ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, December 20, 2011

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ဥာဏ္စဥ္ ၁၆ ပါး

၁။ နာမရူပ ပရိေစ ၦဒဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ ၂ ပါးကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာဥာဏ္။
၂။ ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ ၂ ပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို သိေသာဥာဏ္။
၃။ သမၼာသနဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ ၂ ပါးကို အနိစၥ ၊ ဒုကၡ ၊ အနတၱ ဟု သံုးသပ္ေသာဥာဏ္။
၄။ ဥဒယဗၺယဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ ၂ ပါး ျဖစ္ပံုပ်က္ပံုကို ရႈသျဖင္႕ ျဖစ္ေပၚလာေသာဥာဏ္။
၅။ ဘဂၤဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ ၂ ပါး ျဖစ္ျခင္းကို လႊတ္၍ ပ်က္ျခင္းကို ထင္ေသာဥာဏ္။
၆။ ဘယဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ ၂ ပါးပ်က္ျခင္းကို ေဘးဟု ရႈသည္၏ အစြမ္းျဖင္႕ ထင္ျမင္ေသာဥာဏ္။
၇။ အာဒိန၀ဥာဏ္ – ထိုေဘးကို ဆင္းရဲျခင္းဟု ရႈသည္႕အစြမ္းျဖစ္ေသာဥာဏ္။
၈။ နိဗၺိဒါဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ခႏၶာ ၊ သခၤါရ ျဖစ္ပံုပ်က္ပံုကို ျငီးေငြ႕ဖြယ္ဟု ျမင္ေသာဥာဏ္။
၉။ မုစၥိတုကမ်တာဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ခႏၶာ သခၤါရတို႕မွ လြတ္ရာနိဗၺာန္သို႕ ညႊတ္ေသာဥာဏ္။
၁၀။ ပဋိသခၤါဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္ခႏၶာ သခၤါရတို႕မွ အတင္းလြတ္ေျမာက္လိုေသာဥာဏ္။
၁၁။ သခၤါရူေပကၡာဥာဏ္ – ရုပ္နာမ္သခၤါရတို႕၌ မုန္းခ်စ္မျပဳ လ်စ္လ်ဴရႈေသာဥာဏ္။
၁၂။ အႏုေလာမဥာဏ္ – ၀ိပသနာဥာဏ္ ရင္႕သန္သျဖင္႕ မဂ္၄ခု ေပၚေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ပမာတူေသာ ဥာဏ္။
၁၃။ ေဂါၾတတူဥာဏ္ – ပုထုဇဥ္အႏြယ္ကိုျဖတ္၍ အရိယာအႏြယ္ကို ပြားေစေသာဥာဏ္။
၁၄။ မဂ္ဥာဏ္ – နိဗၺာန္ကို သိျမင္ေသာဥာဏ္။
၁၅။ ဖလဥာဏ္ – နိဗၺာန္ကိုသိေသာ ဖိုလ္ဥာဏ္။
၁၆။ ပစၥေ၀ကၡဏာဥာဏ္ – မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ပယ္ျပီး မပယ္ျပီးေသာ တရားကို ဆင္ျခင္ေသာဥာဏ္။

No comments:

Post a Comment