ဘုရားအားရွိခုိးပါ၏

နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.Namo Tassa Bagavato Arahato Samma sambuddhassa.နေမာတႆဘဂ၀ေတာအရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ။

Tuesday, November 1, 2011

စြမ္းအား၏ေနာက္ကြယ္


မိ မိ (Myself)
၁ ။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရန္သူသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ ပင္ျဖစ္သည္။
၂။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုးရံႈးျခင္းသည္ မိမိဧ။္ မာနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၃။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အသိမ့ျဲခင္းသည္ မိမိ ကိုယ့္ကိုမိမိ လိမ္လည္ေန
ျခင္းျဖစ္သည္။
၄။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ၀မ္းနည္းရျခင္းသည္ မိမိဧ။္ မနာလို ၀န္တိုေသာ
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၅။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ မွားယြင္းမႈ လုပ္ရပ္သည္ မိမိဧ။္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္း
ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၆။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ျပစ္မႈျပဳျခင္းသည္ မိမိဧ။္ အႏုိင္က်င့္လုိေသာ
စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၇။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အၾကီးမားဆံုးေသာ သနားစရာေကာင္းျခင္းသည္ မိမိဧ။္ စိတ္အားငယ္မႈ
ျဖစ္သည္။
၈။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေလးစားခံရျခင္းသည္ မိမိဧ။္ ၾကံ့ခိုင္သည့္
စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။
၉။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆုံးေသာ စီးပာြ းပ်က္ ရျခင္းသည္ မိမိဧ။္ ကိုယ္ပိုင္အနာဂတ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမ့ျဲခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၁၀။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ခ်မ္းသာရျခင္းသည္ မိမိဧ။္ က်န္းမာေရး
ေကာင္းမြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၁။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အေၾကြးသံသရာ ျဖစ္ျခင္းသည္ လူမႈေရး
အေၾကြးသံသရာျဖစ္သည္။
၁၂။လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ လက္ေဆာင္မြန္သည္ မိမိဧ။္ သည္းခံခြင့္ လြတ္တတ္ေသာ
စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္။
၁၃။လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္သည္ မိမိဧ။္ အၾကင္နာတရား ေမတၱာ စိတ္ဓာတ္
ျဖစ္သည္။
၁၄။ လူ႔ဘ၀ဧ။္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ပီတိသည္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment