ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Thursday, December 22, 2011

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ ပုတီးစိပ္


သရဏဂံု (၃၀) မႏၲာန္ေတာ္ႀကီး---
ပထမဦးစြာ ဇာ-ေဘာ-ဇီ-ယာ-မ-မ-အ-အ-နိ-နိ-ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ၁၀-ခ်က္ အရက်က္ရမည္။
(၁) ဇာတိပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     ဇာတိပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     ဇာတိပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၂) ေဘာဂပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
     ေဘာဂပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     ေဘာဂပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၃) ဇီ၀ိတပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။    
     ဇီ၀ိတပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     ဇီ၀ိတပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၄) ယာ၀ဇီ၀ံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
     ယာ၀ဇီ၀ံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     ယာ၀ဇီ၀ံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၅) မရဏပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
     မရဏပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     မရဏပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၆) မရဏကာလပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
     မရဏကာလပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     မရဏကာလပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၇) အရဟတၱမဂၢပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
     အရဟတၱမဂၢပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     အရဟတၱမဂၢပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၈) အရဟတၱမဂၢကာလပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
     အရဟတၱမဂၢကာလပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     အရဟတၱမဂၢကာလပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၉) နိဗၺာနပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
     နိဗၺာနပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
     နိဗၺာနပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
(၁၀) နိဗၺာနကာလပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။     
       နိဗၺာနကာလပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။
       နိဗၺာနကာလပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

အနက္ကား---
(၁) ဇာတိပရိယႏၲံ-ဇာတိပဋိသေႏၶ ကုန္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္၊ 
ဗုဒၶံ-ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။
ဓမၼံ-တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။
သံဃံ-သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

(၂) ေဘာဂပရိယႏၲံ-စည္းစိမ္ဥစၥာ ကုန္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္၊
ဗုဒၶံ-ဓမၼံ-သံဃံ-

(၃) ဇီ၀ိတပရိယႏၲံ-အသက္ ကုန္ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္။
(၄) ယာ၀ဇီ၀ံ-အသက္ထက္ဆံုး။
(၅) မရဏပရိယႏၲံ-ေသခါနီးတိုင္ေအာင္။
(၆) မရဏကာလပရိယႏၲံ-ေသသည့္တိုင္ေအာင္။
(၇) အရဟတၱမဂၢပရိယႏၲံ-အရဟတၱမဂ္ ရသည့္တိုင္ေအာင္။
(၈) အရဟတၱမဂၢကာလပရိယႏၲံ-အရဟတၱဖိုလ္ ရသည့္တိုင္ေအာင္။
(၉) နိဗၺာနပရိယႏၲံ-ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံခါနီးတိုင္ေအာင္။
(၁၀) နိဗၺာနကာလပရိယႏၲံ-ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံသည့္တိုင္ေအာင္။
ဗုဒၶံ-ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။
ဓမၼံ-တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။
သံဃံ-သံဃာေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ-ကိုးကြယ္ရာဟူ၍၊ ဂစၧာမိ-ဆည္းကပ္ပါ၏။

ပုတီးစိပ္ရန္---
တပုဒ္လွ်င္ ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ၊ သံဃံ ပြား၍ သရဏဂံု(၃၀) ျဖစ္၏။ 
ပုတီးစိပ္ေသာအခါ ဗုဒၶံ တစ္လံုး၊ ဓမၼံ တစ္လံုး၊ သံဃံ တစ္လံုး၊ စိပ္ရ၍ (၁၀)ပုဒ္မွာ (၃၀) ျဖစ္လာ၏။
(၁) ဇာတိပရိယႏၲံ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။   ( ပုတီးတလံုးခ် )
     ဇာတိပရိယႏၲံ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။   ( ပုတီးတလံုးခ် )
     ဇာတိပရိယႏၲံ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။( ပုတီးတလံုးခ် ) စသည္ ပုတီးစိပ္ေလ။ 

ပုတီးစိပ္ေသာအခါ စိတ္တည္ၾကည္စြာထား၍ ဂုဏ္ေတာ္သံုးပါး အနက္သေဘာကို ဉာဏ္ႏွင့္သိ၍ ၾကည့္၍ စိပ္ႏိုင္ပါလွ်င္ အက်ိဳးထူးႀကီးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရႏိုင္ၾကကုန္၏-ဟု ယံုၾကည္ရိုေသစြာ ပုတီးစိပ္ေလ။
သရဏဂံု၊ ကိုယ္လံုးျခံဳ၊ အကုန္သိဒၶိေပါက္။
သရဏဂံု၊ ကိုယ္လံုးထံု၊ အာရံုထင္နိမိတ္။
သရဏဂံု၊ သံုးဆယ္စံု၊ အကုန္ပုတီးစိပ္။
အႏၲရာယ္ကင္း၊ ကပ္ေက်ာ္နင္း၊ ေပါျခင္းလာဘ္မဆိပ္။

သရဏဂံု သံုးဆယ္ဂါထာ မႏၲာန္ေတာ္ႀကီး အက်ိဳးႀကီးပံုအက်ယ္ ---
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ျမတ္ကို ထင္ျမင္ေအာင္ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့၍ သရဏဂံုမႏၲာန္ေတာ္ႀကီးကို ရြတ္ဆိုၾကလွ်င္ ၾကံတိုင္းေအာင္၏။ ေျပာသမွ် ျပီးစီး၏။ လူ နတ္တို႔ ခ်စ္ခင္၏။

ထမင္း ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ အစားအစာမ်ားကို မန္း၍ စားက (၉၆)ပါးေရာဂါ မျဖစ္ႏိုင္။ မိမိေနေသာ အိမ္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေနရင္းထိုင္ရင္း၊ သြားရင္းလာရင္း၊ စားရင္းေသာက္ရင္း၊ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ႀကီးကို ရြတ္ပြားကာ ေနၾကလွ်င္ (ေၾသာ္) ငါသည္ အဖိုအနဂၣ ထိုက္တန္လွေသာ ဂုစ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို အာရံုစြဲစြဲႏွင့္ စိတ္ထဲဉာဏ္ထဲတြင္ ျမဲျမဲႀကီး ေတြ႔ဆံုမိ ၾကည္ညိဳမိရေပျပီဟု ပါရာယနသုတၱန္လာ ပိဂႋယမေထရ္ကဲ့သို႔ မွတ္ထင္၀မ္းေျမာက္ရမည္။

တကယ္တမ္းယံုၾကည္၍ ဂုဏ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ရြတ္ဆိုပြားလတ္ ဆည္ကပ္သူတို႔မွာ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္မေတြ႔ရဟု မွတ္၊ မေကာင္းေသာ အနိ႒ေဘးရန္အေပါင္းတို႔သည္ မလာမေရာက္ႏိုင္သည့္ျပင္ ေလာက၌ က်က္သေရမဂၤလာ စီးပြား အစားအစာ တိုးတက္သည္။
ဤသရဏဂံု(၃၀)ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္စြာႏွင့္ ရြတ္ဆိုပြားလတ္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔သည္ ၀ိပတၱိကပ္ဆိုးလည္း မထိုက္၊ ပ်က္စီးျခင္း ဗ်သနလည္း မဆိုက္၊ ရန္သူလည္း မကပ္၊ ဗုဒၶဓာတ္ သရဏဂံု ကိုယ္လံုျခံဳၾကလွ်ႈ္ ေလာကီဘံုျဖစ္ရာ ရတနာေတြလည္းေပါ၊ အသက္ရွည္လို႔ ေရာဂါကင္း၊ သာသနာေတာ္  ျမတ္ႀကီးကလည္း ေနေရာင္မက ထြန္းေတာက္လို႔ လင္းႏိုင္ပါသတည္း။

No comments:

Post a Comment