ka pui hot, paw cot ka pui saux.

Paw nyiah ka mi, paw khi ka hot.

Paw nīeh ka kawn: doe:, paw rhoe: ka pui loeg.

Rāuh te pui tom: krox puing: klang:, lang: rhawm:.

Pui tom: mhawm: prawng prāix.

Pui ting tu, pu rhawm: ang: lang ju.

Lox in: een: ka niex praix daux rhawm: pex ku kaux awx.

5

LAWG 4

RĒEH TAWNG BUAN: SON:

Dīx dīx koe: lien: tix kaux yam

hu: laig laih, nawh yāox cao:

cōh kawn: rēeh tix mu: mai:

liag kawn: rēeh an: heue.

Yam hoek lien: an: daux nyiiex

tix, nawh sau:kawn: rēeh daux

ngoi, kawn: rēeh an: ting tix ngāix

khaing: tix ngāix, lien: an: kied

daox deng: ka, pie daux alīah

singāix, ting huan: sidu pon ba: ex kawn: pui heue. Lien: an:

jhak ka rēeh, nawh kied cee rhawm: ka yāox tix mai: hu: ploi:

rēeh an: daux klawng: ting heue.

Viang nawh kied moh kawx rēeh an:, dee sidāh nawh ploi:

ka rēeh heue.

Ang: lai awt rheung glang: mawx tix naing tāoh daux hak tiex

ot lien: an: pui hak tiex an: khawm: uik to: son sang lawd luan:

khaing: krax yum, si voe pui to: khan: kix koe: rawm: klawng:

ting tix klawng:, son sang ang: kix man: pui cāox kuan kix daux

diang klawng:, yam an: pui to: pui tua khan: kix taing tix laig

daux rawm: pui plak nie yum daux rawm: an: heue. Ka daux pui

an: kix lien: pa ploi: rēeh liag tix, ka vīex ka daux kix, yam

nawh cod daux rawm: nawh mhong: tum: caong tix piang rang:

daux rawm:, nawh bre tix jhak, yāox cung tix piang rēeh paing

tix mu: heue. Rēeh paing an: vīex nawh tiang klawng: plak an:,

dee ang: pui koeng lai pon hoek, lien: an: yaog tix līh piang tiex,

rēeh yaog kaing: tix loi loi mai: deeih gi tix jhak ka lien: an:

heue.

Khaix an: rēeh koi deeih laig daux rawm: nawh ca: gi pot tix

jhak ka lien: an: heue.

6

Ex pa māwh kawn: pui ja lao ex ang: yūh tix tawng buan: son:

pa yūh pāox tix, pie rēeh pa māwh to: sat chix tawng tix pawk

buan: son:, phan: pui yūh kaing pa mhawm: piang ex, priex

daux rhawm: khrawm: mai: kaux tix awx. Pui pa tawng buan:

son: ang: doh yāox krax lāux.Gāux rhawm: yūh kaing mhawm:,

tawm: lox ih rhawm: rāuh rhawm: see, eei: ka kaux, saux ang:

yāox.Pui ting ngawg, kawk rhawm: ang: lang: ju.

LAWG 5

GRAWNG SI NGĀIX.

Singāix māwh ceu pa ang: koe: mu: koe: lon: awm: koe: cie hak

tiex, singāix māwh ceu pa hax pa koek awm: ngu, singāix mai:

hak tiex singai khaing: pāox tix dim: lan ra: lag dim sien: lhak

heue.

Ex kawn: pui keud singāix iak khaing: hak tiex, viang māwh

nan: singāix kawn lheu: ting khaing: haktiex heue.

Singāix māwh pa koe: buan: son: ka piang hak tiex, can pa im:

ju piang hak tiex māwh kheu jao pa riang singāix si u: singāix

tom: yāox tix im: ju heue.

Māwh kheu: jao pa hak pa koek singāix rawm: tom: līh tix

māwh bhawm: māwh meet, tom: tīeh tix māwh pai: awm: piang

rao ma: khaix an: yam si pub ka bhaung: leet, bhaung: si kied

7

tom: lih tix māwh lhiex, māwh kheu: pa hax pa koek singāix tai

khan: kix mhawm: lawm: jhawm: griang chix līh tix koe: heue.

Plix khaox, plix ox, nghox khawx, chix ting chix teem māwh jao

singāix, lheu: khaing: an: kheu: pa riang singāix ex kawn: pui

yāox krax nyawm ot siu: koe: brax kua: ting huan: heue.

Sngāix jhan: riang piang hak tiex.

Nyiiex yaong: hun: prīex kun: hak tiex.

Priex khrawm: mhawm: yāox jao singāix.

Singāix jhan: riang. Lheu: khaing: shiang:.

Simiang piang tiex māwh singāix.

Singāix tix diang liang leeing ju.

Tai lawm: mhawm: pruh jao singāix

LAWG 6

KĪH

Kīh māwh pa sidaing:koe:

buan:son:, son ex kawn: pui mai: to: sat

ku ceu ku cawng te te, viang māwh

nēx māwh puan: taux lhax phan: ex ang:

sau: kīh ka daux, viang māwh pa ah ex

nēx puan:, ceet ciang mai: baik ngie

heue. Kīh ang: jhoeng: māwh ngie

nyawm yūh taux lhax puan: nēx,

prīex preem nong: nong:, kawn baox kīeh nang: ex kawn: pui

mhawm: nēx nham: singax singēh kaux hak, joh jhaung: krax

brax kua: ex kawn: pui heue.

Pui pa yūh kaing nu, pui pa mawn riang rao tix, kheu:

sidaing: līh lauh kix caw tix lheu: ih kīh khaing: pui tang: kaux,

viang māwh kawx nin: phan: ih luan: khaing: diag tix ex chix

pon jhawm: saux haok nham: ka heue.

Nēx ku ceu son sang ang: cūx sium: mai: rheung: tix een:, phan:

8

ex ang: sau: kīh ang: chix, phan: saux ghok, saux rhang: phak ka

rawm: kīh chix moi: chix nghie: ka, kīh māwh ceu pa pēx ceu pa

cūx pa sium: heue.

Ang: jhoeng: māwh ex kawn: pui pa moh tix ih kīh nong: nong:

pie to: tiag to: tu, khawng: ceei: brie liang ex, kix ka miag ka kīh,

phan: māwh dee kāoh kīh tix blah pui teei khaing: daux gawng:,

tix blah, dee khien: dee lāoh rawm: pang: lai: pui ka teei kīh kah

heue.

Sium: yum rham:, nēx nham: yawm.

Ih kīh chix līh koe: riang rao.

Krāwx rham:, kham: geu ceu saux rhang:

Lung lang: rawm: kīh chix moi: yūh.

Nēx nyawm kheu kīh khix lah jao ngu.

Nēx ang: koe: kīh māwh taux

Saux ang: pai: māwh yum.

LAWG 7

PAW IAK NGAI: GAIG PIANG PĀOX TIX

Dīx dīx koe: kang koi tix mu: hu: lai ling tix sawg pa ih pa

un:, kang koi an: jiet si pub rēeh tix mu: koi hu: loi loi, kang koi

ah nin:, mīex maung hu: māix in: māix tom: doh yāox hoek ka

dee sang hu: tix yam mawx in: lie?

Rēeh pawk lox kang koi mai: ah nin:, “HE” māix paw iak

9

gaig ka piang pui awx, sang kīeh māix ax lah tix to: hoek ka

piang gawng tieh lie? “ HA: HA:” maung māix pa ang: pon hu:

yūh nin:, nieb pon hak aux si lah to: chix –ceu māix pa ang: tie

dud tix pon hu: phai: awm: pāox yaong: tix, hak ax si lah to: ax

jāh phao: awx, 1,2,3, to:, kang koi ka daux tix vud hoik singai

luan: khaing: rēeh tix miex nyao, kang koi keed ah nin: daux

rhawm: tix ang: rēeh pheem: in: doh tau tix krup ka aux, aux

laux tix tin: mai: it tix vud ha, rēeh hu: cie tix loi loi, ang: lai

laux lee tix, nawh tom: pon tix hoek si voe kang koi piang

gawng heue.

Khaix hoik sak it kang koi, nawh siduat mai: kaoh yaog tix

to:, haok piang gawng, yam hoek kang koi piang gawng yāox

hoik ot rēeh sivoe tix, kang koi sidaing: kaig ka rēeh te te heue.

Kang koi keed daux rhawm: tix ah nin:, aux ce: tix māwh

pa lāoh pa lie, pa lhak pa lhiao: khaing: pāox tix, kox man: tix

iak ngai: gaig piang pui tang: kaux, ang: tie awm: pa keud pa ce:

aux, in: kied māwh krax kaig tua son aux te te heue. Kang koi

tawm: lox ah nin: pāox grawm pux aik kawn: keeing: pa moh

aux khan: kix, ting ang: ah iak ang: ah, phai: ang: ah, nhim: ang:

ah, paw vi iak gaig ka pāox ex awm: aux liak awx. Aux ang: lai

keud lai sawn: rhawm: tix nieb ce: tix lāoh khaing: pui, jao in:

aux pon krax kaig ngai: ka heue.

Paw keud tix lāoh khaing: pāox tix.

Cāox griang mhawm: riang ang: pon tiang.

Kang koi viang phai: grai: kaux ka hoi.

Toi: klawng: gawng pui ang: tie tawng.

Hoi: koi lawng krax, brax hu: khaing: nawh.

Viang māix phai: caong phan: ang: sau: riang.

Diang hu: māix lud, dee cud māix māwh an:.

10

LAWG 8

GRAWNG KHIX KHRAOX.

Ex kawn: pui yam jāuh khix

tix haok keud māwh jāuh tix

haok plak klip si ngāix, viang

māwh nan: ang: tie māwh awm:

pa keud pui tix heue.

Māwh kheu: caw khix tix

hu:plak pon ngāix piang ex,

kheu: jhan: riang singāix ex

tom: ang: chix yāox khix,

tom: singāix hoik laig, ex tom:

tag yāox khix, yam an: haok

khix tix som: tom: ah ka heue.

Yam an: nawh deeih vid

si vawg tix plak līh singāix,

jee khix deeih khix tix som:

nawh deeih vid si vawg plak klip singāix hoek tom: yeet tix

heue.

Haok khix 15 som: ex ah pang: khix ka yam an: khix jiet

lawm: le awm: bia: keem gaox heue. Phan: hoek 30 som: ex

plak līh singāix ang: lai chix yāox khix, yam an: ex ah yeet khix

ka heue. Yam an: khix tom: caw tix pang: ka meung pa ot plak

klip singāix, yam yeet khix ka plak klip singāix, caw tix pang:

ka ex plak līh singāix heue.

Yam caw khix tix laig sinax haktiex kiex singāix boe hak

tiex caw tix thawng: daux khix yam yūh nan: khix jāh tix faik

kawn: pui tom: ah pom praog khix ka heue.

Kheu: koe: khix ex kawn: pui tom: tawng tix sawn: singāix,

khix, num, tix num koe: 12 khix phan: ang: māwh nan: koe: 365

singāix heue.

11

Khix pa riang simiang pa mhawm:.

Khrawm: ex klieh vung viang: pang: khix

Riang khix khraox jhaox khrawm: tix graoh.

Khraox kāoh kix, khaing: bīx tix ma:.

Haok nyiiex paox maox vien khix.

Khix mhawm: paing daux sawm: kao: phuan:.

Khrawm: ex pāox tix daux nyiiex pex.

Yiiex kuad sinaw ah lox leng.

LAWG 9

PUI KID KHAOX RĀUH SEE.

Ka daux tix singāix cao: kid khaox tix kaux kid khaox

praok klawng: ting, yam kid nawh khaox nawh man: moe: tix

kreuek daux rawm: heue. Cao: kid khaox an: son sang deeih

yāox nawh moe: tix cu: ca: tix sawg daux rawm: yūh ka mawx

kawx ang: yāox moe: heue. Dee nghoik cao: kid khaox an: dah

rhawm: mai: tu kap tix ngawm praok klawng: dee kreuek moe:

tix mai: ah tix nin: hoik aux tix ih phao:.

12

Cao: kid khaox an: yiem yo jao grai: moe: kid tix khaox,

yam an: phi: cao: pau ka klawng:, mhong: lox yiem cao: kid

khaox an: mai: phi: an: hoek ka nawh, chawk nawh ah nin: pui

kid khaox, yiem māix mai: dah rhawm: māix kheu: pa tix lie?

Kreuek moe: aux daux rawm: aux tom: yiem jao, nawh pawk

lox phi: an: ah nin: heue. Yam an: Phi: pau rawm: teei moe:

khri: jhi: pui kid khaox an: yāox, māwh in: moe: māix lie?

Nawh pawk lox ka phi:an: ah nin: ang: māwh moe: aux pa

kreuek daux rawm:,moe: aux māwh moe: rhiem: phi: an: bāox

deeih jhi: nawh yāox moe: mau, pui kid khaox bāox pawk lox ah,

ang: māwh moe: cie tix, dee nghoik phi: an: bāox deeih jhi:

nawh yāox moe: rhiem: pui kid khaox an: gāux rhawm: khawm:

pawk tix lox phi: an: mai: ah nin: lāoh lie ting buan: son:, in:

māwh moe: pa grai: aux heue.

Phi: cao: pa pau ngom rawm: an:,khaw rhawm: ka lox

pawk pui kid khaox kheu: māwh lox rāuh lox see, nawh tawx

moe: khri: moe: mau hoek khawm: moe: cao: kid khaox an: ka

nawh khawm: loe: mag heue.

Pui kid khaox an:, nawh krai pui mhong: grawng in: daux

yaong: uik heue.

Yam an: koe: pui daux yaong: kix tix kaux mhong: grawng:

an:, nawh yūh tix hu: kid nang: khaox praok klawng: an:, nawh

yūh tix lu lied man: moe: tix daux rawm: mai: yūh tix yiem grai,

riag yo, yam an: phi: pau klawng: hoek mai: chawk ah nin:, riag

yo māix jao pa tix lie? Pui an: pawk lox ah nin: kreuek moe: aux

daux rawm: yam kid aux khaox in: nūx heue.

Yam an: phi: sut moe: khri: daux rawm: mai: chawk pui an:

ah nin: māwh in: moe: māix lie? Pui an: pawk lox dom mawx

dom an: “māwh māwh” ah lox pie lhen: yūh nin: ka phi: pau

rawm: an:, yam an: phi: tawng māwh lox pie lhen: lox ang: rāuh

see phi: an: giex moe: khri: mai: grai: tan:, pui an: jalao pon moe:

13

khri: moe: mau, pie moe: cao: nawh ang: lai yāox, kheu: kawk

vawk, ang: rāuh rhawm: rāuh rhi: heue.

Pui ting ngawg vawk rhawm: ang: mhawm: ot

Pa rāuh pa see, dee hu: ang: die.

Simie ceu tix, chix pon uik.

Pui tīeh lu: lieh dieh yūh ot.

Pie lhen: ka pāox yāox krax kaig.

LAWG 10

SIMIANG PRAWNG RĀUH SEE

MAI: KAWN: NYAWMPA KOE: CU:YI: TIX KAUX.

Dīx dīx koe: Tax cao mi tix kaux mai: Tax kuad hot tix

kaux mai: kawn: nyawm gau lai pa koe: cu:yi: tix kaux.

14

Tax cao mi an: mai: Tax kuad hot an: caw tix dēx nyiiex tau

Tax kuad an: koe: brung mīex tix mu: mai: caw tix nghe: awm:

nang: an: Tax cao mi ka koe: nang: moi mīex pa caw tix nghe:

tix mu: heue. Daux bawg yam som: tix mu: brung mīex Tax

kuad an: mai: moi mīex cao mi brieb tix kēh yam tau heue. Tax

kuad an: ang: laig it leeing: som: simie prāix nied tix riang kheu:

simie tix yāox ngai:kawn: brung tix heue.

Tax kuad an: kaoh cao cao līh jhak kawn: brung kēh cie tix,

yam an: nawx kied daox deng: ka yāox tix it kawn: biex mai:

brung mīex cie tix, te te māwh pot Tax cao mi an: pa mox tix

brīex kawn: brung mai: hu: dēuh mai: moi mīex cie cao: tix, teei

kawn: moi biex cie tix hu: dēuh mai: brung mīex cie Tax kuad

hot an: heue.

Tax kuad an: sawg kawn: brung cie tix yāox ot daux

kawg cao mi mai: moi mīex kix, Tax kuad chawk Tax cao mi an:

ah nin: yūh ka mawx māix nieb brīex kawn: brung cie aux dēuh

mai: moi mīex māix lie? Tax cao mi an: nyīah mai: pawk tix lox

Tax kuad an: khawm: ah tix nin: hoik māwh son: brah son: yawk

māix, ang: brung saux kēh moi ang: moi saux kēh brung, in:

hoik māwh mhawm: son: aux cao mi, moi mīex aux tom: kēh

kawn: brung ang: māwh lie?

Yam an: Tax kuad hot hak kiex hu: kao: ka simiang ting,

Tax cao mi an: brīex tawx mau cun: praok ka simiang an: heue.

Simiang an: prawng yūh ka mawx kawx ang: plak pui

mawx tix tie cu tix gōh grawng: an:, simiang an: ang: lai tawng

ka pa sang yūh tix, tat lox ah nin: ang: pax tie cu tix nghiet lox

aux, haok khix dim: dim: som: pon ngawb dim: taix pax deeih

vīex pāox tix hoek tin: dee ot aux, nawh tawm: lox ka kiex ah

nin: heue.

Tax kuad an: kied dah rhawm: voi rhawm: khawm: ing: tix

ka nyiiex, yam an: Tax kuad sipub kawn: nyawm gau lai tix

15

kaux, kawn: nyawm an: yāox ing: Tax kuad khawm: dah rhawm:

tix nawh chawk ah nin: Tax, awm: pa ang: māix hiex nyawm

rhawm: nix lie?

Tax kuad an: pawk lox ah nin: “māwh heue”daux som: tix

mu: brung mīex aux kēh, moi mīex cao mi dēx nyiiex aux ka

kēh, cao mi an: brīex yaog kawn: moi cie tix hu: een: mai: mīex

brung cie aux, nawh teei kawn: moi cie tix, een: mai: brung

mīex cie aux yiex tom: kao: ka simiang, ang: nyiang cu tix dud

ah lox tix, simiang deeih mhaing: yiex hoek khix dim: dim: som:

mai: dim: taix heue. Aux tau rien tix som jao ang: aux yāox tix

tawx mau cun: praok ka simiang an:heue.

Yam mhong: kawn: nyawm grawng an: nawh ah nin: ka

Tax kuad an: “Tax” paw awt yūh māix khi:, son in: ang: cāox,

phan: hoek ngāix an: sax, yūh māix lha: hoek khaix Tax cao mi

an: phan: simiang chawk māix ah nin:, yūh ka mawx māix nieb

lha: hoek yūh nin: lie? Māix tom: deeih pawk lox nawh ah nin:

“ māwh heue” Tax simiang, yam hu: aux, aux hoek daux diang

klawng: aux yāox hax mhaik, aux tom: kin rawm: ka yau, mai:

yūh lung preet tix ngu ka, ngu tom: taug yeet aux lha: hoek jao

heue. Yam an: simiang teu ah nin: ka māix yhot māix ang: mawh

lie? Piang hak tiex ang: aux sax mhong: hax mhaik mai: kin

rawm: daux yau, “māwh heue awm: pa ah tax simiang tix”

piang hak tiex yie sax mhong: ex nang: kēh brung mīex kawn:

moi lie? Moi mīex kēh kawn: brung lie?

Yam an: Tax simiang an: ang: lai tawng ka lox sang pawk

tix, simiang keed rhawm: tix ka lox krai Tax kuad, māwh lox

rāuh see simiang an: sux ka cao mi an: mai grheu: nawh ing:

heue.

Ex kawn: pui kaing ceu pa tix ang: ah, phan: māwh ceu

pa māwh ah māwh, phan: mawh ceu pa ang: māwh ah ang:

māwh awx. Paw kham: mhai: sag se pa ang: māwh ang: mēh

16

son pāox tix liak. Kawn: nyawm in: phan: ang: gau lai nawh ka

ang: doh tawng tix gau Tax kuad an: yūh nin: heue. Paw nīeh

paw cien sau: riang rao tix gau lai yam koe: bawg yam son ex

awx.

Phan: koe: cu:yi: ang: doh khi:

Fi: fang: dee mawx nawh kawx cu.

Ngu cu tu daw caw daux krax.

Paw khin: tix yūh tuih yūh krax ot.

LAWG 11

MEU BĀUX JU HAK TIEX VAX.

Meu bāux ju hak tiex Vax koe: (3) bāux ex kawn: Vax jāh

tom: si ngien rang: sigang: līh kaw: tiex tix loi: kaw: moi tix

bāwh kaw: raix tix pang: kaw: rang: tix peem: ex hoik dawg

māwh ceu pui pa koe: piang hak tiex nang: heue. Ex ka hoik ao:

min: ting ceu piang hak tiex, ex ang: saux sawg tix cax hak tiex

nyiiex yaong: ot pui tang: ceu tang: cad ex tang: dawg yūh tix ih

ma: tang: tix yūh kaung: pawng rawng nie, lox pa ah tax yiex

mīex keeing: ex ka in: hoik ot nang: daux tong daux ce dīx,

māwh kheu: lāux ex ka naing, ex tom: phru phrat tix ot ka

gawng piang lua, tang: ot tang: koe: khaing: pāox tix, bawg yam

an: māwh moeg, māwh kuad lang: simiang ting, kuad kie: krawx.

kuad eeng, sipug ru, pagiex kuang: piang ex, kawn koe: cao mi

ting tu pu rhom: pui tang: yaog tix ting ving tix vīeh, grhang:

hak tiex ka pāox tix, puing: naing graing cāox ex kawn: rai peu

sin: ang: yāox tix nyawm ot singēh koe: jao heue.

Kawn: pui hak tiex kha: rhom: son kraung ceep eep sawm:

rawm: nyāux kīh ih mau cai tix te te heue.

Sivoe 1969 num hoik koe: mie rheng: mie mheen: ju

mawx nieh, ang: ex lai uik simin, ex kawn: Vax tang: ot si yut

koe:, ang: pon laig līh lai ling ing: tiang dee ot pāox tix jao

17

puing: puah kuad prim: ka pāox tix ang: jud ang: jai heue.

Yam an: pui tang: ot tang: koe: kaung: mawx kaung: an:,

eeng mawx eeng an: ang: doh pon hoek dee ot pāox tix pui hoik

tang: tat tix dēuh meu hak tiex sinax pāox tix, ang: pon tix cax

prāix sawm: klawng: nyāux hak tiex brīex brum pāox tix tang:

lox sikah ex kawn: Vax khaing: pāox tix, tix ceeix, grawng

māwh yūh nin: (1) ang: ex yāox tix pon laig līh ka pāox tix.(2)

tang: hak tiex ot, bawg yam prāix klawng: ang: ih pāox tix.(3)

rawm: nyāux ang: awm: pāox tix, been nab yam: yung: yi: mai:

kraung ceep eep sawm: tom: tang: khaing: pāox tix ceeix ceeix

heue.

Phan: māwh been, mug tix ih ngu, hu: tix ih ma: gha: tix ih

kaing:, kid tix taung: khix bīx tix yūh kaing awm: pāox tix uik

heue. Ang: ngai: lig ngai: lai ex dawg koe: awm: koe: cie pui

tang: ceu tang: cad, lox pa ah kuad ex kix dīx, yam gūah siyiiex

tix tawx ngai: lai ka pui ku ceu dīx, kix krai caw tix tiiem cie ex

Vax piang hak moi, Tax ex kix cai: rhawm: nieb tong: tix khliak

hak lai cie ex ah kix nin: heue. Ex kawn: Vax dah dha: ex khaix

pui, rīah kaing: māwh jao ang: ex koe: ngai: lig ngai: lai, ang: ex

koe: ping nyia cu: yi: ex tom: dah khaix pui jao ku plak ku vang

heue. In: māwh bāux ju ka dīx heue.

Jāh 1969 num hoek 1989 nun khix 4-17ng āix, māwh bāux

yam ju giex kuang: pati kum miu nit hak tiex man ka hak tiex ex

kawn: Vax. In: māwh bāux ju ra: heue.

1989 num khix 4-17 ngāix, tom: kuad ex Tax Nyi lai: mai:

Tax kuad ex Tax Log pang: kraix khrawm: kru naing can pa ot

daux hak tiex Vax. Kawn: rai peu sin:, mīex mai bun: doe hoek

khawm: pui mi pui hot, kiex thong: ex pluat tix tik ka been pa

vīex kum miu nit hak tiex man daux hak tiex ex Vax. Jāh num an:

ex kawn: Vax tang: yāox tix giex kaing: hak tiex cao: tix hoek

tom: in: singāix in: māwh bāux (3) heue.

18

Lox si diex kuad lai: mai: kuad Pang:

Sau: riang rao yūh cao: tix ih.

Nghox kīeh naog krao: khaox.

Gaox kīeh haoh krao: prim:.

Im: yum saux ngia māwh gaox sawm:.

Mhawm: nēx mhawm: nham: kaoh khaing: gaox.

Paw tang: lox paw si yox moing.

Pui ku ceu kīeh awm: mūah tix reu ceu tix mu:.

Paw gūah ceu pui paw cheu kaing cāox.

Krax moh krax rhawm: māwh riang rao.

LAWG 12

GRAWNG KHAOX RAIX KHAOX RUNG.

Khaox raix khaox rung, phan: kūah tix māwh khaox, ang:

tie awm: khaox tang: ceu, khaox tang: ceu phan: kūah, kūah

piang tiex uik heue. Khaox raix khaox rung koe: tom: nie

ceu, ang: ex uik tawng kaux chix si mawd ceu kix uik, grawng

kūah khaox raix khaox rung māwh yūh nin:, sim: lai: kiang ih

plix mai: aing: tix piang khaox tang: dah phan: ang: māwh nan:

19

ka piang rang: tom: līh kūah tan: heue.

Khaox raix khaox rung, yam jāuh kix tix kūah, kūah sinax

kak khaox tang: ceu mai: piang: rang:, yam jāuh rīah kix ang:

nyiang pon hoek ka piang tiex, kix kawn kab tix mai: khaox

tang: ceu, phan: hoek yam plix tang: deeih māwh plix raix plix

rung, phan: hoik ting pang: lang: kak kix tawb kheem: can

khaox pa kuah tix piang an:, khaix an:, can khaox an: kix yum

tang: heue.

Khaox ox nghox khawx tawng bawg tix.

Khix num bawg yam viang rheeng: kawx ang: tīeh ang: loh

ot been tix.

Khaox raix khaox rung cung piang pui.

Teei tix ting ving tix vīeh.

Yam jāuh ang: tie kūah piang tiex

Cao: priex cao: rien yum tang: kix.

Buan: son: pon kix, kix pi prah.

Pui tix blah yam jāuh, im: klawd mai: pui tang: kaux, ang:

tawng: buan: son: pa hoik pon tix yāox hoik naog tu, pu praok

tix nieb deeih pi cao: priex cao: eei: tix ang: tie ah lāoh lie ting

buan: son:, deeih gut kheem: cao: priex cao: eei: tix awm: deeih

kīeh khaox raix khaox rung khaox pa kūah tix ka piang yum, in:

ex caw tix priex rhawm: tix ka heue.

LAWG 13

KRAX LAW LI HAK TIEX VAX.

Hak tiex Vax māwh hak tiex haoh gawng lua klawng: ngawd,

rīeh rang: son sang hu: tang: nghox tang khix hu: laih, lai, hu:

krax lang: diang si ngai māwh tang: ex ka law brung mai: moi

khan: kix heue.

Māwh kheu: koe: krax nu kin: yūh nin: son sang doh krax

law li phai: hoek phai: hu: si nax nyiiex liep yaong: daux vawng

meung Vax tom: thong: ex paug krax law li, kīeh doh ku plak ku

20

vang heue.

Sivoe 1989 num

krax law li daux

hak tiex Vax, jāh

Pang: sang: hoek

Meung mau, hoek

Tāoh mie, kaung:

taw: Meung mau,

Ho pang, viang

māwh kawx nin:

can krax law li an: pau pon hu: ngie yam rung prāix khaing:

heue.

Krax law li in: kix, māwh Tax yiiex mīex keeing:, aik o:

pre nan ex can pa ot hak tiex vax khawm: uik, tang: vīex prāix

ih cao: tix, vīex baug si ngaong, vaig moe:, kīh ih taux rhong:

cao: tix mai: paug heue.

Jāh 1989 num Kuad Lai: Kuad Pang: son sang doh krax

law li ku dah ku dee kiex kīeh ex bāox sau: riang rao tix si toe

tix paug, yam in: ex hoik pon kaong: krax law li 3000 lhak,,

sivoe 89 num pau pon kaung: 300 lhak, khaing: heue. Krax ot

plak kraung ceep eep sawm: rawm: nyāux hoik tang si yox hu: si

nyek, jāh 1989 num hoek 1999 num, daux kao: (10)num, ex

hoik pon tom si maox (750) lhak heue.

Krax law li in: kix hoik kaoh khaing: rawm: lauh jauh

māux riang rao, mau khri: can kawn: pui pa ot daux hak tiex Vax

uik heue.

Paug krax law li, paw doh pi awx.

Ki kawx mie ding, paw prah krax.

Lai ling ing: tiang ang: lai nu.

Cu nghiet lox pāox yāox krax mhawm:

Krax lawng gawng hu: ang: lheu krax.

21

LAWG 14

GRAWNG YEX KĪH

Yex kīh nawh kēh daux yaong: man rai, ju Tax ju yax

līh ex dīx kawn: pui ang: nyiang yāox tix ih kīh prīex ih pui ceet

ciang: baik ngie yūh nan: hoek

daux bāux ju yex kīh, daux

yaong: kix lai: loh tix kuh eep

plok taux yam bīh tix, yam caw

tix hoek bawg cie yex kīh, taux

plok nawh jiet nyawm tix rheep

jao koe: kīh tix heue. Yam an:

pui nyiiex pui yaong: kied daox

am: ka, māwh kheu pa tix pa kīeh

nyawm lie? Pui ku kaux keed

daux rhawm: tix ra: lai: chawx

pāox tix hoek ngāix khaix kix

ah nin: ka yex kīh kied nyawm

yūh māix prīex māix ca: bāox

bre ex ih prīex singāix awx.Yam an: pui hun: ploi:

pui brīex hu: jawm hu: jiang tix

yāox yam yūh Yex kīh prīex, yam

an: kix yāox krang krāh Yex kīh

tix ka piang khang: plok tix taux, chix yūh kaing brai: nu: nai:

yūh nin: ah, mai: kix pheet Yex kīh to: heue. Yex kīh to:

khaing: man: rai hu: mox tix yaong: maw: noi mai: yum

tan:,hoek tom:yam in: dee yum nawh kīh lih ka heue. Pui tang:

ceu tawng tix kin rawm: daux rang: yum Yex kīh mai: plok

rhaung: māwh kīh, kix tawng kāoh Yex kīh khaing: hak tiex vax

yaong: man rai:, kix tom: phat tawx gha: kīh tix num tix bawg,

daux yaong kaung: yaong: ting: man rai khaix heue. Māwh kheu:

22

caong kuan man: rai kix tix kid kaing: pui pa hoek tix tawx gha:

kīh jauh yam an: pui ang: lai tawx gha: kīh khaix heue.

Kīh līh khaing: Vax

Tax yax ang: tawng.

Gawng ang: kīh koe:

Līh awm: pui aw:.

Ih kīh ding khaw, phaw: lox pie ngaing:

Daing: nyawm taux jao kīh

Taux ang: koe: kīh līh tix nai:.

Saux ang: pai: māwh grai: pui.

No comments:

Post a Comment