ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Monday, March 19, 2012

သူေတာ္ေကာင္းအဂၤါ-၁၂ပါး

သူေတာ္လကၡဏာ၊ဆယ့္နွစ္ျဖာကား၊စိတ္ထားရွည္စြာ
မ၀ါၾကြားျခင္း၊မျပင္းေဒါသ၊မာနမထူး၊ေက်းဇူးသိျမင္
ဂုဏ္လွ်င္မျပိဳင္၊ျပည့္လႈိင္တင့္ႏူိး၊ကုိယ္က်ဳိးကုိသာ
မရွာေပလစ္၊သူ႕အျပစ္ကုိ၊မွတ္ဆစ္မထား၊သူတစ္ပါးကုိ
စကားျပစ္တင္၊မဆုိခ်င္ေရွာင္း၊မေကာင္းမႈ၌
မၾကိဳက္မရႊင္၊ေကာင္းမႈျမင္မႈ၊ၾကည္လင္၀မ္းသာ
သည္းခံမွာလည္း၊မ်ားစြာရွိေသာ္၊လူသူေတာ္ဟု
အံ့ေၾသာ္သိျမင္၊မွတ္တုံက်င့္ေလာ....။
ေလာကနီတိပ်ဳိ႕

No comments:

Post a Comment