ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, March 16, 2012

မြန္ခမာအုပ္စု(၁)
ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ပထမဆုံး၀င္ေရာက္လာေသာ လူမိ်ဳအုပ္စုၾကီး


ျဖစ္သည္၊ ၎အုပ္စုသည္ မဲေခါင္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္၀ွမ္းမ်ားအတိုင္း


ဆင္းသက္လာၾကကာ အခ်ိုဳ႔ကကေမာၻဒီယားျပည္နယ္ ႏွင့္ ထိုင္နိုင္


ငံတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကျပီး အခ်ိဳ႔ကမူ အေနာက္ဖက္သို႔ လွည့္၍ ျမန္


မာျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္ ၊။ ထိုမြန္ခမာ လူမ်ဳိးအုပ္စု


ၾကီးမွ ယခုတိုင္ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ


မြန္လူမ်ိဳး


၀လူမိိ်ဳး


ပေလာင္လူမ်ဳွီး


ေျမာင္လူမ်ိဳး


ပေဒါင္လူမ်ိဳး ေခၚကယမ္းလူမ်ိဳးမ်ားေပါက္ဖြားလားခဲ့သည္


ကခ်င္ ခ်င္းအုပ္စု


၎အုပ္စုသည္ သံလြင္ႏွင့္ ျဗဟၼပုတၱရျမစ္မ်ားၾကားရွိ ျမင့္မားလွေသာ


ေရးခဲဖုန္းေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္


ထိုတံတိုင္းၾကီးကို ေကြ႔ေရွာင္ရင္း အေနာက္ဖက္ဆီသို႔ လွည့္ကာ အာသံျပည္


ဖက္မွလွည့္၍ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္၏ ထိုအုပ္စုတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႕


သည္ ပထမဆုံး၀င္ေရာက္ခဲ့ခ်င္းျဖစ္ရာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားေဒသမွ ေအာက္ဖက္


ပဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခအထိ ေရာက္ေသာ အေနာက္ဖက္


ရိုးမေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကို ေနရာယူခဲ့ၾကေလသည္ ယခုအခါကခ်င္ေခၚ


ဂ်င္ေဖားလူမ်ိဳးတို႔ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်ျပီး အထက္ပါလမ္းေၾကာင္း


အတိုင္း ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကခ်င္းျဖစ္ရာ ၎သို႔ေရာက္ရွိလာ


ေသာအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ဖက္ရွိ ေတာင္တန္းမ်ားကို ခ်င္းႏွင့္ ခ်င္းအႏြယ္၀င္မ်ား


ေနရာယူထားျပီးကိုေတြ႔ရသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ၎သို႔ဆင္းသက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို


အေရွေတာင္ဖက္ဆီသို႔ လွည့္လိုက္ကာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေရာက္နင္းေနျပီးျဖစ္ေသာ


ခႏီးၱေျမျပန္႕ေဒသ(Hkamti plain )ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေမချမစ္၀ွမ္းႏွင့္ ၾတိဂံနယ္ေျမ


(traingale Area) အတြင္းသို႔ ဆင္းသက္လားခဲ့ၾက၏ ။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ ေတာင္


ဖက္ရွိရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔မွာ ။တန္ခိုး အင္အားၾကီးေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ ဂ်င္ေဖားလူမ်ိဴးတို႕သည္


ေတာင္ဖက္သို႔ ဆက္လက္၍ မဆင္းနိုင္ေတာ့ပဲ ၾတိဂံနယ္ေျမႏွင့္ ဆြန္ပရာဘြမ္ေဒသ


တို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကရ၏ ေရွႏွစ္ေပါင္းသုံးရာခန္႔က ေအာက္


ဖက္မွရွမ္းမ်ား တန္ခိုး ဆုတ္ယုတ္လာခ်ိန္ တြင္မူ ေတာင္ဖက္ ျမစ္ၾကီးနား ဗန္ေမာ္


ကသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္အထိ ျပဳိ၍ ဆင္းလာၾကေလသည္


အဂၤလိ္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ျပီးစအခိိ်န္အထိ ဂ်င္ေဖားလူမ်ိဳးတို႕မွာ ေအာက္


ဖက္ေဒသမ်ားဆီသို႔ ဆင္းသက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရေပသည္။

No comments:

Post a Comment