ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Saturday, March 3, 2012

၀ စာေပသမုိင္း

1


LAWG 1

GRAWH GRAWNG TAX NYI LAI:

Tax lai: kēh daux yaong: cawk cawng: daux (1939)num, khix

3-25ngāix (pi: rai)num siyawng heue. Keeing: nawh kaux Tax log sui:

mīex kaux Yex han:, Tax kaux sui: klang:, Yiiex kaux I hum heue.

Tax Nyi: Lai: yam hoik koe: ju (10)num, hu: ot daux yaong: om pi

(3) num, hu: ot yaong: ngaig lai: (1)num, hu: ot yaong: laih klawng:(2)

num, heue.

1956 num yam hoik koe: ju (17) num hu: ot yaong: raog hat tiex

hawx (10)num, yam ot yaong: raog nawh ot nyiiex keeing: brah

tao:(1)num, ot nyiiex cang kham: kloi: (2)num, khaix an: līh ot nyiiex

cao: tix heue.

1966 num, khix 12-31 ngāix kaw: tix kraix khrawm: kru naing

jawm hoek daux 1967 num pon khraix khrawm: lien: (10)kaux mai:

jāh tix yūh naing jawm krax pa ried jum phaux, khrawm: lien:,

khrawm: kraung naing rieb tix puing: hawx paing, hu: si pie pon lien:

pon kraung naing, jāh ka pui (10)kaux tom: hoek(30)kaux, yaog Tax

lai: yūh tui: cang, cao: giex lien heue. Khaix an: haok huan: sipie tom:

hoek koe: jung pui (60)kaux, mai: deeih yaog nawh māwh ling ciang

yam an: heue.

1968 num, khix 4-25ngāix kix hoik nie, kix tom: jāh tix puing:

pang: vai lāux, in: māwh naing bawg (1) heue.

Khaix an: Tax lai: vīex lien: an: khan: kix hu: fu suang: ma lux, jāh

yam an: Tax lai: jāh tix līh ceu kaux, hoek Tax lai: plak mawx pui lhat

plak an:, puing: naing dee mawx ang: ah pa ang: pēx ang: koe: heue.

1969 num, Tax lai: deeih ing: Pang: vai mai: teem: coi ka keeing:

niiem pao mai: cub Tax li Nyi meung māwh kheu: jao kawn iak riang

kix mai: bāox deeih khraix khrawm: cub cawng simiang tāoh mie son

sang rob rom pāox tix tau heue.

1969 num, khix 9-17ngāix Tax lai: vīex lien: (80)kaux deeih bāox

puing: man ot Pang: vai mai: pēx ka naing an: heue. Khaix hoik pon

2

ka Pang: vai ang: lai prah pheet pui koeng hoek tom: ngaig praog,

daux num an: khix 12-26 ngāix Tax lai: mat tan: heue.

Viang mat kawx ang: riem ka, puing: sipie pēx si pie, lien: ka nied

tix nie sipie tom: koe: kix 500 kaux, yam an: Tax lai: deeih yūh cao:

giex kaing kīeh nawh yūh fu: ying cang phao: heue.

1970 num, khix 4 jāh mai: lien: (500)kaux ka daux num an: tom:

deeih hoik pon tom: hoek (1000) kaux heue. Khaix an: plak piang

deeih yaog nawh yūh ceung ying cang heue.

Khaix an: 1970 num, khix 10-16 ngāix kix tom: līh toi krong kix

hoek mong hong, mong ci hu: ot daux tab 4045 līh puing: naing hak

tiex ti: ma nang yux, yam an: Tax lai: yūh ceung ying cang daux 4045

heue.

1970 num, khix (10)deeih ing: Pang vai tix bawg māwh jao koe:

naing khaix kix, kix tom: khrawm: cub cawng si miang mai: cub tāoh

mie tom: sum: cub 501,502 tab koe: heue.

Tax lai: yūh ceung ying cang daux 502, yam an: kix puing: num:

tum daux khix 10-18 ngāix heue.

1970 num, khix (10)deeih ing: Pang vai tix bawg khrawm: lien:

cawng simiang lien: tāoh mie khawm: uik, son puing: meung mau:

daux 1971 num, khix 4-28 ngāix tom: hoek 1971 num, khix 5-1 ngāix

puing: meung mau: (3)ngāix mai: pēx ka naing an: heue. Yam an: Tax

lai: yūh ying cang tix plak taix ka yūh nang: fu: sien: cang meung mau:

heue. 1971 num, jāh khix 8 tom: hoek khix 9 hu: puing: Pang lhong:

mai: kun: lhong: heue.

1972 num, khix 4 hu: puing: klawng: pa: mai: mha: tiah, yam an:

Tax lai: māwh cao: kuang: kru naing mai: prīex ih kru naing heue.

1972 num, khix 4-28 ngāix man puing: meung mau: ka cag po:

cub Tax lai: pon puing: cag po: lāux (1) lhang: heue. Khaix an: 1972

num, khix 5-1 ngāix puing: ka kawn: nyhaix, lhax lai: khaix an:

1972 num khix 5-15 ngāix puing: ka maw pang:, si lawg, si ce:,

klawng: kran:, daux num an:, khix 5-20 ngāix puing: ka yaong: raix,

3

tāoh mie yam an: khrawm: ka kraung naing: pon tix nad ku ceu koe:

750 pang: heue.

1974 num, khix 9 Tax lai: yūh ceung sien: cang mai: yūh nang:

loex fu: ceung voe:, khaix an: Tax lai: yūh fu: chang: mux cang daux

tong pēux cing chi:, yūh nang: loex cang kawn bāox yūh nang: sien:

cang Meung mau: heue.

1989 num, khix 8-15 ngāix yūh krax kum: kawng: mai: man, lāux

naing, yūh krax yien: yawg koe: sinax pāox tix, son kaing an: Tax lai:

māwh cao: pa nghoik tix hu: prawng ka heue.

1992 num, khix 4-18 ngāix Tax lai: hu: kum: tang: hak tiex Vax

daux Nyi la khang, daux Yan kong, son hak tiex Vax heue.

1995 num, pon jhawm: saux ting tom: hoek in: singāix heue.

Naing pa hoik kaoh Tax lai: khaing: puing: tix māwh in: plak

greem: khan: kix.

(1) Naing tāoh mie om: plong: (2) Naing Pang vai.(3) bawg

(3) Naing toi: krong tix ma nang yux, loi meung. (4) Naing Meung

mau:. Moeg raix, lung kua, (5) Kun lhong: (6)Naing laih lauk.

(7)Naing miao ci sang, Pang: kawp cho: soe. (8) Naing loi ciang,

Naing 1837 kawn koe: khaix an: kix tom: nie heue.

4

LAWG 2

GRĀWH GRAWNG TAX PANG:.

Tax pang: kēh daux yaong: tāoh mie, daux 1948 num khix 9-19

ngāix, keeing: nawh kaux Tax Ai ka:, Mīex kaux I kat, Tax nawh kaux

Tax Ai cai, yiiex nawh kaux yex pleek heue.

1959 num, hu: gau lai hak tiex yaong: soi, daux yaong: pang: pat

mai: yaong: peng prāix ling chiang hak tiex hawx heue.

1961 num nawh deeih ing: daux nyiiex kix tāoh mie mai: liang

moi heue.

1966 num, jāh tix kraix khrawm: kru naing jawm daux tāoh mie

heue. 1967 num, khix 7-3ngāix pon khrawm: kru naing jawm līh tix

koe: daux tāoh mie, 1968 num vīex lien: 150 kaux haok gau tix hak

tiex hawx heue.

1969 num, khix 9 Tax pang: deeih thong: kru naing jawm an:

khan: kix mai: kok Pati kommiunit Meung man mai: rom tau tix laig

daux kru naing pui Meung heue.

1971 num khix 7 Tax pang: yūh su: ci: daux kru naing pui Meung

an: heue.

1972 num, khix 11 Tax pang: haok krax gau sawn: cao: kaing:

bawg (2) son grawng: kaing hak tiex, mai: grawng: kaing pa yūh lien:

yam an: Tax pang: māwh cao: teei beeh glawm: phaix ceex tao: yien

heue.

1988 num, khix 12-20 ngāix tom: sum: Pati rob rom hak tiex Vax

līh tix koe: yam an: Tax pang: tom: laig daux Pati rob rom an: heue.

Ka daux can pui pa laig daux Pati rob rom in:, Tax pang: mawh cao:

pa bung: cub kaw mi ti si jheeing: daux vawng heue. Khaix an: Tax

pang: bāox yūh nang: cao: kaing: ting plak hak tiex heue.

1989 num, khix 4-18 ngāix Tax pang: yūh cao: giex kaing: ting

daux kru naing Pati rob rom hak tiex Vax heue. Ka daux num an: khix

11 Tax pang: bāox yūh cao: kaing: ting daux kru naing khrawm: tau

hak tiex man, bāox yūh nang: cao: giex kaing: naing ting daux kru

5

naing Pati rob rom hak tiex Vax, tab grawm ko: kang:, kru naing siem:,

kru naing Dimokaresi pa khraox hak tiex siem mai: cub kru naing 815

heue.

1992 num, Tax Pang: yūh kaw miti si jheeing: daux Vawng hak

tiex Vax son plak kaing hak tiex heue.

1994 num, daux khix 11 deeih bāox yūh bang: kum: bawg(2) son

kru naing khrawm: tau heue. Cub kru naing lawd luan: pui hak tiex

mai: cub caw lawd luan: pui hak tiex mai: cub caw lawd luan: ceu pui

prawng (pa lawng) an: khan kix Tax pang: rieb ka kix heue. Tax

pang: si toe: tix yūh cao: giex kaing: naing ting daux cub caw(7)cub

an: heue.

Kaing pa hoik yūh Tax pang: glang: sivoe ka: in: dix, jāh ka yūh

tix fu: phaix cang, yūh lieng cang, fu ying cang, yūh ying cang, fu:

loex cang, yūh chang mux cang daux loex, yūh fu: chang mux cang

yam ot tix greem: krong, pa teei Tax pang beeh glawm kawn nie khaix

an: khan: kix heue. Jāh yam an: dīx hoek tom: yam in: ngāix Tax pang

māwh cao: giex kaing: kru naing pati rob rom hak tiex Vax hoek tom:

in: singāix heue.

Lox sidiex Tax pang:

Tax pang: sidiex ex ih rhawm: rhi: simau pāox tix ang: gūah ru,

ang: gūah ceu pui, simēx sibon: kīeh sidu awm: pāox tix, sau: riang

sau: rao, kīeh hak tiex ex haok huan:, yūh krax grum rhawm: mai: pui

tang: ceu tang cad, paw gāux ka mi, paw khi ka hot, paw nīeh ka kawn:

doe:, paw koe: rhawm: ka cao:mi yūh tix kaux ang: piien:, riien: tix

kaux ang: tāux, khaox ting tiem: pāox tix grawng:, nawng ting teem:

pāox ex gaih, paw tang: lox paw siyox moing khaing: pāox ex, kīeh

mawh lox tix gum,kīeh māwh jum tix mu:, giex taix pāox ex tom:

kiien, miiem: pāox ex tom: sied lox in: khan: kix mawh lox sidiex Tax

pang: ka ex ku kaux heue.

6

LAWG 3

SI VAI KĪEX TAM:.

Dīx dīx koe: sivai tix mu: hu: lai ling tix sawg can ceu pa ih pa

un: tix hawt klawng: tix klawng:, yam lai ling sivai an: tix sawg pa ih

tix yūh nin:, nawh jiet si dah ka tam: tix plah mai: sivai an: ng īex

ngoing tix ah nin: ka tam:, mīex maug pa koe: duing ngie, nieb lai ling

hawt klawng: ting yūh nin: ang: māix lhat rawm: tah tix si man: lie?

Tam: an: mhong: ah sivai lox yūh nin: ka tix, mai: pawk lox sivai

an: ah nin:, paw nyiang ah lox yūh nin: māwh sang kīeh māix ax tīex

tix silah pāox tix lie?

Si vai mhong: ah tam: nan: mai: nyīah tix ah ha: ha:, maung māix

pa yūh nin: ce: tix sang pon silah ka aux, chix lieh, māwh sang kīeh

māix ax silah pa tix lie? Māix paw nieb yūh tix ting maug piang aux

ang: māix tawng māwh aux simiang ka piang can ceu pa ot daux

rawm: lie? Tam: pawk lox sivai ah nan: heue. Si vai mhong: ah tam:

lox yūh nan:, sivai bāox tix nyīah ha: ha: mai: ah nin: ka tam:, tam:

māwh yhot māix lie? Tam:pawk lox sivai ah tix ang: aux yhot, pa yhot

māwh māix, māix sin: yāox ting tix khaing: aux nieb ah lox map, lox

ang: khaw:ka aux, māwh ce: māix tix pēx ka aux lie? Tam: ah nan: ka

si vai heue.

Si vai mhong: ah tam: nan: mai: ah nin: phan: yūh nan: māwh

sang kīeh māix ax silah pa tix lie? Tam: pawk lox sivai ah nin:, silah

ax tiang klawng: ting in:, mawx pa hoek voe pāox tix, chix, sivai pawk

lox tam: yūh nin: heue.

Yam an: tam: ah nin: ka sivai, phan: māix hoek sigreung klawng:

māix tom: si vuad si dax tix sivoe ngai: māix, māwh kheu: sang tawng

aux dee hoek māix, tam: ah lox yūh nin: ka sivai, māwh jao brīex kip

nawh tōeh hauk sidax sivai heue.

Yam hoek si vai greung klawng: nawh rug sivuad si dax tix sivoe

7

ngai: tix, yam an: tam: ah “pliep” praok rawm: mai: ah tix nin: hoek

aux tin: voe māix, sivai ang: lai tawng pa sang yūh tix ka tam:, mai: ah

nin: ang: cāox sawn: aux tix sum ka māix, viang māwh kawx nin:

kawn: koe: tix ceu pa kawn sang hak aux ax bāox silah, māwh yūh ka

mawx daux rhawm: māix cu nang: māix ax bāox silah lie? Tam:

mhong: bāox hak sivai kīex bāox silah tix, tam: pawk lox sivai ah nin:

chix lieh, māwh sang kīeh māix ax silah pa tix lie? Sivai pawk lox tam:

ah nin: silah ax ih nēx moi, tix kaux ax tix mu:, pui mawx pa uik ih

sivoe pāox tix, ah sawn: kaw an: māwh pa pēx heue.

Tam: pawk lox sivai ah nin: chix chix, viang māwh kawx nin:

māwh jao brax neek aux yam ih tix prīex, kheu: jao in: māix kīeh ax

silah tix ih dēx rawm: māix ih laong aux, aux ih sheh māix mai: ax

ang: pon tix dēx pāox tix awx, sivai ah nin: cu aux lox māix khawm:

uik, viang māwh nin: māix pau aux tin: tix jiep, kawn sang hu: sawg

aux tix kīed moi si vai ah nin: ka tam: heue.

Sivai hoik vīex moi hoek (2) mu:, tawx ka tam: tix mu:, cao: sivai

cie tix mu: kiex jāh tix ih nēx moi phao:heue.

Tam: ang: tie ih cie tix, nawh kip nēx moi an: mai: simam: daux

rawm: phan: māwh sivai nawh dūx yūh lung yūh loi tix ih nēx moi an:

heue.

Yam kawn tag plak sivai cie tix, cie tam: hoik uik, pie lhax khaox

pa tawm kiex greem: moi cie tam: ang: lai koe:, sivai chawk tam: ah

nin: hoik uik nēx ih māix lie? Tam: pawk lox sivai ah nin: paw nyiang

ah nēx, pie lhax khaox tawm aux greem: hoik uik ih aux uik, lheu:

khaing: an: ang: aux nyiang sak khawm: heue. Si vai daox deng: mai:

ah tix nin: māwh rug ang: rug pa ah tam: aux hu: jhak, yāox ha:, yam

hoek sivai dee ih tam: nēx moi, paw lai ah nēx pie lhax khaox ang: lai

yāox, yam an: sivai meet rhawm: ka ang: tix pēx tam: nawh ang: lai

tawng pa yūh tix ka tam:, sivai an: kok tam: hoek dēx tix mai: dig ka

tam: an: jao in:tam: tom:tip hoek tom: in: singāix heue. Sivai nawh

yāox ting, yāox koe: riang tix khaing: tam:,iak ngai: jhak ka tam: sawn:

8

tam: ang: koe: ceu koe: cag, dee sidah nawh ang: tie pēx ka tam: heue.

Tam: viang rham: tix yāox, kaing pa cāox caig ang: sawn:māwh

baig.

Can kaing pa kaig paw laig tix yūh .

Sivai jao ang: keud sawn: nieb nyoin: ka tam: kham: geu ploh tū

nieb tīex nieb tū:sivu ka cāox heue.

LAWG 4

TAWNG: TIEX

Jāh tom: ju tax ju yiiex ex kawn: Vax dīx ex hoik dawg māwh

pui pa shiao ka tawng: tiex, tom: hoek in: singāix heue. Lheu: khaing:

an: ang: joeng: māwh ex kawn: Vax pa shiao nawng:, can kawn: pui

pa ot ka piang hak tiex in: khawm: uik kawx ca: kawn shiao nang: tom:

hoek in: singāix heue.

Grawng yūh pui tawng: tiex māwh in: plak greem: heue.

Yam jāh pui sawg tix kaong: tiex pid pa koe: praok klawng: praok

dung, tiex ceu an: māwh ceu pa nu tix sawg, nu tix kaong: ka heue.

Pui pa yūh tawng: tiex khankix, khaix hoik yāox kix dee koe: tiex an:

khan:kix, kix hu: kaong: hu: tang: hu: don: ka lawx moi, don: ka law,

ka moi mai: don: nang: ka jung pui, mai: vīex ing: ka dee yūh tix

tawng: tiex heue. Khaix hoik tang: kix hoek dee yūh tix tawng: mai:

hok tiex an: tom: kroh, khaix hoik kroh tiex an: kix teei khaox mai:

pauh tom: phawng: tom: mawg heue. Khaix an: kix kaong: daux tiex

tom: raux been tix sawk, plak vīeh been pon: sawk heue. Ka daux tiex

pa hoik kaong: kix an: kix rhuat mhaik sivoe son ang hu: pid mai: tiex

kix tom: sau: tiex pa hoik phawng: an: mai: kix tom: see: rawm: ka

piang, son sang līh bhawm: tiex mai: kix teei chee: cāox pa hoik yūh

lan ka rawm: mai: tawb kheem: ka piang tiex ra: loe:gawb, mai: een:

been ra: sawm: heue. Khaix an: kix deeih paik tix teei tiex an: mai: kix

hu: deūh piang chee: pa hoik tawm hoik naih kix tix deūh tan: heue.

9

Tiex pa hoik pum: kix tix deūh, kix bāox ruat mhaik ka piang pāox tix

bawg mai: dig ka caong tix, tom: rheeng heue. Yam dig kix ka caong

tix yūh nin:, kix bāox ruat mhaik ka piang tix vud tix vud heue.

Khaix hoik yūh kix nin:, kix tom: yāox tix pon ka tiex pa pid

mhawm: mhawm: heue. Son ang: tiex an: phai: kroh kix bāox tawb ka

chee: pa lan pa cāux ka piang tiex an: heue.

Khaix hoik yūh nan: kix jāh tix teei tiex awm: pa sang yūh tix,

tix lon: hoik tix lon: mai: pum: sau: ka piang phia: pa hoik yūh tix

dēuh pak peung pa awm: bia: tix mu: heue. Yam jāh tix sau: daux pak

peung cag yūh tawng: an:, tix kaux māwh cao: siyiied ka taix tix, tix

kaux māwh cao: sau: tiex pid an: awm: diag pa khaw: mai: tawng: pa

sang yūh tix, khaix an: tom: hoik līh tix māwh tawng: phao: heue.

Khaix hoik līh tix māwh tawng:, kix dēuh dee koe: bhaung:

son sang phlu: bhaung: tix heue. Son sang si oh hu: sipie ceeix ceeix

heue. Yam kawn sipid mai: dēx sang kroh kix klied ngai: lai pa hoik

tiiem riang pruh tai ka phia: awm: pa hoik sa yāox pruh tai ka piang

tawng: heue. Khaix hoik klied kix riang tai mhawm: mhawm: kix

bāox hok kroh tix bawg heue. Tawng: pa hoik kroh an: ang: bax

nyiang māwh pa sin: kawn māwh tawng: pa im: heue. Son sang līh tix

māwh tawng: pa sin: kawn caw tix gleeing ka ngu tix bawg heue. Yam

gleeing ka tawng: an: khan: kix ex caw tix lo khix mai: brēx mai:

glāox pa awn: heue. Tawng: an: khan: kix dia: lat tau ka piang tiex tix

dah mai: teei khix pa lang: pa koe:tix sawk mai: jung ka rawb rim

tawng: an: khan:kix mai: phlu: ngu mai: teeibrēx kheem: ka piang

khix an:, khaix hoik kheem: ka brēx mai: bāox tix sau: glāox ka piang

mai: awt sipid, son sang ang: khix phai: uik ka heue. Khaix an: meet

ngu jāh tix taox hu: sipie sipie, khaix hoik koe: ra: loe: sawm: kix tom:

yāox tix pon ka tawng: hoik sin: pa hoik kaux phao: heue.

Dee yūh pui tawng: tiex hak tiex man māwh ka daux veng

Magoe: yaong: Luxling, hak tiex Vax māwh kaung: Moeg nu, veng

Meung mau: Eeng kawng ka: yaong: ngaig vawg heue. Phan: māwh

10

hak tiex hawx kix yūh daux siglaox (Kaung: kaw) mai: shiem: tum

heue. Can ceu kraung pa yūh pui ka tiex māwh tawng: kuh eep, tawng:

taux, kuan:chax, tawng:taix, klong:rheep, klong: sawm:, ngoi, tawng:

sau:tai, sum: tai tawng: rawm: nyāux, klong: chax, māwh ceu an: khan:

kix heue.

LAWG 5

KAWN: PA NĪEH ALIAH KAUX.

Dīx dīx koe: Tax kuad mai: yax kuad ra: kaux kiex koe:

kawn: simēx (7)kaux,kawn: simēx an: khan: kix kiied sidaing: nīeh

ang: rhawm: yūh kaing jhaw: kix ot tix lu: lie: mai: klieh nyīah daux

nyiiex daux yaong: ku singāix heue. Mīex keeing: kix kīeh kix hu: ma:

kin rawm: bre prīex, hu: khix ang: kix doh cu doh nghiet tix bawg

kawx heue. Yam lai ling kix daux yaong: kix yāox ka sox tix mu: sox

an: it mai: bliex dak tix līh ah haw hie haw hie, yam an: ka daux kix

tix kaux ah nin: sox in: phex nīeh yūh nin: yūh ka mawx lie? Sox an:

pawk lox kaw an: ah nin: “ang: aux nīeh” pa nīeh māwh pex, kaw an:

deeh pawk lox sox ah nin: phan: māix ang: nīeh māix nieb it si ngāix

yūh ka mawx lie? Sox an: bāox pawk lox kaw an: yūh nin:, can pui pa

nīeh, pui pa sawg tix brīex nyiiex pui sawg tix ih brie yie pui yūh nan:

khan: kix son sang ang: pon brīex nyiiex yīx aux tom: ot tix pau nyiiex

yīx jao heue. In: māwh beeh māwh glawm: kaing pa caw aux tix yūh,

phan: aux ang: yūh nin: ang: pau nyiiex mhawm: mhawm: cao: nyiiex

aux kawx ang: tau yāox tix tawx aux sawm: sox an: pawk lox kix ah

nan: heue.

Yam deeh hoek kix daux nyiiex tix ,kix tom: ah nin: pa pāox

tix, sox viang māwh kawx to: sat tawng tix keud son prīex pa sang ih

tix, ex kawx caw gau tix mai: sox an:, jāh in: singāix ex caw tix yūh

kaing kix ah nin: ka pāox tix heue.

Ka daux tix singāix Tax kuad an: kok kawn: tix khan: kix hoek

mai: ah nin: ka kawn: tix “kawn: simēx aux, daux guang ma:ex, aux

sipaung: shiang: khri: pa sidaing: ngāwh daux heue. Pex vīex baug tix

11

kaux tix mag mai:hu: sawg tix vaih ka awx. Pui mawx yāox pui an:

pon tix cie, keeing: kix tawm: lox yūh nin: heue. Yam mhong: kawn:

simēx an: khan: kix lox pa ah keeing: tix, kix grhang: tix hu: daux ma:

mai: baug ma:, Viang kix hoik paug ka ma: an: kawx, kix ang: tie

yāox shiang khri: pa krai keeing: kix tix sipaung: heue.

Kawn: Ai kix ah nin: “Aya”ex ca: hoik paug ma: in: viang

māwh kawx nan: shiang: khri: pa nie keeing: ex tix sipaung: māwh

yūh ka mawx in:, ex ang: tie cu tix yāox ka lie? Ex deeh ing: ka nyiiex

mai: chawk yāox keeing: ex ka ang: māwh lie?

“keeing:” yīx hoik paug ma: viang māwh kawx nan: ang: yīx

tie yāox shiang: khri: pa krai māix tix sipaung: māwh jao pa tix lie?

Keeing: kix deeh pawk lox kawn: tix ah nin: phan: pex rug sang yāox

shiang: khri: pa sipaung: aux te te, pex gūah guang ma: an: ka pāox

tix sidu, khaix an: pex tang: sum: nghox sum: khawx, sum: sivawng

ka daux ma: yūh pex kaux mawx kaux an: awx, phan: can ceu pa sum:

pex hoik kaux yam bawg mawx sax, aux lawk jhi: pex yāox shiang:

khri: pa hoik sipaung: aux ka daux ma: ex heue. Kawn: nawh hoek

ka keeing: kix daux bawg yam hoik kaux ceu pa sum: ap van: kix, son

sang jhi: keeing: kix shiang: khri: pa sipaung: tix heue. Yam an:

keeing: kix ah nin: yam in: can ceu pa sum: pa van: pex hoik kaux

hoik teem khawm: uik, in: hoik māwh shiang: khri: shiang: mau son

vaig tu ex heue.

Sum: nghox son vaig laig laih son mau.

Gau pāox lāoh rien: son piien: prīex ih.

Pui nīeh pu brīex kiied ting prīex.

Son vaig tix dīex yāox tix gu: lhīex.

Son tu tix mu: yāox tix tīex koek.

Hoek nyo po: sim: phan: gaox ang: koe: kin: daux rhawm:.

12

LAWG 6

NGAI: LAI TIIEM KHAING: SOK RHAWM:

Kawn: nyawm cawng tix kaux tik sibēx ceep tix, tix plah ka

piang pheen: tiiem: lai māwh sibēx siu: pa ceep yam kwat heue. Khaix

hoik tik nawh sibēx tix yūh nan: nawh to: tix hawt khaix pāox grawm

tix, sara kix jhak tix yāox sibēx an: māwh sibēx Ai tao: heue. Ai tao:

an: ot glhawk (3) heue. Singāix an: sara nawh kok mīex keeing: nawh

son sang kum: grawng: kawn: kiex mai:kiex heue.

Mīex keeing: kawn: nyawm an: viang kiex māwh mēx moeng

kawx, ang: kiex tie ot tau mai: pāox tix, tang: ot tang: koe: kiex khaing:

pāox tix heue. Māwh kheu: jao an: aux tom: kok kiex hoek daux

cawng, aux ka ang: krai grawng kok tix kiex hoek tau, kiex ka ang:

tawng grawng hoek pāox tix heue.

Phan: māwh kawn: simēx kiēx pa māwh Ai tao: in: māwh kawn:

tix kaux khaing: heue. Sivoe in: dix Ai tao: sidaing: cheung ka lai mai:

sidaing: nghiet lox sara cao gau mai: nghiet lox mīex keeing: tix heue.

Yam in: nawh ang: lai cu lai nghiet lox, ang: lai pon lai gau tix māwh

jao pa tix lie? Māwh kheu: jao lāux rhawm: nawh ka grawng: pa yūh

mīex keeing: tix, kheu: ang: kiex ih rhawm: pāox tix mai: tang: ot tang:

koe: kiex khaing: pāox tix ,nawh tom: lāux rhawm: jao heue.

Māwh kheu: jao an: aux pa māwh sara nawh ka ang: nyawm

rhawm: kah, aux tom: kok mīex keeing: nawh kum:, son ang: Ai tao:

lai lāux rhawm: aux tom: krai kiex mhong: heue. So sang doh rhawm:

kiex ka grawng pa lāux rhawm: kawn: kiex, aux sang krai yūh ka

mawx. Keud jee keud blaong māwh pa nu son aux, ang: krai kiex

mhong: ka ang: lai chix, ot tix vud mīex nawh hoek, khaix an: ang: lai

rheeng; keeing: nawh ka hoek nang: heue. Kiex ra: kaux ang: tawng

grawng: hoek pāox tix mai: jhak jhak ka pāox tix, mai: keud daux

rhawm:, teu koe: tix ceu ceu kiex keud yūh nan: mai: daox am: ka

13

yāox tix pāox tix heue. Kiex jhak ka pāox tix khawm: lāux pak ngai:

tix, moeng ka ang: tawng hoek mēx tix, mēx ka ang: tawng hoek

moeng tix heue.

Khaix hoik ngawm kiex tau, aux tom: jāh tix krai kiex mhong:

kawn: kiex Ai tao: heue. Kawn: pax in:, yam an: dīx sidaing: cheung

ka lai mai: sidaing: nghiet lox sikah, yam in: ang: lai cheung ka

lai ,ang: lai cu lai nghiet lox sikah, kied sidaing: dah krax ot nawh mie

nyao, māwh kheu nan: aux tom: kok tix krai pax mhong: heue. Khaix

hoik krai aux kiex mhong: grawng: khawm: uik khawm: leeing: mai:

kiex kiēd sidaing: doh rhawm: ka pa yūh tix heue.

Kiex ah nin: māwh kheu jao pa yūh nyiiex ma: ax nin: kawn: ax

teu lāux rhawm: jao ah yūh nan: heue. Khaix an: son sang bāox nie

doh rhawm: kiex ka aux tom: teei lai pa chawk mai: pa deeh pawk

kawn: kiex mai: jhi: kiex yāox heue. Lai an: māwh lai ka la paing pa

chawk kawn: kiex ka, māwh pa mhum mhiem: tix deuh daux pheen:

tiiem lai mai: naih tix yāox lai pa tiiem: nawh an: māwh khaix jauh

rawm: ngai: tix plak, ang: lai chix yāox ngai: lai pa pawk kawn: kiex

heue. Lai pa tiiem: kawn: kiex an: ang: tie māwh lai pa pawk ca māwh

lox tix gum khaing: nawh tiiem: tom naog plah lai heue. Lai pa tiiem:

nawh an: aux yāox tiiem: yūh nin: mīex aux ka moh, keeing: aux ka

moh, aux moh pax khawm: ra: kaux tiiem: ngie yūh nin: naog tix plah

lai heue. Khaix hoik naih aux tix jhak aux tawx ka mīex nawh, kiex

ang: lai nye lai nyux phlat tix tawx ka mēx tix heue. Yam yāox mīex

nawh ka lai tiiem: kawn: tix kiex kied sidaing: voi rhawm: ka te te

heue. Khaix hoik jhak kiex khawm: ra: kaux tix tom: koi niep lai an:

mai: sau: daux hau tix heue.

Khaix hoik hoik ang: lai koe: lox ah sikah krai mai: hu: giex ka

taix moeng tix, moeng nawh ka rieb tix giex ka taix mēx tix khawm:

līh rawm: ngai: tix mai: jhak ka aux khawm: nyīah tix, aux kawx dung

rawm: ngai: kiex ang: tau tix tawng ka heue.

Khaix hoik kum: kix tau mai: sara kiex deeh ing: ka nyiiex, plah

14

lai in: hoik māwh pa krix ka daux rhawm: mīex keeing: mai: hoik kīeh

mīex keeing: khaw pāox tix hoik deeh kieh nyiiex ma: kix mhawm:

gāux rhawm: gāux rhi:, ngai: lai tiiem: pa kaoh khaing: līh rawm: ngai:

kawn: nyawm tix kaux līh tix māwh ngai: lai pa thai: lox cox rhawm:

mīex keeing: heue.

LAWG 7

GRAWNG RAWM: LHIEX

Ju tax yiiex mīex keeing: ex dīx kaoh lhiex khaing: dee mawx

ang: kix tie tawng ka, kix ah māwh siyawng pa tawx heue. Khaix an:

can pui pa koe: ping nyia cu:yi: keud sawn: tix yāox māwh kaoh lhiex

khaing: dee mawx lie? Dee si dah kix pon tix tawng dee kaoh lhiex

heue.

Dee jāh lhiex tix kaoh māwh yūh nin: jao pa hak pa koek singāix

can rawm: klawng: rawm: dung tīeh tix māwh bhawm:, bhawm: an:

bhaung: vīex haok piang rao ma: mai: tīeh tix māwh pai: awm:, pai:

awm: an: yam sipub bhaung: sikiied, bhaung: lhong kix tīeh tix māwh

rawm:, yam an: hoik līh tix māwh lhiex mai: grum: piang tiex heue.

Lhiex sidaing: koe: buan: son: son ex kawn: pui nawng nawng

ang: tie māwh nan:, son to: sat, son khaox ox rib riem, pa sum: pa van:

ex, pa eei: paliang ex ka ting lhaong: haok huan: jao lhiex heue.

Rawm: lhiex māwh pa kiied singax singēh khaing: rawm: tang:

ceu, phan: ex teei mai: ngaik sin: yūh rawm: nyāux ka,kied koe:

jhawm: tie: jhawm: nyum khaing: rawm: klawng: heue. Līh klawng:

ting, klawng: iak nam pang lai: mai: rawm: sigrit sigra: tix koe: can

ceu an: khan: kix ka kaoh nang: khaing: rawm: lhiex heue. Ex kawn:

pui ka piang ca: hak tiex khawm: uik can pa yūh ma: kaung: phan:

rawm: lhiex ang: koe: can plix khaox gaox nghot khawx koi:

sivawng ,ien: can pakoe: tu: piang hak tiex ang: ah, daux tiex ang: ah,

ang: chix ting chix chix lhaong: mai: ang: doh chix koe: kaux, koe: tu:

koe: plix koe: tai tix bawg kawx heue.

Koe: khaox ting nong: ting dee mawx kheu: caw dee an: dee

15

mhawm: rawm: lhiex khaox an: nong: an: tom: ting ka heue.

Rawm: lhiex phan: ex chix shiao ka mhawm: son ex, phan: ex

ang: chix shiao ex ka lāux jao heue. Daux bawg yam lhiex phan: ex

ang: koe: kraung pa tieb tie lhiex kieh to: kaux tix caux lan ka lhiex si

jheeing: ex ka pon jhawm: saux mai: saux hoek mai: saux tang: ceu

heue. Bīeh rhauk, sikhat klawng: ting rawm: kawx kaoh khaing: lhiex,

lhiex ka koe: buan: son:, son ex ka ang: koe: bawg tix blah heue.

Grawh grawng nawh māwh kheu: yie lāux lhiex yūh kaing yūh

ex, lāux pa sum: pa van: ex heue.

LAWG 8

PAW NYAW PĀOX TIX YOEK KA PLAI.

Dīx dīx koe: kang koi tix mu: nawh lai ling daux tiag daux tu son

sawg pa ih pa un:, yam hoek kang koi an: tix dah, nawh yāox plai: pa

deuh pui, kang koi an: ah nin: “Alo” kied sidaing: mhawm: son aux te

te in: mawh krax laoh lie kie: lhong: kang: koi an: ah yuh nin: mai:

teei tix nyāux plai: an: awt rheung: glang: mawx tix, kang koi an: yoek

heue.

Daux bawg yam an: mīex sox la tix mu: hoek yāox plai: mai:

kang koi kied laoh lie, ceu pa ciem mai: plai: hoik tang: koe: phao: ah

yuh nin: khawm: gāux rhawm: gāux rhi: tix, ran: tix nyāux plai: an:,

ang: mīex sox la awt rheung nang: glang: mawx tix mīex sox la an:

yoek mai: goh tix it tan: heue.

Sox praix lai ling tix sawg nang: ceu pa ih pa un:, yam hoek

nawh tan:, yāox kang koi,plai:mai: mīex sox la, sox prāix an: ah nin:

kied laoh lie ceu pa ih son aux hoik grum tin:, mai: ran: tix nyāux

nang: plai: ang: rheung: sox prāix an: yoek nang: cie tix heue.

Dee nghoik krih hoek nang: tan:, ceu pa ceu pa sang vīex aux

moeng tix cim, plai: nēx hoik tang khrex tix deu cao: tix tin:, in: sawn:

tix mawh mhawm: son aux te te, ah yuh nin: daux rhawm: tix, mai:

ran: nang: tix nyāux ka plai: an: heue. Dom mawx dom an: krih an: ah

ka goh kheu: jao yoek ka plai: heue.

16

Kang koi siduat khaing: it tix, khaix hoik vhah yoek tix, yam

yāox ka mīex sox la, sox prāix mai: krih lu lieh tix it piang tiex tan:,

kang koi yuh tix awm: pa kleueh (klih kluing:) ka pa yūh tix, ami:ah

nin: jao kaing pa jah aux tix yūh, kix pa ang: tie koe: krax phit grawng:

lud yāox tix kham: geu kaing ap cāox pa caig tang: heue.

Kaing ang: khaw: paw phaw: tix yūh

Ngaw glaw: ka pāox mawh kaing cāox.

Nyāux plai: brai: maung lāux yūh kaux.

Phen: plai: sug sai: grai: yūh nyīex.

Pa yoek pa awp, phan: kawp kaux lāux

Lak pak leeing: yūh kawn: pui

Teei tix lhak lhiao: khaing: pāox tix, chix kīeh krax ot yoek yūh

pui.

Ot tix yawt phen: sawg tix lhen: pāox yāox krax lāux.

LAWG9

SIPEEM NYIIEX CAWNG.

Sipeem nyiiex cawng: pa yūh yix koe: plak khawn: goix brawk

nyiiex cawng: heue. Sipeem in: mawh pa rom kawn: nyawm cawng

mai: sara khankix tix sum: tau tom: līh tix mawh sipeem heue.

Sipeem in: hoik dawg mawh sipeem pa hoik yūh daux num pa

hoik luan: 6 num khix 6-27 ngāix dīx heue. Jah tix sum: daux bawg

yam sngāix sum: khaox khawm: bee: ma: dīx heue.

Cao: pa jah tix paoh daux krax son sang sum: sipeem in: mawh

sara ting cao: kuang: cawng: yix heue. Sara ting an: hoik dha: tix kraix

khrawm: cub sara khan: kix mai: yūh bang: kum: sivoe ang: singāix

sum: khaox khawm: bee: ma: ang: nyiang bax hoek heue. Ka daux

singāix an: nawh hoik dha: tix krai ka grawng pa sang sum: sipeem in:

mawh pa koe: son: yūh ka mawx ka kix lie? Khaix an: sara ting nhie:

kawn: nyawm cawng: khan: kix vīex kawn: khaox khan: kix mai:

simie ku ceu, tix kaux tix ceu vīex hoek son pa caw tix sum: singāix

an: heue. Khaix an: sara ting krai grawng: sipeem in: caw co: ca: tix

17

yūh ku kaux mai: ih rhawm: pāox tix son sang līh tix mawh sipeem:

tix ngāix sax heue. Sara ting an: dha: tix nhie: kawn: nyawm vīex

baog, vīex vaig hoek ku kaux heue.

Mawh kheu: bawg yam sum: khaox hoik hoek to: kaux aux mai:

pux ke: aux mai: kawn: nyawm cawng: khawm: uik hu: ka nyiiex

cawng: gau lai mai: yix jah tix sum: khaox singāix an: heue. Awm: pa

hoik thung: jhi: sara cao: kuang: yix mai: yix jah tix soh rib, paog tiex

phao: heue. Khaix hoik soh hoik paog yix yūh lawk tix lawk hoik tix

lawk kieh dia: pāox tix, khaix an: yix tom: jah tix sum: khaox mai: sau:

simie phao: heue. Pui pa sum: khaox mag mung, khaox mag ka: khaox

simi, khaox tie, khaox mag kiang, muah khaox, mai: khaox pa koe:

yeem koe: boe: tix kaux tix ceu, mai: pui sa sum: tai ku ceu tai pa raoh

tai paing, tai klai, koe: ku ceu daux sipeem an: heue. Khaix an: mai:

kīeh yix goih cub caw tix, cub (1) cub (2) cub (3) cub (4) khawm: uik

koe: (4) cub heue. Yix silah pāox tix yūh kaing, kaing pa yūh yix tom:

phai: hoik jao heue. Khaix hoik yūh yix kaing, hoik sum: hoik van: ku

ceu, yix lāux lee: tix mai: sawm: eep pid mai: kax kroh heue.

Khaix hoik rheeng: singāix sawm: khaox pa sum: pa van: yix jah

tix kuah mai: klai spie jiet mhawm: griang mai: nyawm tix jhak

heue. Hu: sipie sipeem sum: yix an: jah tix ao: ceu, līh ceu kaux pa

mhawm: daux veng ot yix heue. Khaox pa sum: yix huan: sipie ting

sipie, khaix hoik rheeng: khaox an: khan: kix jah tix pruh tai, pa paing:

pa raoh, pa klai, hoik grum ku ceu mai: jiet nyawm tix jhak ka heue.

Hak tiex prāix brum singie klai hu: sipie mhawm: griang tix yāox ka

heue. Khaox pa ting khan: kix, jah tix koe: lhax, koe: yeem: hu:

sipie rheeng: sipie jah tix pruh jah tix tai heue. Khaix an: khaox khan:

kix jah tix mhawm: yeem sigleem: plix phao: heue. Khaix hoik rheeng:

plix khaox khan: kix jah tix teem mai: jah tix pieh tix ih plix, mai: yūh

krax tan krax lu daux nyiiex cawng:, kawn: nyawm cawng: mai: sara

khan: kix yāox tix ih yāox tix piēh plix khaox ku ceu tom: sak tix ka

heue.

18

Phan: hoek yam yūh kaing daux cawng: simēx sibon: laig ka

daux sipeem mai: sawg tix riem rib tix blah dee: rawm: tix blah guah

cub caw tix cub mawx cub an: cie mawx cie an:, kix yūh kaing daux

sipeem heue.

Mawh kheu: guah kaing tix yūh nin: silah ex tix yūh cub mawx

cub an: sidaing: phai: hoik, mai: kiied piaw tix yūh te te heue. Son

sang mhawm: griang sipeem in: mawh beeh glawm: kaing yūh yix

nyawm cawng: khawm: uik heue.

Num pa sang hoek tix singāix sax, phan: kix pux prāix ex

bāox tix co: ca: mai: sitoe: tix yūh awm: in: sax, teu koe: krax haok

krax huan: khaing: in: tix ngāix sax heue. Phan: kix bāox sitoe: tix

sum: khaox ku ceu daux sipeem: in: tix num hoik tix num, sum: ang:

jux ang: jai:, sipeem in: teu riien: tix koe: krax haok krax huan:

mhawm: griang khaing: in: kao: son tix yiex son, teei ang: nieh pieh

ang: uik sax heue.

LAWG 10

LOX KAB.

1. krax soh Tax lai: lox krai Tax pang:.

2. lhak tix kaux ang: piien:, riien: tix kaux ang: tauh.

3. Hot paw khi: mi paw gāux.

4. Paw nīeh ka pui hot, paw cot ka kawn: doe:.

5. Khaox ting teem: pāox ex grawng:, nawng ting teem pāox ex gaih.

6. Paw tik pāox ex gah om koi: Paw ploi pāox ex yam cāox prāix.

7. Līh rawm: ngai: mai: pui pa yiem.Viēx rhawm: tiem mai: pui pahai.

8. Ox tix gawng: ang: chix mawh pang:

Ra: loe: gawng: tom: chix mawh pang:.

9. Pui tix nyiiex ang: chix pang: yaong:.

Ra: loe: nyiiex tom: chix pang: yaong:.

10. Hoik māwh ex muah tix reu ceu tix mu.

11 . Ot tau bang: kum: yum tau bang: naing.

12. Yam kaing si liēx yam priēx simiang.

19

13. Mha: nie rawm nie awm: kawn: nie sawn: nie lhak.

14. lheu: chix māwh simiang, lang diang mawh simēx.

15. Ang: siox sa: ling khaing prang: ang: simiang sa: ting khaing:

muig.

16. Lox krai miēx priex daux rhawm:.

17. Rauh te rawm: tom: krox puing klang:.

18. moe: tom: lawm tom: pon tix mug.

19. Viēx sipeem sak ih sawm: ka:.

20. Ting gum tan: yie kak, lhak kaing tom: yie hoik.

LAWG 11

Riang yo ah sox la, sox la

Dīx dīx koe: kawn: nyawm cao: paliang pēx tix kaux, nawh liang pēx

hawt dee mhawm: rawm: mhawm: rib ku singāix, daux tix ngāix nawh

liang pēx ka piang gawng haoh dee yūh pui ma:, kawn: nyawm an:

riag yo ah nin: “hoek sax la tix kiied pēx, hoek sox la tix kiied pēx”

can pui pa hu: ma: hawt baoh an, mhong: lox yo kawn: nyawm kix to:

tix haok piang gawng, yam hoek kix piang gawng, chawk ka kawn:

nyawm an: ah nin: koe: sox la dee mawx? Koe: sox la dee mawx?

Yam an: kawn: nyawm an: pawk lox kix mai: nyīah ah ‘ha: !’ ang: sox

la tie hoek tan: kix jhak lawg ka kawn: nyawm an: jao pie nawh ka kix,

mai: kix ka kied sidaing: taug jao to: tix hoek piang gawng heue.

Ang: lai awt rheung: glang: mawx tix, kawn: an: bāox hu: liang

pēx liang tix ka piang gawng an:, yam an: sox la rug hoek tix kiied ka

pēx pa liang nawh, kawn: nyawm an: riag yo mai: ah tix nin: hoek sox

la tix kiied pēx, hoek sox la tix kiied pēx yo lox yūh nin:, pui pa hu:

ma: hawt bāoh an: viang mhong: kawx lox yo kawn: nyawm an:, kix

ang: lai hu: jhak ka nawh, mai: ah tix nin: kawn: nyawm in: bāox

nyaw ex taug phao:, ex paw lai hu: jhak ka nawh ah nin: ka pāox tix

heue.

Sox la rug kiied pē liang nawh yum 2-3 mu:, yam an:kawn: nyawm

20

an: yo pui teem: tix kawx ang: koe: pui pa hoek teem: ka nawh, mawh

kheu: ee: pui hun: nawh pie lhen: tix awm: bawg voe an: heue.

Kawn: nyawm an: yiiem jao yum pēx liang tix kawx, ang: tie lai

koe: dee bleeih, nawh viang yiiem mie ding, māwh ngie gīex going

son nawh heue.

Pui pie pui lhen: yāox kaing cāox.

Pāox teem: pāox coi koi hu: grai:.

Uah ngai: kheu: yiiem ang: koe: ceu.

Vaig ang: lawm paw mug, lox ang: rug paw ah.

Pie lhen: nyaw glaw: caw tix ang: ah.

Klih kluing: paw puing: muing: lox paw krai.

Krai lao see, cee kaux kaux mhawm: lao.

LAWG 12.

PUI LHAK RA: KAUX.

Dīx dīx koe: Ai lhak kiex Nyi lhiem:, kiex kied ting jhawm: ting lox

ka pui, sawn: pui tang: kaux awm: pui deux pui aw:, kiex ang: doh

nieb ca: ka pui tang: kaux, kiex sawn: tix hoik māwh jung pui to piang

pui uik, sawn: tix māwh cuik piang pui son plak lhak, plak lhen: heue.

Pui in: kiex ra: kaux ang: kiex tie ot yaong: tau, viang māwh

kawx nan: kiex hoik ra: lai: mhong: grawh grawng: pāox tix, kiex kied

simie tix yāox ngai: pāox tix son sang silah kiex krax lhak pāox tix,

yam an: son sang yāox kiex pāox tix kiex tang: līh khaing: yaong: ot

tix kaux mawx kaux an: heue. Kiex jiet sidauh pāox tix ka piang

sibauk tix mu, Viang mawh kawx nin: kiex ang: kiex ang: tie tawng

pāox tix māwh pui pa hūh ka mawx, Ai lhak jāh tix ah, goih krax voe

aux, yam an: Nyi thiem: ah goih krax voe aux, pui mawx tix ag: cu

goih krax pa pāox tix, kiex brieb pāox tix greung sipauk mai: chawk

pāox tix ah nin: māwh rug ang: māix goih krax ka: aux lieh. Ang:

māix tawng aux māwh Ai lhak lieh, awm: nang: an:, ang: māix tawng

māwh aux Nyi lhiem: lieh aw: “aux ah tix hu: sawg ka māix Ai lhak

21

ah yūh nin: ka Nyi lhiem:, māix sawg aux jao pa tix lieh Nyi lhiem:

chawk Ai lhak yūh nan: sang sawg aux yāox māix jao sidaing: ao: ceu

kaux māix khaing: pui tang: kaux, mau:simie tix yāox ap chix māix

heue.

“ Chix” viang māwh nin: aux ang: nyiang tien yam in: aux lawk

krai māix mhong: yam tien aux,, māix goih aux hu: ha:, Ai lhak ang:

cu tix goih krax , jao in: kiex jāh tix simah pāox tix phao:, dee sidah

kiex lu li pāox tix, yam an: kiex kreuek daux rawm: mai: yum daux

rawm: khawm: ra: tix heue.

Ting yum cum cāox yāox krax yum.

Grum rhawm: mhawm: yūh ang: tuih krax.

Silah kaing mhawm: jhawm: chix līh.

Nēx ang: koe: kīh mawh taux, saux ang: pai: māwh yum.

Sikah tix mu: tix diang riang yūh prāix klawng:,

Phan: lhak phan: lhiem: thien: ka pāox.

Gun cāox yāox mhawm: khrawm: tix keud.

LAWG 13.

GUAH NĒX BEUE.

Dīx dīx pui ra: kaux, kiex hak pāox tix hu: sawg taux lhax,

nēx nawn daux tiag daux tu, yam lai ling kiex tix sawg taux daux tiag,

kiex jiet yāox haik beue tix mu:, an: tix kaux ah nin: ang: ax lai siox

sawg taux tang: ceu, mai: hak kiex pāox tix kaung: beue an: heue.

Khaix hoik pon kiex beue an:, kiex deeih lai ling ka daux tiag

baoh an:, kiex bāox deeih yāox haik beue pāox ti mu:, in: māwh haik

beue pāox tix mu:, ax bāox kaung: tix vīex kiex pon ka heue.

Khaix hoik bāox pon kiex beue an:, kiex bāox lai ling daux tiag,

bāox deeih yāox nang: haik beue, mai: bāox kaung: ka beue an: bāox

deeih pon ka heue. Ya an: sngāix hoik klip, prāix hoik sang faik, kiex

guah beue an: ka pāox tix, kiex guah sidu, beue ea: kawn: haoh sinax

kiex tix mu:, kiex simie tix goih sidu, viang māwh nang: khaix hoik

yaog kiex tix kaux tix mu: beue ca; kawn haoh pot sinax kiex tix mu:

22

heue. Kiex thung thiang pāox tix dēx sang māwh simah tang: beue

haoh an:, yam an: koe: pui jaw tix kaux, hu: jaw: nawh jiet mhong: lox

thung thiang kiex pāox tix mai: hu: chawk kiex ah nin: pāox grawm,

māwh thung thiang pax pāox tix jao pa tix lie? Kiex pawk lox cao: jaw

an: ah nin: kaung: yīex beue in: singāix yiiex tom: pon beue loe: mu:

yiiex sang goih si kawx, beue kawn haoh sinax yiiex tix mu:, yiiex

tom: thung thiang: pāox tix tang: an: heue. Yam an: cao: jaw an:

chawk kiex yūh nin: aux goih pax ih sidu pax nang: lie? Kiex pawk

lox cao: jaw an: lawx ka kiex tix kaux tix mu:, cao: jaw an: teei tix cie

tix mu:, yam an: kiex nhie cao: jaw an: jiet chix goih tix ih sidu, kiex

gāux rhawm: mai: ing: tix ka nyiiex tix heue.

Pui lhak ang: dak khi:.

Fi: fang: dee mawx pui tawx uik.

Khlu khlak rhawm: keud bheuk yūh cao:.

Jao ang: chix sawn: sum ka heue.

Kheue ang: khaw: phaw: pāox lāux

Pui daox pui aw: caw krax taug.

Kha: rhawm: kha: rhi: leeing: lang:

Ngāix, sidah sidu nu tix goih.

LAWG 14.

PŪX PA GUAH TIX TO: KHAING: AUX TIX .

Dīx dīx koe: pūx aik ra: kaux pa māwh aik kaux Ai mhawm: pūx

kawx Nyi lheu: kiex māwh kawn: nyiiex cao: mi khawm: ra: tix heue.

Sivoe ang: kiex nyiang ting taix lhaong: caong: miex keeing: kiex

yum, khaix yum mīex keeing: kiex pa māwh Ai mhawm: teei: beeh

glawm: kaing nyiiex kaing mai: khawm: uik, Nyi lheu: cau tix māwh

cao: teei beeh glawm: priex khawng: eei: brie liang khawm: uik heue.

Kiex ang: nyiang bax teei tix koe: moeng tix kaux kawx heue.

Ka daux tix singāix Nyi lheu: ah nin: ka Aik tix Ai mhawm: Aik eue

can mau khri: sin: ngao: khawng brie pa deeh mīex keeing: ax ka ax,

23

aux sang kīeh ax gūah son cie pui mawx cie pui an: māwh kheu: sang

yūh aux num tix ka mau an: mai: hu: yūh lai tang: prāix tang: klawng:

heue. Ai mhawm: nghiet lox Nyi lheu: mai: guah tix tawx son cie Nyi

lheu: Ai mhawm: ah nin: ka Nyi lheu: viang aux gūah tix tawx son cie

māix kawx aux simie ax ang: gūah pāox tix tang: hu: tang: ot, ot tau

daux nyiiex ex tom: kuad tom: kra: tix, phan: ax tang: ot tang: koe:

khaing: pāox tix, nu: ka yam saux yam ngia:, ang: koe: pui kia: pui

jhak ka ax, phan: hoek bawg yam yūh nan: sidaing: māwh kaing pa

kha: rhawm: kha: rhi: son ax heue.

Nyi lheu: viang Ai mhawm: sidiex gau yūh nin: kawx ang: cu ang:

nghiet ka lox sidiex Ai mhawm: ka tix, nawh teei can ceu sin: ngao:

mau khri: cie tix mai: hu: tang: prāix tang: meung ah tix hu: yūh laih

lai, viang māwh kawx nan;: yam hoek nawh daux veng tix veng mai:

yāox ka cub pui pa nyāux plai: yawd phen: yūh krax gāux krax nyiah

mai: can sibon: pa coh kaux tix khan: kix goh gaing yoeg tau ka dee

an: Nyi lheu ang: lai doh keed ka lai pa sang yūh tix nawh kiex going

ka yāox tix can bon: pa coh kaux tix an: khan:kix nawh hu: laig ka

daux kix heue. Khaix hoik laig ka daux cub an: pāox grawm nawh

kied haoh hun: bon: pa pie tix moh nawh kawx kied sidaing: hun: te te

pāox grawm nawh mai: bon: an: khan: kix māwh ngie sang len kix tix

ih mau Nyi lheu: heue.

Mau khri: pa vīex Nyi lheu: nawh cai: tix ngāix hoik tix ngāix

dee sidauh mau khri: pa vīex Nyi lheu: uik khawm uik heue. Yam an:

Nyi lheu: ang: lai tawng pa sang yūh tix nawh to: tix hu: sawg ka

pāox grawm tix, hu: mhaing: tix yaog mau ka kix, kix pawk lox ah nin:

māwh māix pui dee mawx ang: yix tawng: ka māix , māwh kheu: nan:

yix ang: pon tawx māix yaog mau cie yix kheu: ang: māix tie māwh

pui daux veng yix heue.

Nyi lheu: nie ot sipie nie kha: siyia: ka kraung sang ceep eep sang

sawm: tix, tix ngāix hoik tix ngāix yam in: Nyi lheu: kied kleeih ka

kaing pa hoik yūh tix mai: ah nin: daux rhawm: tix phan: aux ca: kawn

24

ot ka daux veng in: yūh nin: aux yum ca: tix ngāix ngāix sax, māwh

kheu: nan: aux deeih ing: ka Aik tix daux nyiiex yix dee mhawm: son

aux heue. Yam hoek nawh daux nyiiex kix Aik nawh kied gāux

rhawm: gāux rhi: ka hoek pūx tix nawh kok pāox grawm pāox meed

tix daux yaong: khan kix mai: yūh poi jao hoek pūx tix heue. Yam an:

Ai mhawm: yaog le plai: cie tix hak pāox grawm tix khan kix nyāux

mai: ah tix nin: pāox grawm aux khan kix eue: pūx aux hoik grai:

khaing: aux hoik koe: phuan: liah num, phao: nawh deeh hoek ka

yiiex, aux kied gāux rhawm: gāux rhi: tom: kok pex yūh poi: gāux mai:

yix , daux nyiiex yix heue.

LAWG 15

(MAU LOE: RAWNG)

Dīx dīx koe: pāox grawm loe: kaux kix kiied sidaing: ih rhawm:

pāox tix bīx ma: bīx kaing tua, hu: jaw hu: sivang: hu: tau, nyiiex ma:

kix ka dēx ka pāox tix, kix ang: doh pon nawng: prīex khaing: pāox

tix, sak, sak tau. Plaing:, plaing: tau, hu: dee mawx hu: tau. Krax moh

krax pūx aik līh pāox tix heue.

Kix māwh ceu pui pa ang: tawng tix yūh laih li, ang: tawng tix

sawg mau khri:, mau pa sang cai: kix, kix cōh gaox nghox mai:tom:

tag yāox tix cai: mau ceeix ceeix heue.

Ka daux kix tix kaux ah nin: ex pui loe: kaux in: ex ang: tawng

tix yūh laih lai, ang: tawng singāix laih cau, nieb ot yūh nin: ang: lai

māwh ex keud kaing grawng son sang pon ex mau ku kaux ex awx.

An: tix kaux ah nin: awm: pa ah māix nux an:, kiied sidaing: khaw: ka

rhawm: aux te te, viang māwh kawx nan: son sang hu: ex tix yūh laih

lai, num mau ex ang: tie koe:, ex tom: kaw: num: tix ka pa tix lie? An:

tix kaux mhong: ah pāox grawm tix lox yūh nin:, nawh ah nin: paw

khi: aux lawk sawg ex ih daux krax pon ex mau nawh ah nan: ka pāox

grawm tix heue.

Son sang pon ex mau, māwh yāox māix dee mawx lie? Nawh

pawk lox kiex ah nin:, hu: ex tang: prāix tang: klawng: sawg ex ciang

25

mau, phan: ex hoik pon mau, ex guah sidu ka pāox tix, mai: ex yūh

num: mau lai tix ka, yam an: sax ex yūh lai mai: pon rao nie nie, ex

hoik māwh pui koe: mau, koe: khri: yam an: heue.

Kix sawg tix ciang: kix hoik pon kaing yūh tix, riang ciang:

kix khawm: uik māwh mau (3) rawng heue. Daux mau an: kix simie

tix nawng: kaux mawx kaux an:, jao koe: rhawm: kawk vawk yūh nin:

piang pāox tix, kiex (2)kaux phaw: lox yūh nin:, mau in: (3)rawng son

cie ax nong: ax tom: plaux pāox hu: ax yum, kiex ah nan: heue.

Pui pāox hu: kiex an: ka simie nang: tix nawng: mau an:, ah tix

plaux pāox hu: tix pa māwh pui ra: kaux kiex an: heue. Kiex ra: kaux

ka keud tix plaux nawh, nawh ka sang plaux nang: kiex, son sang

nawng: nawh mau an: heue.

Ot khaix an: kix hak pāox tix hu: laih, kiex ra: kaux liag plai:

tix kawng: mai: sau: sidah yum ka daux son sang tawx kiex ka pāox

hu: kiex, phan: nawh yum kiex yāox tix cie mau an: nong: nong: heue.

Kaw pāox hu: kiex an: ka simie nang: tix nawng: mau an: khaing: kiex,

kaw in: liag blāuh mai: sau: sidah yum ka daux blāuh an:, nawh sawg

pāox hu: tix, yam an: yāox ka pāox hu: tix nawh ah nin: ka kiex nieb

ex ing:, phan: ex hoek bang: laux, ex tom: ih blāuh liag aux, kiex ra:

kaux pawk lox nawh mai: ah tix nin: yiex ka hoik liag plai: pa sang

nyāux ex daux krax kiex ah nin: ka nawh heue. Yam hoek kix bang:

laux, kaw cao: liag blāuh an: teei: blāuh liag tix mai: tawx kiex ih,

khaix hoik ih pui an: kiex blāuh kiex goh piang tiex mai: yum dee an:

heue.

Ka daux bawg yam an: kaw cao: liag blāuh kied sidaing: gāux

rhawm: mai: ah tix nin:, yam in: mau pon yix loe: rawng an: hoik

māwh cie aux phao:, Ha:,Ha: ah ka nyiah tix heue. Kaw liag blāuh an:

ah nin:, plai: pa sang nyāux aux mai: blāuh hoik koe: phao:, nawh ang:

tie tawng hoik sau: pāox tix sidah yum ka daux kawng: plai: pa hoik

liag kiex an:, nawh sut kawng: plai: pa ot piang tiex mai: sau: tix

nyāux kah, ang: awt Rheung: nawh ceeng peed piang tiex mai: yum

26

nang: dom mawx dom an: heue.

Kawk vawk piang pāox, yāox kaing cāox.

Jao mau loe: Rawng, nawng loe: kaux.

Plaux pui yum, pui cum māix yum.

Ang: kheu: tix grai: paw yūh nai:.

Nai: nawk, kawk Rhawm: māwh jhawm: brai:.

LAWG 16

GRAWNG KRU NAING PATI ROBROM HAK TIEX VAX.

Kru naing Pati robrom hak tiex Vax jāh tix koe: daux 1989

num khix 4-17 ngāix, māwh kru naing pa kaw: tix mai: kawn: simēx

kawn: bon: pa lāoh pa lie, hak tiex Vax heue. Māwh kru naing pa kaoh

khaing: pui hak tiex khawm: uik, kix pau rien hak tiex bri ēx brum

kraung: nyiiex lhax tawng: eep sawm: rawm: nyāux pui hak tiex Vax,

son sang yāox kawn: pui hak tiex Vax tix lai ling ing: tiang ka pāox tix,

kix māwh cao: pa māwh khaox lawng o sat son ex heue.

Kru naing Pati robrom hak tiex Vax kraung naing nad mawg pa

kiex ex māwh nad mawg pa ang: sawg tix kheem:, yax yeem:, map nai:

cax hak tiex nyiiex yaong: cie pui, māwh nad mawg pa ang: sawg tix

yūh con can: ka mau khri: pui heue.

Daux kru naing Pati robrom hak tiex Vax, koe: pui ku ceu ka

daux Vax, la: hu, Siem, khang:, Hawx, Ai ni, Li saw, Miao, Prawng,

Pan se, Peung, Plang, A khiex, Mian, Yang, Law mie, māwh ceu pui

an: khankix heue. Ka daux pui ceu an: khankix (100)son 70% m āwh

kawn: Vax. Kru naing Pati robrom hak tiex Vax ang: guah ceu pui, ang:

guah simēx si bon: ang: guah been li, kham: tix yum, ang: lhawk ka ju

tix, pau rien, priēx khrawm: kawn: rai peu sin: mhawm: mhawm: heue.

Kru naing Pati robrom hak tiex Vax yaog tix kaoh vaoh tix cung,

māwh son sang tang: cung ex ka caong: cao: tix, saux yum ang: lai

lhat, pau nghox gox yaong: cox ngot ot nyiiex vīex pui yūh kaing

naing sivai prai teem: ang: lhat, mhat saux ang: deeih khaix tix,

27

simēx si bon: ang: lai guah kīeh māwh muah tix reu ceu tix mu:

khaing: heue.

LAWG (17)

LOX TOM: TAX LAI: MAI: TAX PANG:

Tax yiiex mīex keeing: pūx aik, pūx o:,

Paw lai yūh ex cung lu: lieh.

Paw lai kīeh ex tīeh rhawm: keud.

Sivoe Tax lai mai: Tax Pang:, hoik awm: ex taing: ang: koe:

jhawn:, hoik awm: ex kawn: ang: koe: keeing: daux bawg yam grēh

pui dīx kix plai:, ex nai: maung tix cie yam an:, Bawg yam krai pui

kix lox lhak, pui pa hak ex hu: ang: koe:. Sin: ex ciak ka gien: tix nieh,

Tax lai: sui:pa so: ex kaoh, Sin: ex ngien ka ngai: tix nieh, Tax pang:

ka: pa vaoh ex cung.

Saux vaig Tax lai: tang: pui nghe:, saux kre Tax pang: tang: pui kēh.

Si ngāix sawm: kiex khrawm: ex tau, kīeh ex gau pāox tix mi.

In: māwh rhawm: muih lai: mai: pang:.

Paw lai yūh ex ngawm lu: lieh, sam: pak ca hoik luan khaing:ex

Paw lai yūh ex tīeh lhu: lhia: in: hoik māwh pot ha pak cad.

Cao: kap Tax ngox kat.

LAWG (18)

Pati robrom hak tiex Vax.

Dīx dīx hak tiex ex kawn: Vax, hoik koe: mie rheng: mie mheen: num

māwh nieh, ang: ex co laux simiang cao: pa giex kuang:, kraix

khrawm: ex māwh sikah tix mu: hu: tix diang, simiang ting cao: pa

giex kaing: mai: khrawm: ex kawn: Vax awm: Nyiiex tix lhang: dang:

tix mu: ang: koe: māwh simiang eeng, cao mi, sipug ru pa māwh cao:

kaing: nong: nong: kix yūh tix koe: lien: koe: nad, pauh plaux pāox tix,

keeig krao: vao nyiiex pāox tix, grhang: klawng: sawm: rawm: nyāux

pāox tix, seed meu ma: gha: meu prāix tix eeng hoik tix eeng son sang

hoek hu: lai ling ing: tiang ka pāox tix ang: yie, tix blah kuad tix yūh

28

cun: ka pāox tix daux krax daux laux, ang: tie koe: simiang cao: pa

prawng, cao: pa raw pie tix kaux kawx heue. pui mawx koe: lien: koe:

mau pui an: hoik sawn: cao: tix māwh simiang pa lāoh tix kaux, daux

been prim: dīx awm: ex daux kaung: Meung mhau: nong: dīx phe koe:

mie ju ang: ex krup tix tawng khawm uik, can cub cao: kaing: in:

khankix tix blah krai tix yūh son ex kawn: Vax te te māwh sawg kix

son nyiiex ma: cao: tix, jao lai puing: lai tap kix pāox tix, keeig krao

vao yaong: pāox tix, pui hak tiex kawn: rai peu: sin: kiied sidaing: kha:

rhawm: kha: rhi: tix son kraung: ceep eep sawm: rawm: nyāux tix,

kraung: naing nad mawg, kraung: naing pa shiao kix māwh khin: kha:

kawn: pui kuceu pa ot daux haktiex ex Vax heue.

Daux bawg yam an: been ot been koe: kraung: ceep eep sawm: ex

ang: ih pāox tix, nie pui hot pui kha: rhawm: tix khaing: pui mag pui

mi 80% māwh pui hot plak iak māwh pui kub pui koe: bāux yam an:

haktiex ex Vax kiied sidaing: nu tix ot, pui brīex pui baug, pui cun: pui

cam: kiied haoh kiied dah ku dee, ang: doh yāox krax nyum ot singih

koe: tix bawg kawx heue.

Jāh 1966 num Tax Pang: khrawm: krunaing jawm prāix haktiex

Tāoh mie, Tax lai: khrawm: haktiex Pang vai, Tax khrawng: khrawm:

haktiex cawng simiang puing: can cub caw pa ang: mhawm: to: kaing:

haktiex ex Vax, jāh bawg yam an: Tax lai: Tax Pang: sitoe kru naing

pa koe: tix sitoe mai: Pati kom miu nit Meung Man, 1971 num

khix(4-28)ngāix, ngāix kap kiex tom: puing: Meung Mhau:, Meung

Mhau jīeh singāix an: heue.

Jāh yam an: Pati kom miu nit Meung Man yaog tix yūh simiang

daux haktiex ex Vax, kix sum: vawng tix daux Pang sang, dee koe:

Vawng ex haktiex Vax yam in: heue.

Pa ti kom miu nit Meung Man giex kaing: daux ex 20 num, yam

an: ca: māwh kīeh kix ex ot tix puing: naing ang: lai keud krax sak

vaig naog tu, ang: lai keud son sang brax kua: kawn: pui, lhah khaox

hoik hot ku gawng, rawm: klawng: sang hit ku tāoh, jao koe: kaing pa

29

yūh nin: Tax lai: Tax Pang: phan: ang: pluat tix tik cao: kaing: māwh

kom miu nit Meung Man ang: ex doh tau tix yāox krax haok krax

huan:, kiex tom: khrawm: kru naing ku ceu pa ot daux haktiex Vax

khawm: uik haktiex ex Vax heue.

Daux 1988 num khix 12-20 ngāix sum ceu kaux Pati rob rom

haitiex Vax in: māwh singāix kēh Pati rob rom haktiex Vax te te heue.

Māwh jao pa tix ex kok māwh Pati rob rom haktiex Vax lie? Voe

in: dīx ex kawn: Vax pu prat pru prang: ex tang ot tang koe: ex mai:

cao: kaing: mawx cao: kaing: an:, ang: ex doh pon dēx mai pāox tix,

puing: pauh ex pāox tix, ang: ex khaw: mai: pui tang: ceu tang: cad pa

ot daux haktiex ex tix bawg kawx jao koe: ceu kaing pa yūh nin: Tax

lai: Tax pang: ang: gūah ceu pui, ang: gūah simēx sibon:, ang: gūah

been li ot koe: cao mu, māwh cub caw tix mu: kīeh māwh Pati tix mu:

cao: pa lhaong: bung: mai: cao: giex kuang: kiex ah yūh nin: ex tom:

kok ceu kaux māwh Pati robrom haktiex Vax heue.

Pati robrom dee bleeih māwh can pui pa hoik tang: ot tang: koe:,

pui hoik pu phrat pru prang: khaing: pāox tix, deeh robrom tix ot tau

awm: nyiiex tix lhang: prang: tix gawng: heue.

LAWK (19)

MEUEK NĪEX MAI: SIGRA:

Dīx dīx koe: cub meuek nīex, kix yūh tix ot nyiiex piang khaox

son yam rāux, mai: sawg tix dēuh ceu pa ih pa un: son daux rāux kix

ang: laux ang: lee tix, ang:tien ang: ot pie tix mu: kawx heue. Daux

yam an: daux meuek nīex an: khankix koe: tix mu: nawh tang: hu: e ie

tix nong: nong: mai: lai ling tix sawg can ceu prīex pa sang dēuh kix

tix ih daux rāux, nyiiex ot kix hoik kaux, hoik mhawm: deuk māwh

ngie prīex ih kix pa ang: nyiang kub heue. Yam an: meuek an: jiet

sipub mīex sigra: tix mu: dēx khaox tix pang:, meuek an: ah nin: ka

mīex sigra: an: mīex sigra: goih krax voe aux liak, sang hu: sawg aux

prīex ih yīx yam koe: bawg yam aux, meuek ah nin: ka mīex sigra:an:

heue.

30

Mīex sigra: “A lie” māix ah ka tix moi: mu:, yūh loi loi ang:

chix lie? Ah ka meuek an: māwh ang: māix nyiang sawm: ngawb lie?

Chawk meuek ah nan: heue. Hoik dēx līh rāux ang: māwh lie? Ang:

aux tie ah sawg tix son prīex ngawb prīex bo nong: nong:, sang dha:

aux tix sawg prīex ih yīx son daux rāux, māwh ang: māix sawg tix

dēuh prīex ih tix son daux rāux lie? Meuek chawk mīex sigra: yūh nin:

heue. Mīex sigra: pawk lox meuek, paw vi yūh māix khi: ka son aux,

son sang līh rāux kawn lang: bawg yam, māix nieb yūh tix khi: son

aux yūh pa tix lie? Ca: māwh keud aux son māix daux rāux meuek ah

nin: ka sigra: an: heue.

Ang: cāox, māix paw dak khi: son aux prīex pa sang ih aux son

daux rāux kied nie tix mie nyao, phan: māix khi: son pa sawg ih pex

daux rāux, sau: riang pex sawg tom: kub son pex, phan: māwh aux,

aux ang: khi: ka tix ceeix kawx heue.

Meuek khan: kix ang: laux ang: lee tix sau: riang sawg prīex son

daux rāux khawm: uik tix, kix hoik kied pon pa ih son tix daux r āux

nie nie, rāux hoik līh phao:, meuek nyiiex ot son daux rāux hoik kaux

mhawm:, viang māwh prīex ih kix kawx hoik kub hoik koe: lhiex ting,

bhaung: ting, kuat līh kawx mie ding, ang: kix lai khi: ka tix ceu kawx

heue. Mīex sigra: pa sidaing: nieh an: kha: siya: tix daux lhiex, daux

pre, daux bhaung: daux kuat, lheu: khaing: an: kha: rhawm: kha: rhi:

ka ang: prīex ih tix koe:, nawh yāox tix gu: lhiex pre, bhaung: kuat

daux bawg rāux ku ngāix ku sawm: heue. Mīex sigra: an: yāox tix

kham: geu ceu kaing pa yūh nin: yam koe: bawg yam, nawh ang: sawg

yūh ceu pa kham: tix yūh, ja lao māwh yūh son pui tang: kaux, pie

prīex pa sang ih cao: nawh, ang: sawg tix yūh, sawg tix dēuh, nawh

tom: tix tang: heue.

Ex kawn: pui kraung: pa sang ceep eep pa sang sawm:, phan:

ang: sawg ang:khrawm: yam brax yam nyawm tix, phan: hoek yam

saux, phan: ang: māwh nan: yam kuad ex, ex kawx teu rien tix kha:

rhawm: tix awm: mīex sigra: an: nūx heue.

31

LAWG (20)

SOX PI CAO:

Dīx dīx koe: prāih tix mu: kheu: kin: sang nyāux nawh rawm:, son

sang yāox nawh tix nyāux rawm:, nawh tom: laig daux klawng:, Viang

māwh kawx nin: nawh ang: yāox rawm: kheu: hoik hit rawm: khaing:

daux klawng: jao caw bawg rung prāix rawm: klawng: an: hoik hit uik

heue. Mīex jhawm: simie prāih an: tix nyāux rawm: hoik kin: daux

rhawm: nawh mīex nyao, sawg kawx rawm: dee mawx hoik kroh,

hoik hit rawm: ku klawng:, nawh ang: nyiang yāox tix nyāux rawm:

tom: hoik dēx klip singāix prāih an: ca: bāox nung: nien: tix hu: sawg

rawm:, yam an: sawn: māwh mhawm: son: nawh, nawh jiet yāox cao:

yūh ma: tix kaux, mai: ah nin: ka cao:yūh ma: an: Tax cao:ma: eue:

kin: sang nyāux aux rawm:, Viang aux hoik sawg mie ding klawng:

nieh, ang: aux yāox rawm: pie tix jauh, jao hit rawm: klawng: ku sidāh,

phan: rawm: koe: ka māix yūh buan: son: tawx aux nyāux ceeix liak,

yam in: phan: aux ang: yāox tix nyāux rawm: aux teu yāox tix yum te

te heue. Pui yūh ma: jhak tix yāox prāih an: rug dēx sang yum jao ang:

nawh yāox tix nyāux rawm:, māwh kheu:nan: rawm: pa viex nawh tix

nyāux son tix ngāix nawh tawx prāih an: nyāux khawm: ah tix nin:

phan: aux tawx māix nyāux rawm: pa viex tix ang: lai rheng: aux lai

yāox tix yūh kaing daux ma: jao uik rawm: pa sang nyāux aux heue.

Cao: yūh ma: tawx prāih an: nyāux rawm: khawm: uik, yam an:

prāih tom: tag pon su: shax mai: toek bhawm: tix, prāih an: ah nin:

lāoh lie ting buan: son:, jao tawx māix aux nyāux rawm: nyāux tix,

yam in: aux hoik pon tix luan: khaing: daux saux daux yum, jāh in:

singāix can: to: ma: pa van: māix khawm: uik son sang ang: sim:

saik lai:,kiang, khankix yūh sum:yūh laux yūh nai: aux lawk māwh

cao: pau māix in: heue.

Prāih ah yūh nin: ka cao: ma: an:, ot kaing: an: can ceu pa sum:pa

van: pui yūh ma: pa plix plix, pa tai tai, pa ot daux tiex awm: hon:,

hon: tie, kraox hoik sak hoik kaux rhawm: uik, prāih an: yāox kied

32

simie tix ih, māwh kheu: nin: prāih an: hoe: tix ih can ceu pa sum: pui

yūh ma: khaix ang: nawh ot daux ma: heue.

Pui yūh ma: yāox hoik laux kaing yūh tix yūh nin:, nawh keud

yūh nin: daux rhawm: tix, tom: māwh pa tix pa uik yūh to: ma: aux in:

lie? An: tix ngāix nawh yūh tix ing: Viang māwh nan:, nawh ang: tie

rug ing: nawh mox tix ot praok ma:, kuan tix jhak cao:ih to: ma: pa

yūh tix ang: awt rheng: mie glang: mawx tix, nawh yāox māwh prāih

pa kee tix ih to:ma: pa yūh tix heue. “aw” khaing māwh pot māix pa

uik yūh to: ma: aux pau māix jhak tix, tix ngāix ngāix sax ah nin: mai:

cao: yūh an: jawg tix lawng ma: tix mhawm: mhawm: lheu: khaing:

cao: nawh pui tang: kaux ang: pon laig daux ma: heue.

Yam hoek bawg rung prāix prāih sawg tix nyāux rawm: ang:

yāox, prāih an: bāox hu: mhaing: tix nyāux rawm: ka pui yūh ma:,

yam an: cao: yūh ma: ah nin: ang: aux viex rhawm: pa sang tawx ka

pui tang: kaux nyāux, aux viex ngie son cao: tix nong: nong: heue.

Prāih ah, pui yūh ma: eue: cāox rhawm: ka aux ceeix liak phan: māix

ang: tawx aux nyāux rawm: teu yum aux te te yam an: cao: ma: ang:

aux lai koe: rhawm: tix teem:, mai: tax māix prāih pa ang: tawng:

buan: son: nyāux rawm: ra: bawg. Hu: dee sang hu: māix, rawm: pa

sang nyāux māix ang: koe: dee ot aux heue. Prāih pa ang: tawng: buan:

son: jao ang: yāox tix nyāux rawm: nawh yum tan: heue. Cao: ma: lieh

prāih an: mai: viex kawn: nyiiex tix ih nēx prāih an: khawm: uik heue.

LAWG (21)

PUI MAP PĀOX YĀOX PA KAIG.

Dīx dīx koe: rawm: klawng: ting tix klawng:, ka daux rawm: klawng:

an: koe: kax, tam:, rēeh mai: tam: kax khankix heue. Ka piang ceu an:

khawm: uik māwh goe: rawm: pa māwh simiang kix, goe: an: sidaing:

map nu: nai:, khaox glon pon yūh sang yūh ka mawx, teei rhawm: cao:

tix ting rhawm: cau nyhau ka piang can ceu pa ot daux klawng: ting an:

heue.

33

Kax, tam: mai:tam: kax khankix jao ang: kix doh sidu riang mai:

goe: an: kix ca: gun, ca: yeung tum kaing: tix jhak pa yūh goe: an:,

yāox ang: pui mawx tix pon ne pon raw pon ah ka tix, nawh nie nieb

tix yūh jhawm: tix ka piang ceu pa ot daux klawng: an: heue:. Tix

ngāix hoik tix ngāix kīeh kax mai: can pa ot daux klawng: ting an: ang:

nyawm: ot, nyawm sawg tix ih ceu pa ih kix, kix ot khawm: pru:

khawm: yaoh, khawm: lhat tix ka goe: cāox an: jheeing: jheung: heue.

Goe: an: yāox lhat graung kix ka tix nawh nie nieb tix glhat yūh

kix lhat ka tix, can ceu kax mai: tang: ceu yāox tix ang: nyawm ot siu:

koe: tix bawg kawx heue. Can ceu pa ot daux klawng: ting an: khawm:

uik, hoik kied lāux rhawm: lāux rhi: jao jhawm: yūh goe: rawm: an:

kix ang: tie pon pawk bīx tix ka nawh heue. Kix simie tix pawk bīx tix

kawx, riang riang rao kaux hak kix ang: tie doh sidu mai: goe:rawm:

an:, kix yūh kawx māwh ngie gīex going, kix tawng ang: tix doh pēx

ka goe: rawm: ca: ot khawm: ang: tix singēh rhawm: yūh nan: heue.

Daux tix ngāix rēeh ting tix mu: kok can ceu pa ot daux klawng:

ting an: hoek ka tix, rēeh an: jāh tix krai lox ah nin:, kok aux pex hoek

tin:, grawng: māwh yūh nin:, aux keud tix yāox pa yūh goe: rawm:

cāox caig in: cha: nie map tix ih ex, māwh kheu: jao in: aux sang kīeh

ex khrawm: tix pawk bīx ex ka nawh, rēeh krai lox ah nin: ka can pa

ot daux klawng: ting an: heue. Son sang pon pawk ex bīx tix ka goe:

cāox caig an: ex tom: yūh ka mawx lie? Can pa ot daux rawm: khawm:

uik chawk rēeh yūh nan:, rēeh pawk lox kix ah nin:, aux sang hak goe:

rawm: cāox caig an: silah tix tiang klawng: ting in:, māwh pui mawx

pa hoek toi: klawng: plak an: voe pāox tix lie? Yam mhong: cub can

ceu pa ot daux klawng: an: khankix ka lox pa ah rēeh, kix khawm: uik

nyiah ah “Ha:! Ha!” māwh yhot māix ang: māwh lie, mīex meung

māix pa ang:awp ang: phai: yūh nin: nieb pon hak goe: rawm: pa phai:

pa ting riang silah tix tiang klawng: ting yūh nin: ang: doh chix, ang:

doh chix, māix paw vi krai lox pheem: lox deux yūh nin: liak heue.

Yam an: rēeh pawk lox kix ah nin:, pex ca: nghiet lox krai aux tom:

34

hoik ha, phan: māwh pa keud aux māwh yūh nin:, aux sang dēuh rēeh

ra: mu: ot sivoe goe: rawm: cāox caig an: tix mu:, ot khaix nawh tix

mu: yam dēx hoek goe: rawm: cāox caig an: māix kīeh yāox māix

piang rawm:, khaix an: māix dēeh mox tix greem: rawm:, rēeh tawm:

lox yūh nan: ka pāox rēeh tix heue.

Yam an: can pa ot daux rawm: sidu rhawm: ka pa keud rēeh, kix

tom: cu lox rēeh an: kīeh yūh yāox awm: pa keud tix heue.

Son sang song: rhawm: goe: rawm: cāox caig an: mai: son cu

nawh tix silah tiang klawng: ting mai: rēeh, rēeh tom: gau tam: ah lox

ang: nieb ang: ca: ka goe: rawm: cāox caig pa sidaing: nieh, mai:

maung ngie it tix, ang: sa: yūh tix ceu, ang: māix tawng tix kaig ka

luan: nieh tix khaing: pui lie? Yam an: goe: rawm: cāox caig an: kied

song: rhawm: ka mhong: tix lox ah tam: maung māix tam: diep pa ang;

koe: nēx koe: nham: māix ka ting rhawm: ah nin: ka aux pāuh aux

māix yum phao:, goe: rawm: cāox cāig an: ah tix sang sau: tix ka tam:,

tam: nyiang ha:, nyiang ha: lox in: māwh rēeh pa cau aux ah ka māix,

Viang māwh nan: ang: aux nyiang krai māix mhong: uik nawh kawn

hak pax silah tix tiang klawng: ting in: heue. Māwh tien māix yam

mawx māix krai aux mhong: sang dēeh ing: krai aux nawh mhong:

heue. Yam mhong: goe: cāox caig an: lox pa ah tam:, nawh nyiah ah

‘HA: HA:’maung rēeh pa pheem: pa ang: pon brax, ka nieb pon hak

aux silah loe rawm: “chix” krai nawh mhong: Viang māwh kawx nin:

caw yiex tix yūh si jax mu kheu: phan: aux som, nawh sang yūh pa tix

ka aux lie? Phan: nawh som aux sang ih nēx nawh, phan: koe: alīah

singāix yiiex lawk silah pāox tix ah nan ka nawh goe: rawm: cāox caig

an: tawm: lox yūh nin: heue. Hoik hoek alīah ngāix, rēeh hoek ka goe:

rawm: cāox caig phao: goe: rawm: cāox caig an: jhak rēeh kied sang

nyīeh te te, rēeh ah paw māix nyiang nyīah ka aux, sivoe ka: ang: ax

nyiang tiang klawng: pau pau ax gaig tom: sidāh ha heue. Sivoe ang:

ax nyiang silah pāox tix aux koe: lxo mhaing: ka māix Tax ceeix, yam

an: goe: rawm: cāox caig an: pawk lxo rēeh, “chix” māwh sang

35

mhaing: māix pa tix mhaing: heue.

Rēeh māwh jao māwh māix simiangting daux klawng: ot ex, jih

jiang ting daux glang: gleeing:, phan: māix sum, māix caw tix ang: lai

pon tix yūh simiang ka piang yīx can pa ot daux klawng: in, phan:aux

sum, māix ih nēx aux, pa ah aux in: cu māix lie? Cu, cu, goe: rawm:

cāox caig gāux rhawm: ka mhong: tix lox rēeh te te kheu: hoik keud

nawh tix ang: doh nieb ang: pēx pot rēeh an: heue.

Rēeh ax jāh phao: 1,2,3 yam dēx sang hoek goe: rawm: cāox

caig an: praok klawng: rēeh pa hoik dha: tix ot sivoe goe: rawm: cāox

caig an: kīeh goe: rawm: cāox caig an: yāox ka tix, goe: rawm: cāox

caig bāox hak kiex dēeh pa hoik ot khaix goe: rawm: cāox caig an:

bāox yāox nawh, yam an: goe: rawm: cāox caig an: kied song: rhawm:

dēeh ghaok dēeh dung: yūh lung loe tix rawm: son sang pēx ka rēeh,

Viang māwh kawx nin: dee sidah nawh sidaing: taug, maing taix

maing caong:, dee nghoik goe: rawm: cāox caig an: yum daux rawm:

klawng: ting an: heue.

LAWK (22)

SOK NGAI:

Sok ngai: kied māwh ceu pa daox pa am: mie ding tawng māix

nang: lie? Ka daux kraung to: kaux ex kawn: pui pa daing: awn:

sidaing: piao: mai: pa nie yūh kaing māwh ngai: ex heue. Māwh kheu:

nin: son sang ang: ngai: ex saux, son sang ang: lāux ex caw tix priex

riien mhawm: mhawm: heue.

Sok ngai: ot daux siang: pa kied kiien: mai: māwh si yieb ngai:

mai: hauk ngai: ex cao: pa pau ka heue. Ngai: yam yāox ka pa riang

kied ting riang chix yieb tix, son sang ang sikau: mai: son sang ang:

ngai:ex kuk, māwh hauk ngai: ex cao: pa kuan ka, phan: ngai:ex kuh

māwh siyieb ngai: cao: pa blah mai: cao: yieb heue.

Sok ngai: māwh sidaing: yūh nawh kaing ku singāix māwh kheu:

nin: caw tix kīeh jawg tix it mai: laux tix lāoh lie, phak ngai: tix ka

rawm: pa singax singēh ku singāix, son sang riang ngai: exmai: koe:

36

riang caw tix ih nēx kawn: kax, taux lhax pa klai, pa ngha: pa khraox,

plix ap lheung: pa raoh, can ceu plix an: khan: kix caw tix ih, tix pīex

ku singāix, tom: yūh nin: ngai: ex mhawm: riang mai: pon yūh kaing

rheung: rheng: heue.

Bawg tix blah yie laig siproe, sikau: daux ngai: ex, mai:ngai: ex

yie saux jao, yam an: phan: ngai: ex saux, ang: pon tix pu: pi: tu taig

ha taix tix, phan: pu: pi: tu taig ka taix tix, ngai: ex caw: tix saux ka

heue. Chix dug chix lāux ngai: ex tang:, can Viang pa kawp mai: tiax

ex laig daux ngai: ex, khoek taix tix singax khaix an: tom: pon giex

ngai: tix awx. Phan: māwh man: khoek ngai: tix plah pa nie shiao pui

ka phan: teei tix khiao, chix pon jhawm: saux , saux ngai: jao heue.

Paw vi dēuh lai dēx mai: ngai: tix yam phat lai, yam phat lai, phan:

saux ki:ngai: yam an: jhak dee singai, paw it khawm: phat tix lai, dee

ang: pa riang sidawng: phan: phat lai dee faik, dee ang: riang, dee ang:

pa riang kub, sidaing: pon ex jhawm: saux, saux ngai: ka heue.

Ex kawn: pui Viang lhak, Viang mhawm: griang kawx mie ding,

koe: mau khri: kawxx mie ding, phan: ngai: ex dug, ex līh tix māwh

jung pui pa mai: maung daux pāox kawn: pui tix heue.

Ngai: pa riang awm: shiang: pa mhom: phan: ngai: ang: riang

awm: kiang pa yum. Mhawm: griang mie ding, phan: angai: lāux

sidāuh māwh lāux maung.

No comments:

Post a Comment