ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Friday, March 2, 2012

ေမတၱသုတ္လာ ေမတၱာပြားနည္း
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ သီကံုးဖြဲ႔ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱသုတ္လာ ေမတၱာပြားနည္း ၁၁-နည္း


၁။ သေဗၺသတၱာ သုခိေနာ ေဟာႏၲဳ


လံုးစံုမ်ားစြာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၂။ တသ ႏွင့္ ထာ၀ရ ဒုကေမတၱာ


ေၾကာက္တတ္ မေၾကာက္တတ္ ၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၃။ ဒိ႒ ႏွင့္ အဒိ႒ ဒုကေမတၱာ


ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ ၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၄။ ဒူရ ႏွင့္ အ၀ိဒူရ ဒုကေမတၱာ


ေ၀းေန နီးေန ၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၅။ ဘူတ ႏွင့္ သမၻေ၀သီ ဒုကေမတၱာ


ဘ၀ဇာတ္ဆံုး ၊ မဆံုးမ်ားစြာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၆။ ဒီဃ, ရႆ, မဇၩိမ တိကေမတၱာ


ရွည္, တို, အလတ္ ၊ သံုးရပ္ခႏၶာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၇။ မဟႏၲ, အဏုက, မဇၩိမ တိကေမတၱာ


ႀကီး, ငယ္, အလတ္ ၊ သံုးရပ္ခႏၶာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၈။ ထူလ, အဏုက, မဇၩိမ တိကေမတၱာ


ဆူ, ၾကံဳ, အလတ္ ၊ သံုးရပ္ခႏၶာ ၊ သတၱ၀ါ ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။


ဥပါဒ္ရန္ေဘး ၊ ကင္းစင္ေ၀း ၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။


၉။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ


လူအခ်င္းခ်င္း ၊ လွည့္ပတ္ျခင္း ၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။


၁၀။ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကိဥၥိ


အထင္ေသးခ်င္း ၊ အခ်င္းခ်င္း ၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။


၁၁။ ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည ၊ နညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်


ဆင္းရဲလိုခ်င္း ၊ အခ်င္းခ်င္း ၊ ကင္းရွင္ၾကပါေစ။


( ေမတၱာအက်ိဳး ၁၁-မ်ိဳး )


အိပ္ေသာ္ ခ်မ္းသာ ၊


ႏိုးခါ သုခ ၊


ျမတ္လွ အိပ္မက္ ၊


ႏွစ္သက္ လူတို႔ ၊


နတ္တို႔ ခ်စ္ခင္ ၊


နတ္ပင္ ေစာင့္ေန ၊


မီးေရ မဖ်က္ ၊


ျငိမ္သက္ တည္ၾကည္ ၊


ရႊင္ၾကည္ မ်က္ႏွာ ၊


ေသခါ မမႈိင္ ၊


ျဗဟၼာတိုင္သား ၊


ဆယ့္တပါးကို ၊ က်မ္းဂန္ဆိုသည္ ၊ ဗိုလ္လူအမ်ား ေမတၱာပြား ။


( လကၤာ တမ်ိဳး )


အိပ္, ႏိုး ခ်မ္းသာ ၊


ေကာင္းစြာ အိပ္မက္ ၊


ခ်စ္လ်က္ လူ, နတ္ ၊


ေစာင့္လတ္ နတ္မ်ား ၊


မီး, ဆိပ္, ဓားတို႔ ၊ ေရွာင္ရွားကိုယ္မွာ ၊


လ်င္စြာ စိတ္တည္ ၊


ရႊင္ၾကည္မ်က္ႏွာ ၊


ေသခါမေတြ ၊


လားေလျဗဟၼာ ၊


ဆယ့္တျဖာသည္ ၊ ေမတၱာပြားမႈ အက်ိဳးတည္း ။


( မဟာစည္ ဆရာေတာ္ )

No comments:

Post a Comment