ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Thursday, December 22, 2011

တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀ေတာ ဓေမၼာ၊
၂။ သႏၷိ႒ိေကာ၊
၃။ အကာလိေကာ၊
၄။ ဧဟိပႆိေကာ၊
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ၊
၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိၫူဟီ”တိ။

လယ္တီမူ တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါးအနက္

၁။ ဘဂ၀တာ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ ဓေမၼာ၊ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ။ သြာကၡာေတာ၊ အစ, အလယ္, အဆုံး သုံးပါးအစုံ ေကာင္းျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္၏။

၂။ ဓေမၼာ၊ တရားေတာ္ျမတ္သည္။ သႏၵိ႒ိေကာ၊ က်င့္ေဆာင္သူတုိ႔အား ယခုဘ၀ပစၥကၡ၌ပင္ ဒိ႒ကုိယ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ခံစားရေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးအထူးႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေတာ္မူေပ၏။

၃။ အကာလိေကာ၊ ကာလမေ႐ြ႕ က်င့္သည့္ေန႔ပင္ ေတြ႕ျမင္ယုံၾကည္ရေသာ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေတာ္မူေပ၏။

၄။ ဧဟိပႆိေကာ၊ လာေရာက္႐ႈျမင္ ေက်းဇူးတင္ၿမဲျဖစ္၍ လာပါ ႐ႈပါ, က်င့္ႀကံပါဟု မပါပါေအာင္ ေခၚေဆာင္သြတ္သြင္း တုိက္တြန္းျခင္းငွာ ထုိက္တန္စြာေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေတာ္မူေပ၏။

၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ၊ မိမိကာယ အဇၩတၱတြင္ ရရွိေပါက္ေရာက္ ကုိယ္ေတြ႕ေျမာက္ေအာင္ ကပ္၍ေဆာင္ထုိက္ေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေတာ္မူေပ၏။

၆။ ၀ိၫူဟိ၊ ပညာရွိသူ ရွင္, လူအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္။ ပစၥတၱံ၊ အသီးသီးေသာ မိမိတုိ႔သႏၲာန္၌။ ေ၀ဒိတေဗၺာ၊ ခ်မ္းသာေလစြ ေကာင္းေလစြဟု ကာယ, စိတၱ သုခႏွစ္ျပင္ ထင္ထင္ရွားရွား ခံစားသိျမင္ရေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသႏွင့္လည္း ျပည့္စုံေတာ္မူေပ၏။

တံ၊ ထုိသြာကၡာေတာအစ ေ၀ဒိတေဗၺာအဆုံး ဘ၀ဂ္ခ်ဳံးမွ် ဘုန္းရွိန္ႀကီးမား ဂုဏ္ ၆ ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ။ အဟံ၊ ခႏၶာအာယတန ဓာတ္စုမွ်ကုိ ကာယသမုတ္ အကၽြႏု္ပ္သည္။ ၀ႏၵာမိ၊ သဒၶါစိတ္ေဇာ အာ႐ုံေျပာ၍ မေနာ, ၀စီ, ကာယညီလ်က္ ဦးခ်ီလက္မုိး ၾကာငုံၿဖိဳးသုိ႔ ရွိခုိးပါ၏ဘုရား။

အက်ဳိး ၁၁-ပါးလကၤာ

၁။ ကိေလမေႏွာင့္
၂။ စိတ္စဥ္ေျဖာင့္၏
၃။ ဘုန္းေခါင္ေဟာၾကား၊ တရား႐ုိေသ၊
၄။ သဒၶါေစြ၍၊
၅။ ႏွစ္ေထြပီတိ၊
၆။ သည္းခံခ်ိ၏၊
၇။ ေစတီပုံလား၊
၈။ တရားႏွင့္ေန၊
၉။ ထင္ေပဟိေရာတ္*၊ (*ဟိ႐ြတ္ဟု ဖတ္ပါ။ ဟိရိၾသတၱပၸဟု ဆုိလုိသည္။)
၁၀။ စိတ္ၫႊတ္ဓမၼ၊
၁၁။ မဂ္မရလည္း၊ ေရာက္ထမမွား၊ နတ္႐ြာလားသည္၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ပြားက်ဳိးတည္း။

(မာဂဓိ - လကၤာ)

No comments:

Post a Comment