ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Thursday, December 22, 2011

သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါး

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ ၊
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ ၊
၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ ၊
၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ ၊ ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ
အဌပုရိသပုဂၢလာဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ ၊
၅။ အာဟုေနေယ်ာ
၆။ ပါဟုေနေယ်ာ
၇။ ဒကၡိေနေယ်ာ
၈။ အၪ ၨလီကရဏီေယ်ာ
၉။ အႏုတၱရံ ပုညေကၡတံ ေလာကႆ ။

၁။ သုပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္
အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာ ပဋိပတ္အက်င့္ႏွင့္ ျပည္႕စံုေသာဂုဏ္။

၂။ ဥဇုပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္
အလြန္ေျဖာင့္မတ္ေသာ ပဋိပတ္အက်င့္ႏွင့္ ျပည္႕စံုေသာဂုဏ္။

၃။ ဉာယပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္
နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ သင့္ျမတ္ေသာအက်င့္ႏွင့္ ျပည္႕စံုေသာဂုဏ္။

၄။ သာမီစိပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္
႐ုိေသထိုက္ေသာ ပဋိပတ္အက်င့္ႏွင့္ ျပည္႕စံုေသာဂုဏ္။

၅။ အာဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္
အေ၀းကေဆာင္ယူလာေသာ အလွဴ၀တၳဳကို ခံယူထိုက္ေသာဂုဏ္။

၆။ ပါဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္သည္႕ဧည္႕သည္မ်ားအတြက္ အထူးျပဳျပင္ထားသည္႕အလွဴ၀တၳဳကို ခံယူထိုက္ေသာဂုဏ္။

၇။ ဒကၡိေနယ် ဂုဏ္ေတာ္
ေနာင္သံသရာဘ၀၌ ေကာင္းက်ိဳးရဖို႕ရန္ရည္သန္၍ ေပးလွဴေသာ အလွဴကို ခံယူထိုက္ေသာဂုဏ္၊

၈။ အၪ ၨလီကရဏီယ် ဂုဏ္ေတာ္
လက္အုပ္ခ်ီမိုး ႐ွိခိုးထိုက္ေသာဂုဏ္။

၉။ အႏုတၱရ ပုညေကၡတ ဂုဏ္ေတာ္
ကုသိုလ္မ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးခ်ရာ လယ္ယာေျမေကာင္းႏွင့္တူေသာဂုဏ္။

သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကဗ်ာ
သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ေသခ်ာမွတ္ဖို႕ ကဗ်ာစပ္လို႕ဆိုၾကမယ္-
၁။ ေကာင္းေကာင္းျမတ္ျမတ္ က်င့္ၾကံတတ္တဲ့ ၊ ဘုရားသားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္ ၊
၂။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ က်င့္ၾကံတတ္တဲ့ ၊ ဘုရားသားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္ ၊
၃။ နိဗၺာန္ရည္သန္ က်င့္ၾကံတတ္တဲ့ ၊ ဘုရားသားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္ ၊
၄။ ႐ိုေသထိုက္ရန္ က်င့္ၾကံတတ္တဲ့ ၊ ဘုရားသားေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္ ၊
၅။ ရပ္ေ၀းသယ္လာ ဥစၥာမ်ားကို ၊ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ခံထိုက္တယ္ ၊
၆။ ဧည္႕သည္ဖို႕ရာ ဥစၥာမ်ားကို ၊ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ခံထိုက္တယ္ ၊
၇။ ေနာင္ဖို႕လွဴရာ ဥစၥာမ်ားကို ၊ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ခံထိုက္တယ္ ၊
၈။ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ႐ွိခိုးအထူးကို ၊ ဦးဦးဖ်ားဖ်ား ခံထိုက္တယ္ ၊
၉။ လူ နတ္ ျဗဟၼာ ေကာင္းမႈမ်ိဳးကို ၊ အပ်ိဳးထိုက္ဆံုး ယာေျမလယ္ ၊

No comments:

Post a Comment