ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, March 19, 2012

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားရက်ဳိး

အရဟံပြား၊ထုိသူအား၊ေပါမ်ားလာဘ္မုိးေစြ။
သမၼာသမၺဳဒၶံ၊ပြားမ်ားျပန္၊ထက္သန္ဥာဏ္ၾကီးေပ။
၀ိဇၨာစရဏ၊ပြားမ်ားက၊ေအာင္ထၾကံစည္ေတြ။
သုဂေတာဂုဏ္၊ပြားမ်ားထုံ၊ေျပာတုံေအာင္ျမင္ေပ။
ေလာက၀ိဒူ၊ပြားမ်ားသူ၊သင္းၾကဴဂုဏ္ေထြေထြ။
အႏုတၱရ၊ပြားမ်ားက၊ကင္းထျပိဳင္ဘက္ေပ။
သတၳာေဒ၀ါ၊ပြားမ်ားပါ၊ၾသဇာအာဏာေကာင္းလွေပ။
ဗုဒၶဂုဏံ၊ပြားမ်ားျပန္၊စိတ္ၾကံသိရသေလ။
ဘဂ၀ါဂုဏံ၊ပြားမ်ားျပန္၊ဘုန္းကံၾကီးမားေပ။
သက္ရွည္ၾကြယ္၀၊က်ဳိးမ်ားလ၊ပြားထေန႕စဥ္ေပ။

No comments:

Post a Comment